KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки

Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки


Географічна оболонка

Тобі вже відомі основні оболонки (сфери) Землі — літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера. Ти вже знаєш, що вони пов'язані між собою, що в складі кожної з оболонок можна побачити компоненти інших сфер. На земній поверхні й у глибинах літосфери містяться води гідросфери. Рослини, тварини, мікроорганізми живуть на поверхні та невеликій глибині в земній корі. У гідросфері розчинені деякі речовини літосфери, вуглекислий газ і кисень атмосфери. Повсюдно в її товщі поширені організми. Водяна пара гідросфери, пилові частинки літосфери, спори деяких рослин постійно перебувають у нижній частині атмосфери. Усі організми біосфери частково складаються з води і мінеральних речовин. Відмираючи, вони утворюють відклади на дні морів, океанів і суходолі.

Першоджерелом усіх процесів взаємодії оболонок є сонячні промені. їх енергія, нагріваючи земну поверхню, сприяє переміщенню повітряних і водних мас, спричиняє руйнування гірських порід. Саме сонячна енергія дає життя організмам.


Оболонку, в межах якої відбуваються взаємопроникнення і взаємодія верхніх шарів літосфери, усієї гідросфери та нижніх шарів атмосфери, називають географічною оболонкою.


Межі географічної оболонки

Взаємодію складових географічної оболонки можна спостерігати в будь-якому місці земної поверхні. Але досить важко визначити, до якої глибини та якої висоти сягає взаємодія зовнішніх оболонок нашої планети. Загалом межі географічної оболонки нагадують межі біосфери. Більшість учених визнають, що «товща» географічної оболонки не перевищує 55 км.


Властивості географічної оболонки

Важливе значення для всіх процесів, що відбуваються в географічній оболонці, має перебування речовин у трьох станах: твердому, рідкому та газуватому. У зв'язку з цим відбуваються кругообіги речовин, які забезпечують зв'язок між усіма компонентами географічної оболонки. Кругообіг речовин та енергії — це найважливіший механізм природних процесів і явищ. Розрізняють такі кругообіги: води, речовин у земній корі, біологічний та ін.

У земній корі гірські породи й мінерали під дією внутрішніх і зовнішніх сил постійно змінюють свої властивості. Магматичні гірські породи в результаті вивітрювання перетворюються на осадові. Ці породи, у свою чергу, занурюючись на великі глибини, зазнають впливу високого тиску й температур і перетворюються на метаморфічні. Останні здатні знову розплавитися й перетворитися на магму.

Особливе значення в географічній оболонці мають організми, їх вплив поширюється на газовий склад  атмосфери і визначає стале співвідношення кисню та вуглекислого газу в повітрі. З решток організмів утворилися відклади вапняків, крейди, вугілля, нафти в земній корі. Провідною є роль організмів у формуванні грунтів. Завдяки організмам відбувається біологічний кругообіг речовин. Зелені рослини під дією сонячних променів утворюють з простих мінеральних речовин складні органічні. Останні є основою для живлення більшості тварин. Після відмирання рослин і тварин органічні рештки розкладаються бактеріями знов-таки до мінеральних речовин. Отже, органічний світ постійно змінює навколишнє середовище.


Закономірності розвитку географічної оболонки

Для географічної оболонки властиві загальні закономірності її розвитку: цілісність, ритмічність і зональність.

Цілісність географічної оболонки полягає у взаємозв'язку її складових: рельєфу, атмосферного повітря, вод, грунтів, органічного світу. Зміна будь-якої з них спричиняє зміну всіх інших, і це відбувається постійно. З розвитком суспільства небезпечним стає втручання людини в природні процеси та явища. Так, під час видобутку корисних копалин відкритим способом на значних територіях змінюється рельєф, знищуються грунти, зникають рослинний покрив і тваринний світ, коливається рівень підземних вод.

Ритмічність — це періодичність і повторюваність природних процесів та явищ у часі. Обертання Землі навколо своєї осі спричиняє добові зміни температури, вологості повітря, тиску, життєдіяльності організмів. Обертання Землі навколо Сонця зумовлює річні (сезонні) ритми природних процесів. Особливо це помітно в помірних широтах. Деякі ритми тривають упродовж десятків, сотень, тисяч або й мільйонів років. їх називають багаторічними ритмами. Наприклад, льодовикові періоди чергуються з міжльодовиковими.


Через нерівномірне надходження сонячної енергії на земну поверхню на різних широтах (від екватора до полюсів) змінюються такі важливі компоненти природи, як кліматичні умови, грунти, рослинність і тваринний світ. Це свідчить про те. що географічна оболонка має зональні відмінності. Так. у районі екватора, де земна поверхня одержує велику кількість тепла й вологи, надзвичайно багатий рослинний і тваринний світ. У помірних широтах, де спостерігаються різкі сезонні коливання температур, оселяються організми, які пристосовані до таких кліматичних контрастів. Полярні області з огляду на суворі кліматичні умови вирізняються бідністю органічного життя.


Висновки
1. Усі оболонки Землі перебувають у постійній взаємодії та взаємозв'язку, вони утворюють єдину географічну оболонку, верхня межа якої проходить в атмосфері на висоті 20 — 30, нижня — на глибині 5 км в літосфері.
2. До найважливіших властивостей географічної оболонки відносять: перебування речовин у трьох агрегатних станах; кругообіги речовин та енергії: наявність життя.
3. Географічна оболонка має загальні закономірності свого розвитку. Найважливішими з них є цілісність, ритмічність і зональність.


О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Планування уроків з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.