KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія 9 клас

Географія 9 клас – основа для вивчення  соціально-економічної та соціальної  географії України в школі. На сторінках Гіпермаркету Знань у вільному доступі ти можеш вивчати закономірності та особливості розміщення населення, природних ресурсів та господарства, або територіальну організацію суспільства, природо-ресурсної сфери та техносфери, соціально-географічні комплекси, що утворюються в результаті їх взаємодії, окрім того, дізнатись про територіальні особливості розселення людей, забезпеченість територій природними ресурсами, територіальну організацію господарства; засвоїти нові терміни, поняття, закономірності, які використовуються для пояснення особливостей просторової організації суспільства і техносфери.
Географія 9 клас містить велику кількість ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань по будь якій  з тем географії 9-го класу.Гіпермаркет знань>>Географія>>Географія 9 клас


Вступ
1. Предмет економічної і соціальної географії України, актуальність курсу.       
2. Економічна і соціальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками. Вітчизняні вчені-економ-географи.       Україна на карті світу


Географічне положення України. Державний кордон
3. Місце України на політичній карті Європи і світу. Економіко-географічне положення України. Значення транзитних перевезень.
4. Геополітичне положення, його позитивні і негативні особливості.        


Адміністративно-територіальний устрій
6. Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни. 

7. Практична робота: 2. Нанесення на контурну карту адміністративних областей України.       
8. Українські історичні землі.       


Населення України


Кількість,  розміщення  і  густота  населення,  його вікова  і  статева  структура

9. Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість і густота населення, її територіальні відмінності. Поняття “природний рух населення”. Природний рух населення України. Порівняння показників природного руху населення України і країн Західної Європи. Географія природного руху населення в Україні. Причини погіршення демографічної ситуації. Депопуляція.       
10. Практична робота 3. Побудова графіка зміни чисельності населення за певний період.       
11. Механічний рух (міграції) населення. Поняття “еміграція”, “імміграція”, “міграція”, “сальдо міграції”. Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси в Україні, їх інтенсивність і географія. Статево-віковий склад населення, його наслідки.       


Національний та етнічний склад населення
12. Історія формування української нації. Національний склад населення України та окремих регіонів. Уявлення про політичну націю, корінні народи і національні меншини. Етнографічні групи українців. Практична робота 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.

13. Українська діаспора та її географія. Розширення зв’язків із  українцями зарубіжжя. Духовна культура українського народу (мова, культура, освіта, обряди і звичаї, релігія).

Система  розселення  і  розвиток  поселень

14. Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Територіальні відмінності в рівнях урбанізації у різних регіонах України. Субурбанізація. Система міського розселення України. Міські агломерації. Столиця держави та її значення. Типи міст за розмірами та за функціями.       
15. Сільське розселення і його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв’язання.   

 
Трудові ресурси та зайнятість населення
16. Поняття “економічно активне населення”, “трудові ресурси”, “зайнятість населення”. Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами.  Проблеми зайнятості населення.   


Господарство


Загальна характеристика господарства України
17. Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Сучасні зміни в господарському комплексі країни.       
18. Галузева структура економіки. Поняття “галузь” і “міжгалузевий комплекс”.       
19. Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні, її галузі і комплекси. Сучасна організація виробництва і типи підприємств за формами власності в Україні.       
20. Поняття про територіальну структуру господарства.   
21. Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники якості життя. Проблеми сталого розвитку України.       
22. Типи економічних систем. Економічна система України.  

     
Загальна характеристика промисловості
23. Промисловість, як сфера матеріального виробництва. Місце і роль у господарстві України. Загальні показники розвитку промисловості на сучасному етапі. Структурно-виробничі особливості розміщення промисловості України. Реструктуризація промисловості, шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості, конкурентоспроможності її продукції.       
24. Практична робота: 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України.       


Паливна промисловість та електроенергетика
25. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Торф’яна, горюче-сланцева промисловість.       
26. Практична робота: 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів.       
27. Електроенергетика як складова ПЕК України, її значення. Основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики. Енергосистема. Споживання енергії. Енергозбереження.       
28. Практична робота: 7. Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій.

Металургійна промисловість
29. Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків. Фактори розміщення. Основні райони галузі та найбільші підприємства. Обсяг виробництва продукції чорної металургії. Роль чорної металургії у формуванні експорту країни. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення чорної металургії.       
30. Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Фактори і райони розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.    

31. Практична робота: 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної й кольорової металургії.       


Машинобудування та металообробка
32. Роль машинобудування у господарстві держави. Обсяги виробництва машинобудування за роки незалежності. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Фактори розміщення: наукоємні, трудомісткі і металомісткі галузі.       
33. Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного машинобудування, приладобудування, верстатобудування, виробництва устаткування для різних галузей народного господарства. Найбільші центри.       
34. Формування нових центрів, технополісів. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення підприємств галузі в нових економічних умовах.     


Хімічна промисловість
35. Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів.       
36. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі.   


Лісова і деревообробна промисловість

37. Структура та значення галузі, особливості її розміщення. Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Лісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Проблеми й перспективи розвитку галузі.   


Промисловість будівельних матеріалів
38. Галузева структура. Фактори розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія галузей цементної промисловості, підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій та виробів, стінових матеріалів, легких заповнювачів, скла, облицювальних матеріалів, будівельної кераміки. Промисловість нерудних матеріалів. Проблеми й перспективи розвитку галузі.      


Легка промисловість. Художні промисли
39. Галузева структура. Фактори розміщення. Географія текстильної промисловості (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної промисловості. Шкіряно–взуттєва промисловість. Проблеми і перспективи розвитку галузі.       
40. Народні традиції художніх промислів, їх зародження і розвиток. Основні центри художніх промислів. Виробництва, що виникли на базі художніх промислів.      


Харчова промисловість
41. Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості.       


Сільське господарство
42. Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та в формуванні її експорту. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Аграрні реформи в Україні, їх соціальне і економічне значення.       
43. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Географія зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва та плодівництва. Практична робота: 9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції.       
44. Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство.       
45. Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони.       


Транспорт
46. Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту.       
47. Залізничний транспорт, його провідна роль у перевезенні вантажів. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли. Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі.       
48. Водний транспорт. Історія українського морського флоту. Морські порти і географія перевезень. Каботаж. Роль морського транспорту в міжнародних зв’язках. Географія річкового транспорту. Річкові порти. Міждержавні перевезення по Дунаю та інших річках.       
49. Повітряний транспорт, його значення в міждержавних перевезеннях. Спеціалізація повітряних перевезень. Трубопровідний транспорт. Географія нафто- і газопроводів. Транзитні транспортування нафти і газу. Рівень забезпеченості різних районів країни транспортними магістралями. Міжнародні транспортні коридори. Транзитні перевезення. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.       


Соціальна сфера

50. Галузі соціальної інфраструктури (сфера послуг, виробництво товарів народного споживання, доходи і рівень життя населення, споживчий ринок), їх значення та розвиток в Україні.       
51. Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери, її вплив на розвиток економіки країни.       


Україна і світове господарство


Зовнішні економічні  зв’язки України
52. Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля.       
53. Форми міжнародного співробітництва. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків.       
54. Географія зовнішньої торгівлі. Значення зовнішніх економічних зв’язків в господарстві країни.       
55. Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України.       


Територіальний поділ України


Економіко-географічний поділ України

56. Територіальне розмаїття природи, економіки і населення – передумова територіального поділу України. Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація.       
57. План вивчення економіко-географічного району: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста. Донецький економічний район.       
58. Придніпровський економічний район.       
59. Північно-Східний економічний район.       
60. Столичний економічний район.       
61. Центральний економічний район.       
62. Подільський економічний район.       
63. Північно-Західний економічний район.       
64. Карпатський економічний район.       
65. Причорноморський економічний район.      


Географія своєї області


Географічна характеристика своєї області

66. Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси, їх оцінка.      
67. Географічні назви своєї області чи автономної республіки в минулому і нині. Особливості топоніміки своєї місцевості.       
68. Історія заселення території. Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні райони.       
69. Загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Особливості культури і побуту місцевого населення. Проблеми і перспективи розвитку.       
70. Практична робота: 10. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області.       

Усі уроки онлайн, методичні розробки географія, календарне планування, усі уроки онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.