KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія 10 клас

Георгафія 10 клас містить конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів щодо загальної економіко-географічної характеристики світу. Ви можете вивчати географію світу, його політичну карту за допомогою Гіпермаркету Знань  режимі в он-лайн!


Гіпермаркет знань>>Географія>>Географія 10 клас


Загальна економіко-географічна характеристика світу


Політична  карта  світу

1. Сучасна політична карта світу. Відмінність понять "країна", "держава", "залежна країна", "колонія". Етапи формування політичної карти світу. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.        
2. Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.        
3. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.        

Населення світу
4. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи.        
5. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття. Практична робота: 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.        


Взаємодія суспільства і природи


Світові природні ресурси

6. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Географія світових мінеральних ресурсів.        
 7. Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси. Практична робота: 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).        


Світове господарство

8. Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Етапи формування світового господарства. Поняття "НТР" та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.        
9. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу. Енергетика. Металургія, машинобудування світу. Хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість світу.          
10. Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв'язки, аграрні відносини. Рослинництво світу. Тваринництво світу. Найбільші сільськогосподарські райони.        
11. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм.        


Глобальні проблеми людства
12. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблеми війни і миру, екологічна, сировинна і енергетична. Проблеми голоду, боротьби із злочинністю, тероризмом, хворобами віку. Роль світової громадськості у їх розв'язанні. Глобальні прогнози.        

Регіональна географія


Країни Західної Європи
13. Загальна характеристика регіону, його склад. Формування політичної карти у ХХ ст. Природні умови і природні ресурси країн Західної Європи. Рівень їх господарського освоєння та проблеми раціонального використання.        
14. Населення країн Західної Європи,  найбільші міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні. Відмінності країн Північної, Середньої та Південної Європи. Зв’язки України із державами Західної Європи.        
15. ФРН. Географічне положення. Природні умови і природні ресурси. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства Німеччини. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.        
16. Велика Британія. Особливості ЕГП, вплив його на розвиток країни. Природні умови і природні ресурси. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки Великої Британії, як постіндустріальної держави. Значення економічних зв'язків.        
17. Франція. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення і найбільші міста країни. Провідні галузі господарства Франції. Зовнішні економічні зв’язки країни.        
18. Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Природно-сировинна база. Населення, міста. Галузева структура господарства Італії, її територіальні відмінності. Значення зовнішнього ринку для розвитку країни.        


Країни  Центральної  та  Східної  Європи,  Північної  та  Центральної Аазії
19. Загальний огляд. Склад регіону. Особливості ЕГП, формування регіону. Населення, міста. Стан господарства країн. Зв’язки України з державами регіону.        
20. Росія. Особливості ЕГП та ПГП. Природні умови і природні ресурси. Населення, особливості національного складу. Сучасний стан економіки Росії. Промисловість, сільське господарство, транспорт. Зовнішні економічні зв'язки.        
21. Польща. Особливості ЕГП. Формування території держави. Особливості природних умов. Характеристика мінерально-сировинної бази. Господарство Польщі. Особливості економічних реформ. Зовнішні економічні зв’язки Країни.        
22. Білорусь. Характеристика положення та господарства країни.        


Країни Азії

23. Загальний огляд. Склад регіону. Формування сучасної політичної карти. Різноманітність країн. Природно-ресурсний потенціал. Особливості господарства країн. Роль країн Азії в світі. Регіон – перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм. Економічні Зв’язки України з державами регіону.        
24. Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості природних умов. Рівень забезпеченості природними ресурсами. Особливості населення Японії. Роль НТР в економіці країни. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішні економічні зв'язки.        
25. Китай. Особливості економіко-географічного положення та природних умов. Багатство природно-сировинної бази. Особливості розселення Китаю,  демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Зовнішні економічні зв’язки.        
26. Індія. Формування сучасної території держави у ХХ ст. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства Індії. Роль країни в регіоні.        
27. “Далекосхідні тигри” – країни нової індустріалізації. Причини їх швидкого економічного зростання. Практична робота: 3. Характеристика господарства країн нової індустріалізації Південно-Східної Азії та аналіз причин їх швидкого економічного зростання.        


Країни Америки
28. Північна та Латинська Америка. Контрастність країн регіону. Місце і роль США в Америці. США. Особливості економіко-географічного положення. Адміністративний устрій. Формування сучасної території. Особливості природних умов. Природно-ресурсний потенціал країни.        
29. Населення США, найбільші міські агломерації та урбанізовані райони. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США.        
30. Канада. ЕГП. Формування території. Природні умови. Багатство сировинної бази. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді.  Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.        
31. Країни Латинської Америки. Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Різноманітність країн (за територією, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формами правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення латиноамериканських держав. Темпи економічного розвитку, структура економіки, участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.      

 

Країни  Африки,  Австралія  і  країни  океанії
32. Африка. Загальний огляд. Склад території. Історія формування політичної карти. Природні умови і природно-сировинна база країн регіону. Характерні риси населення країн Африки, форми розселення і урбанізація в країнах Африки. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки.        
33. Австралія. Особливості економіко-географічного положення. Формування території. Природно-ресурсний потенціал. Особливості розміщення населення Австралії, найбільші міські агломерації. Роль країни в МГПП, значення зовнішніх економічних зв'язків.        
34. Країни Океанії. Специфіка ЕГП територій регіону. Особливості природи, населення та господарства. Практична робота: 4. Складання порівняльної економіко–географічної характеристики двох країн будь-якого з  регіонів світу (за вибором).        
35. Повторення з курсу “Економічна та соціальна географія світу”   

Усі уроки онлайн, методичні розробки географія, календарне планування, усі уроки 


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.