KNOWLEDGE HYPERMARKET


Геополітичне положення, його позитивні і негативні особливості

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Геополітичне положення, його позитивні і негативні особливості

§ 1. Економіко-географічне положення України

Пригадаймо

1. Коли Україна стала суверенною державою?
2. Які основні риси фізико-геграфічного положення України?
3. Чи впливає фізико-геграфічне положення України на характер заселення території, господарську діяльність?
4. З якими державами межує Україна?


Геополітичне положення, його позитивні та негативні риси. На розвиток держави, її безпеку суттєво впливають не лише економічні переваги розміщення, а й певні політичні процеси в навколишньому світі. Тому в останні десятиріччя прийнято оцінювати не тільки ЕГП, а й геополітичне положення країни (ГПП). Воно дещо ширше розглядає географічне положення держави, аналізуючи її територіальні відносини з іншими країнами та великими природними об'єктами (морями, гірськими масивами, ріками), які мають на неї істотний політичний, економічний, екологічний та соціальний вплив.


Оцінюючи ГПП країни, природні об'єкти розглядають передусім з позицій того, утруднюють вони взаємодію даної країни з іншими чи сприяють їй. Особливе значення має аналіз природних рубежів на кордонах. Переважно рівнинний характер рельєфу та особливості гідрографічної мережі не створюють на кордонах України суттєвих природних рубежів, за винятком Карпатської гірської системи, яка є незначним бар'єром. Важливими чинниками ГПП України є Чорне й Азовське моря, а також річки Дунай і Дніпро, які покращують можливості транспортного сполучення з іншими державами.


Визначаючи геополітичне положення держави відносно інших країн, потрібно враховувати не лише їхні індивідуальні особливості, а й їхню належність до певних союзів та угруповань.


Чи знаєте ви, що...
Одним з параметрів ГПП країни є довжина кордону з державами, що з нею межують. Що вона більша, то ширший фронт взаємодії країн, тобто їх взаємовплив. Так, Україна на суходолі межує з Російською Федерацією (2063 км — 37 % довжини сухопутного кордону України), Республікою Білорусь (975 км), Республікою Польща (542,5 км), Словацькою Республікою (98 км), Угорщиною (135 км), Румунією (608 км) і Республікою Молдова (1194 км).


Для визначення геополітичного положення держави в сучасних умовах доцільно передусім брати до уваги такі групи країн: 1) країни з потужним економічним і політичним потенціалом — «велика сімка» (США, Японія, ФРН, Франція, Велика Британія, Італія, Канада), а також Росія, Китай; 2) країни — джерела паливно-енергетичних ресурсів; 3) країни, які експортують та імпортують продукцію у великих масштабах (або мають потенціал для цього); 4) дружні країни (характеризуються відсутністю у відносинах між ними істотних економічних і політичних суперечностей або територіальних претензій); 5) протидіючі країни (ті, що пред'являють економічні, політичні чи територіальні претензії); 6) нейтральні країни; 7) країни — осередки регіональних конфліктів; 8) економічні та військово-політичні союзи країн, релігійні угруповання країн.


Якщо державу можна віднести одночасно до кількох названих груп, то вплив її на геополітичне положення України є особливо вагомим. Такою державою для України є Росія. Господарські комплекси обох країн у міру їхнього самостійного розвитку з часом стають усе більш незалежними або й конкурентними. Україна зацікавлена в підтриманні рівноправних і партнерських відносин з Росією. Натомість провідною ідеєю російської зовнішньої політики щодо України є утримання нашої держави в зоні свого впливу. При цьому Росія використовує потужний чинник впливу на Україну — залежність української економіки від російських енергоресурсів.


Провідною ідеєю української зовнішньої політики є вступ нашої держави до європейських і євроатлантичних об'єднань. У Законі України «Про основи національної безпеки» вказано, що вона прагне набути членство в Європейському Союзі та НАТО за умови збереження добросусідських відносин з Російською Федерацією, іншими країнами СНД, а також іншими державами. Якщо Європейський Союз — це економічна організація, то НАТО (Організація Північноатлантичного договору) — міжнародна політично-військова організація, до якої на даний час входить 28 держав. Головним принципом цієї організації є система колективної оборони, тобто спільних організованих дій усіх її членів у відповідь на зовнішню агресію. На сьогодні членами ЄС і НАТО є держави-сусіди України — Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія, а також чорноморський сусід — Болгарія. СНД (Співдружність Незалежних Держав) — об'єднання дванадцяти суверенних держав, яке утворилося в ході розпаду СРСР і до якого входять такі сусіди України, як Росія, Білорусь, Молдова. Наша країна зацікавлена зберегти великий ринок збуту своєї продукції у країнах СНД та наявні культурні зв'язки, але водночас прагне досягти значно більших темпів економічного зростання і демократичного розвитку, які відповідають високим стандартам Європейського Союзу.


Чи знаєте ви, що...
Однією із загальноєвропейських організацій, членами якої є практично всі країни Європи (на сьогодні — 47 держав), є Рада Європи. Цілями Ради Європи є програми з узгодження законодавств європейських країн у таких сферах, як права людини, громадянство, міжнародне приватне право, захист навколишнього середовища й культурної спадщини, охорона прав національних меншин тощо.


На територіальному рівні розрізняють кілька видів ГПП країни, серед яких передусім виділяють світове (глобальне) та регіональне положення. Щодо глобального положення Україна розміщена в помірному поясі, де цивілізація досягла найбільшого розвитку, перетинаються транспортні артерії із Західної Європи до Центральної та Східної Азії. Вплив розміщення в цьому поясі підсилюється тим, що Україна перебуває в зоні інтересів трьох найбільш потужних центрів сили — США, Західної Європи та Росії. У майбутньому зростатиме значення Китаю як потужного економічного партнера України.


Суттєво позначається на ГПП України й те, що її територією проходять так звані цивілізаційні кордони між західно-християнським, східнохристиянським та ісламським релігійними регіонами світу. Хоч Україна є переважно християнською державою й розташована серед країн християнського світу, але особливість її положення полягає в тому, що більшість населення сусідніх держав — Росії, Білорусі, Молдови, Румунії — є православними християнами, а Польщі, Словаччини, Угорщини — католиками. Південним чорноморським сусідом є велика мусульманська країна — Туреччина.


Основними ознаками регіонального ГПП України є перебування на геополітичній осі Євразійського континенту, яка з'єднує європейську й азіатську цивілізаційні системи. Україна займає серединне положення між європейською зоною інтеграції та Росією. Це, у свою чергу, відображається в різному ставленні до таких організацій, як ЄС, СНД і НАТО.


На півдні Україна має вихід до внутрішніх Чорного та Азовського морів. Через море, крім Росії та Румунії, її сусідами є Грузія, Туреччина та Болгарія. На рівні чорноморського регіону Україна налагоджує тісну співпрацю в рамках ОЧЕС (Організації Чорноморського Економічного Співробітництва) та ГУАМ (регіонального об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова). В основі утворення цих форм співробітництва лежить єдність позицій країн з подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями.


Україна — важлива складова політико-географічного регіону Центрально-Східної Європи. Беручи безпосередню участь у процесі європейського та регіонального співробітництва, вона розглядає поглиблення європейських інтеграційних процесів як один із пріоритетних напрямів свого подальшого розвитку, прагне посісти гідне місце у своєму геополітичному оточенні та сприяти зміцненню його безпеки.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що розуміють під геополітичним положенням держави?
2. Які особливості ГПП України?


Набуваємо практичних навичок

1. Користуючись додатковою літературою чи джерелами мережі Інтернет, знайдіть інформацію про міждержавні об'єднання, до яких входять сусідні з Україною держави.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Планування з географії, підручники та книги онлайн, курси та завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.