KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас. Повні уроки>> Правознавство: Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими. Повні уроки


Содержание

Тип уроку

Урок-лекція.

Мета та завдання уроку

Формування системних знань учнів про право, норми права, галузі права, правові суспільні відноси.

Що таке право

У сучасному світі всі країни, що мають правовий статус (від лат.status — становище), використовують та популяризують право. Адже світогляд людини може бути повним та досконалим лише тоді, коли в ньому присутні знання, що стосуються права та всього що з ним пов'язано.

В часи римської імперії юристи вважали, що держава — це суб'єкт особливого роду. Будучи особливим суб'єктом правовідносин, держава встановлює і формулює завдання, принципи, цілі власної діяльності, права і обов'язки громадян та інших суб'єктів. Держава як суверенна організація користується правом самостійно визначати для себе коло обов'язків і предмет діяльності. Отже, що таке правова держава?

Правова держава — це суверенна організація, що офіційно представляє суспільство як всередині країни, так і за її кордоном у взаєминах з іншими державами.

Тому правовий статус держави реалізується двома системами:

 • системою внутрішньодержавного права;
 • системою міжнародного права.

Право це система загальнообов’язкових правил поведінки, що встановлює й охороняє держава для регулювання відносин в суспільстві.

Право — писав Арістотель (384 – 322), повинне бути критерієм справедливості. Його думки та преконання поділяв і давньоримський юрист Доміцій Ульпіан (лат.Domitius Ulpianus, 170 – 228). Cлово jus (право) він етимологічно виділяє з слова justitia (справедливість). А для того щоб знати що таке право, писав він, потрібно зрозуміти з чим, з якими явищами воно пов'язано і звідки воно береться.

Jurisprudence 9 3 1.jpg

Арістотель.

Тож з чого складається і яка структура права?

Відеосюжет на тему: "Суспільна мораль як основа права".

Норми права

З одного боку, право розуміють як можливість для людини діяти: кожен із вас має право навчатися в школі, лікуватися в закладах охорони здоров'я, звертатися до державних органів для захисту своїх інтересів, мати право на власність, в похилому віці отримувати пенсію і т.п. З іншого боку право вимагає неухильного дотримання законів. Це потрібно для того, щоб ви в повній міри могли використовувати всі надані державою можливості для вашого повноцінного життя та розвитку як особистості.

В багатьох ситуаціях дії громадян регулюються тими або іншими нормами права.

Норма права це правило поведінки загального характеру, прийняте органом держави, що має загальнообов'язкову силу й передбачає відповідальність перед державою у разі його порушення.

Тільки держава може встановлювати загальнообов'язкові для всього населення правила поведінки. Ці норми держава закріплює в своїх юридичних документах — законах, постановах, указах тощо. Норми права відрізняються від інших соціальних норм тим, що охороняються й захищаються державою. Для цього в державі створюються й діють спеціальні органи — міліція, прокуратура, суд.

Правові суспільні відносини

Суспільні відносини, що регулюються нормами права, називають правовідносинами. Для виникнення правовідносин потрібно кілька умов. По-перше, має бути правова норма, яка регулюватиме ці відносини. По-друге, необхідні учасники правовідносин — фізичні або юридичні особи. Крім того, повинні відбутися події, які матимуть правові наслідки. Учасники цих подій користуються своїми правами, виконують свої обов'язки, змінюють свій правовий статус.

Jurisprudence 9 3 2.jpg

Юрист.

Будь-яка людина може бути учасником правовідносин. Це можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, а також різні юридичні особи. Для цього достатньо лише існувати фізично. Саме тому людину, учасника правовідносин називають фізичною особою, тобто особою, яка фізично існує. У правових відносинах можуть брати участь також підприємства, організації, фірми тощо. Однак їхня участь у правових відносинах можлива лише в разі виконання певних юридичних процедур. Отже така особа має не лише виникнути фізично, наприклад побудувати приміщення магазину та повісити вивіску, а й зафіксувати цей факт юридично. Такого учасника правовідносин називають юридичною особою.

Галузі права

Систему норм права, що регулює певну сферу суспільних відносин, називають галуззю права.

Галузь права — це підрозділ системи права, сукупність правових норм, якими регулюються однорідні суспільні відносини.

Галузі права можна класифікувати за різними підставами, залежно від предмета та методу правового регулювання. В даний час в Україні існують такі галузі права: конституційне (державне) право; адміністративне право; фінансове право; земельне право; економічне (господарське) право; цивільне право; сімейне право; трудове право; екологічне право; аграрне право; цивільно-процесуальне право; житлове право; пенсійне право; кримінальне право; кримінально-процесуальне право; виправно-трудове (виконавче) право; міжнародне право.

Jurisprudence 9 3 3w.jpg   Jurisprudence 9 3 4e.jpg

Підручник з цивільного права.                       Підручник з міжнародного права.

 • Конституційне (державне) право — закріплює суспільний і державний устрій, правовий статус громадян.
 • Адміністративне право — регулює діяльність державних установ та визначає їх функції.
 • Адміністративно-процесуальне право — регулює порядок розгляду та провадження адміністративно-правових справ.
 • Цивільне право — регулює майнові та немайнові відносини фізичних та юридичних осіб, захищає їх честь та гідність.
 • Цивільно-процесуальне право — регулює порядок розгляду та провадження цивільних справ.
 • Фінансове право — регулює діяльність фінансових установ та визначає їх функції.
 • Кримінальне право — дає визначення протизаконним діям, та встановлює міру покарання для осіб, що їх вчинили.
 • Кримінально-процесуальне право — регулює порядок розгляду та провадження кримінальних справ.
 • Господарське право — регулює господарські відносини юридичних осіб в процесії господарської діяльності.
 • Трудове право — регулює трудові відносини громадян.
 • Житлове право — регулює житлові відносини громадян.
 • Земельне право — регулює діяльність, що пов'язана з володінням, користуванням та розпорядженням землею.
 • Сімейне право — регулює майнові та немайнові права громадян та відносини, що виникають у сфері шлюбу й сім'ї.
 • Міжнародне право — система правових норм, що регулює публічні взаємовідносини між державами (міжнародне публічне право) або приватні правові відносини між громадянами різних країн та їх об'єднань (міжнародне приватне право).

Інші галузі права регулюють суспільні відносини в інших сферах. Крім цього, слід зазначити, що в будь-якій правовій системі можуть виникати нові галузі права, що ми можемо спостерігати на прикладі сучасного космічного права України.

Jurisprudence 9 3 5w.jpg

Космічне право: безмежний простір для створення нових законів.

Перевірка знань

Працюючи з цим завданням, подумайте, чому слово "право" відрізняється за значенням в кожному з цих пунктів:
1. Право громадян на працю гарантовано Конституцією.
2. Укладення договору регламентується нормами цивільного права.
3. Одним із предметів, що вивчають студенти, є історія держави і права.
4. Міліція — це правоохоронний орган.
5. В усьому світі існують правозахисні організаціїї для захисту прав людини.

Список використаних джерел

1. Мельник П.В. Правознавство.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права.
3. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навчальний посібник.
4. Агафонов С.А. Римське право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
5. Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія.
6. Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 9 класу.
7. Конспект уроку на тему „Право. Норми права. Правовідносини. Що таке право. Норми права та галузі права” вчителя Ковальчук Ю.В.


Над уроком працювали

Стократюк С.В.
Ковальчук Ю.В. 


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.