KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Природокористування. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Географія світових мінеральних ресурсів.

Содержание

тема

 • Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Географія світових мінеральних ресурсів.

Мета

 • сформувати у учнів поняття про географічне середовище;
 • ознайомити зі світовими природними ресурсами та ресурсозабезпеченістю;
 • зрозуміти відмінності раціонального та нераціонального природокористування;
 • вивчити географія світових мінеральних ресурсів.

Хід уроку

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи

Географічне середовище - це частина географічної оболонки, яка освоєна людиною та включена в суспільне виробництво; є матеріальною основою існування людського суспільства.

Навколишнє середовище - цілісна система взаємозв'язків природних та антропогенних об'єктів та явищ, в яких проходить життя людини.

Геоекологія - наукова дисципліна, що досліджує просторову взаємодію людини з навколишнім середовищем.

Антропосфера - це частина біосфери, в найбільшій мірі беспосередньо або опосередковано використовувана та видозмінена людиною.

Сучасний рівень розвитку продуктивних сил дозволив людині освоїти більшу частину земної поверхні, поникнути глибоко в надра та найближчий космос. Більше ніж 70 % поверхні земної кулі видозмінено під впливом господарської діяльності людини. На зміну природним ландшафтам прийшли антропогенні. Це сільськогосподарські поля, сади, окультурені луки, ліси, посаджені людиною, водосховища, кар’єри, промислові відвали, терикони, промислові та ландшафти населених пунктів тощо.

Взаємозв’язок людини, природного та штучного середовища

Взаємозв’язок людини, природного та штучного середовища


Втручання людини в природні процеси в біосфері, маючи на увазі небажані для екосистем антропогенні зміни, можна згрупувати за такими видами забруднень:

 • інгредієнтне забруднення як сукупність речовин, кількісно чи якісно ворожих природним біогеоценозам (інгредієнт - складова частина складної сполуки або суміші);
 • параметричне забруднення, пов'язане зі зміною якісних параметрів навколишнього середовища (параметр навколишнього середовища - одна з його властивостей, наприклад, рівень шуму, радіації, освітленості тощо);
 • біоценотичне забруднення, що полягає у впливі на склад та структуру популяції живих організмів;
 • стаціально-деструкційне забруднення (стація - місце існування популяції, деструкція - руйнування) являє собою зміну ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування

Види забруднень навколишнього природного середовища

Види забруднень навколишнього природного середовищаСвітові природні ресурси

Природні ресурси - природні об'єкти та явища, які на сучасному рівні їх вивчення та розвитку продуктивних сил можуть використовуватися в суспільному виробництві для задоволення тих чи інших потреб людей.

Природні ресурси - необхідна, але не обов'язкова умова розвитку країн. В останні десятиліття деякі країни, що не мають достатньої кількості запасів мінеральних ресурсів, демонструють високі темпи економічного росту. Але по при рівні умови наявності природно-ресурсного потенціалу природні ресурси надають додаткові переваги для розвитку виробництва.

Природні ресурси поділяються на:

 • за видами

- земельні

- водні

- мінерально-сировинні

- лісні

- біологічні (тваринні та рослинні)

- рекреаційні

- кліматичні

 • за вичерпністю

- вичерпні (ресурси надр та екосистеми)

- невичерпні (енергія сонця, вітру, припливно-відпливна, хвильова, геотермічна, термоядерна тощо)

 • за можливістю самовідновлення

- відновлювані (земельні, біологічні, водні)

- не відновлювальні (більша частина мінеральних ресурсів)

 • за темпами економічного відтворювання

- відтворювані

- невідтворювані

 • за можливістю заміни одних ресурсів іншими

- замінні

- незамінні


Види природних ресурсів

Види природних ресурсів


Ресурсозабезпеченість

Природно-ресурсний потенціал території (ПРП) - сукупна продуктивність природних ресурсів, засобів виробництва та предметів використання, що визначається в їх сукупній вартості.

Ресурсозабезпеченість - це співвідношення між величиною запасів природніх ресурсів та розмірами їх використання; виражається або кількістю років, на які має вистачити данний ресурс, або його запасами із розрахунку на душу населения.

Розрахунок ресурсозабезпеченості

Розрахунок ресурсозабезпеченості


Ресурсозабезпеченість нафтою

Ресурсозабезпеченість нафтою


За оцінками вчених, лише 10% добутої сировини переробляється в готову продукцію. Інші 90% - це відходи, що забруднюють навколишнє середовище.

Прогноз вичерпання природних ресурсів

Прогноз вичерпання природних ресурсівПриродокористування: раціональне і нераціональне

Природокористування - сукупність заходів, що виконуються суспільством з метою вивчення, охорони, освоєння та перетворення навколишнього середовища.

Природокористування буває:

 • раціональне

- оптимальні зв'язки суспільства та природи

- екологія виробничої діяльності

- збереження цілісності природних систем

- використання ресурсозберігаючих технологій • нераціональне

- вичерпання природних ресурсів

- забруднення навколишнього середовища

- знищення оздоровчих та естетичних цінностей природи


Географія світових мінеральних ресурсів

Мінеральні ресурси - це сукупність відомих запасів корисних копалин, які використовуються чи можуть використовуватися в господарській діяльності.

Мінеральні ресурси

Мінеральні ресурси


Мінеральні ресурси поділяються на:

 • паливні (енергетичні) - кам'яне вугілля, буре вугілля, нафта, газ, уран, торф
 • рудні - руди кольорових металів та чорних
 • нерудні - металургічні, гірсько-хімічні, технічні. будівельні


Мінеральні ресурси

Мінеральні ресурси


Закономірності поширення основних видів корисних копалин:

 • паливні - в основному мають осадкове походження та утворюються, як правило, в межах тектонічних впадин та пригірських прогибах. 80% запасів світового вугілля зосереджено в Росії, США та Китаї. В країнах Близького та Середнього Сходу зосереджено більше 50% світових відомих запасів нафти
 • рудні (металеві) - в основному мають магматичне та метаморфічне походження та утворюються біля фундаментів платформ і складчастих поясів земної кори. Найбільші запаси рудної сировини мають США, Канада, Австралія, Китай, Росія. 30% світових запасів кобальта, близько 90% - олова, 75% - бокситів, 60% - міді, знаходяться в країнах, що розвиваються.
 • нерудні - мають різноманітне походження та широке поширення. Велике значення має сировина для виготовлення мінеральних добрив. Значні запаси каліних солей мають США, канада, німеччина, Росія, Білорусь. Основні родовища фосфатів зосереджені на півночі Африки, на Аравійському півостров, в США.

Країни, що мають найбільші запаси основних видів корисних копалин

Країни, що мають найбільші запаси основних видів корисних копалин


Цікаві факти

У своїй недавній доповіді “жива планета” фахівці всесвітнього фонду дикої природи заявили, що до 2030 року людству знадобиться ще одна планета. Насамперед, це пов’язано з браком природних ресурсів, а також з масовим забрудненням нашої планети.

Ще у 2007 році число жителів землі досягло позначки 6,8 млрд. Чоловік. А це всього 50% від тої кількості, яку може витримати екосистема. Тому, за підрахунками експертів, навіть з незначним ростом чисельності населення, вже у 2030 році перед людством постане серйозна проблема, і, щоб задовольнити потреби всіх людей, буде потрібна ще одна планета із необхідними ресурсами.

За останні 20 років через природні ресурси виникло, щонайменше, 18 кровопролитних конфліктів. З 1990 року на грунті експлуатації природних ресурсів в світі розгорілося, щонайменше, 18 кровопролитних конфліктів.

Генеральний секретар ООН пан Гі Мун нещодавно висловив побоювання з того приводу, що в Афганістані, де нещодавно були виявлені запаси корисних мінералів вартістю близько трильйона доларів сша, громадянський конфлікт тепер затягнеться до безкінечності. Він зазначив, що на сході демократичної республіки конго багаті запаси олова, танталу, вольфраму і золота використовуються для фінансування діяльності збройних груп і підживлюють насильство.

Глава ООН нагадав, що по всій Африці популяції слонів винищуються для задоволення світового попиту на слонову кістку на чорному ринку, а доходи від її незаконного продажу використовуються для фінансування діяльності повстанців і злочинних угруповань.


Домашне завдання

1. Зробіть оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн світу деякими видами мінеральних ресурсів. Використовуючи дані з таблиці, заповніть пусті колонки розрахунками забезпеченості країн та регіонів світу окремими видами мінеральних ресурсів. Розрахунки зробіть за формулою: Р = З : Д, де Р - ресурсозабезпеченість, З - запаси, Д - добуток.

Таблиця 1

2. Зробіть оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн світу деякими видами мінеральних ресурсів на душу населення. Використовуючи дані з таблиці, заповніть пусті колонки розрахунками забезпеченості на душу населення країн та регіонів світу окремими видами мінеральних ресурсів. Розрахунки зробіть за формулою: Р = З : Н, де Р - ресурсозабезпеченість, З - запаси, Н - населення.

Таблиця 2


Контрольні запитання

1. Що називають природними ресурсами?

2. Як поділяють природні ресурси за вичерпністю?

3. Які ресурси називають невичерпними? Наведіть приклади.

4. Які ресурси можуть відновлюватися, а які – ні?

5. Дайте визнання поняття ресурсозабезпеченість, природокористування.

6. Яке буває природокористування?

6. Класифікуйте мінеральні ресурси

6. Які закономірності поширення мінеральних ресурсів?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему вы можете на образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [Http://xvatit.Com/school/guild/ гильдия лидеров образования] открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас