KNOWLEDGE HYPERMARKET


Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси. Практична робота. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси. Практична робота: 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).

Содержание

Тема

 • Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси. Практична робота: 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).


Мета

 • сформувати у учнів поняття про земельні, лісові, водні ресурси світу;
 • ознайомити з ресурсами Світового океану;
 • вивчити форми рекреаційних ресурсів;
 • зробити порівняльну оцінку ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу

Хід уроку

Земельні ресурси світу

Земельні ресурси світу - землі, що використовуються чи можуть бути використані в господарській діяльності людини.

Земельні ресурси світу

Земельні ресурси світу


Земельні ресурси світу займають 13,4 млрд. га, що складає 26,2% загальної площі поверхні Землі.

Структура світогово земельного фонду

Структура світогово земельного фонду


Оцінка вартості 1 га ріллі та площа ріллі на 1 жителя по країнах

Оцінка вартості 1 га ріллі та площа ріллі на 1 жителя по країнах


Оцінка вартості 1 га ріллі та площа ріллі на 1 жителя по країнах

Рівень землезабезпеченості материків і частин світу


Лісові ресурси світу

Лісові ресурси світу - деревні, технічні, харчові, лікарські та інші ресурси лісу, а також його корисні природні властивості (захисні, водоохоронні, оздоровчі тощо)

Лісові ресурси світу

Лісові ресурси світу


Cтруктура світових запасів лісу

Cтруктура світових запасів лісу,%


Загальна площа Землі, що вкрита лісами, складає 28% поверхні суші. Запаси деревени у всіх лісах Землі досягають 359 млрд. м3, в тому числі хвойної - 127, лиственні - 232. Основна частина лісів розташована в зонах помірного поясу та вологих тропічних лісів.

Площа лісів по регіонах світу

Площа лісів по регіонах світу


Забезпеченість окремих країн лісовими ресурсами

Забезпеченість окремих країн лісовими ресурсами


Водні ресурси світу

Водні ресурси світу - поверхневі та підземні води, які використовуються чи можуть бути використані в господарській діяльності людини. Доступні людині безпосередньо для користування прісні води складають менше 1% всіх запасів води на Землі.

Водні ресурси світу

Водні ресурси світу


Світові запаси води

Світові запаси води


Тип води Об'єм запасів, тис. км3 Доля в загальному запасі води, % Доля в загальному запасі прісної води, %
                                                     Солона вода
Океани 1 338 000 96,54
Солоні/солонуваті підземні води 12 870 0,93
Солоноводні озера 85 0,006
                                                    Води суходолу
Льодовики, постійний сніговий покрив 24 064 1,74 68,70
Прісні підземні води 10 530 0,76 30,06
Підземний лід, багаторічна мерзлота 300 0,022 0,86
Прісноводні озера 91 0,007 0,26
Грунтова волога 16,5 0,001 0,05
Водяний пар в атмосфері 12,9 0,001 0,04
Болота, перезволожені території 11,5 0,001 0,03
Ріки 2,12 0,0002 0,006
Волога живих організмів 1,12 0,0001 0,003
Загальні запаси води 1 386 000 100
Загальні запаси прісної води 35 029 100

Забезпеченість окремих країн ресурсами повного річкового стоку

Забезпеченість окремих країн ресурсами повного річкового стоку


Гідроенергетичні ресурси - запаси енергії рік та водойм, що лежать вище рівня моря. Вони складають 10 трлн. кВт • год. Половина цих запасів приходиться на Китай, США, Росію, Конго, Канаду, Бразилію.

Глобальна ситуація з водою на планеті

Глобальна ситуація з водою на планеті


Ресурси Світового океану

Ресурси Світового океану - сукупність біологічних, мінеральних та енергетичних ресурсів, мінеральних солей та прісної води, що є в складі в Світового океану.

Ресурси Світового океану

Ресурси Світового океану


Ресурси Світового океану поділяються на:

 • мінеральні

- запаси нафти та газу (половина світового видобутку нафти приходиться на морські родовища)

- розсипні родовища алмазів, золота, платини, олов'яних та титанових руд, магнетиту

- залізомарганцеві конкреції

- фосфоритові конкреції

- нерудна сировина

- запаси питної води на шельфі

 • енергетичні

- енергія морських та океанічних течій

- енергія приливів (в світі 4 потужні приливні електростанції)

- хвильова енергія (в Японії 300 маяків та буїв забезпечуються електроенергією хвильовими електростанціями)

- енергія вітру в океанах та морях

- термоенергетичний потенціал водних мас, обумовлений різницею температур води на поверхні та на глибині • біологічні

- морський та океанічний промисел: вилов риби, безхребетних, водоростей, морських ссавців (китів) та ластоногих

- аквакультура - розмноження та вирощування риби, ракоподібних молюсків та водоростей

Біологічні ресурси Світового океану

Біологічні ресурси Світового океану


Рекреаційні ресурси

Рекреаційні ресурси — це об'єкти, явища і процеси природного та антропогенного походження, що використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації і туризму. Вони є матеріальною і духовною основою формування ТРС різного типу і таксономічного рангу.

Рекреаційні ресурси

Рекреаційні ресурси


Рекреаційні ресурси поділяються на дві основні групи: природні та історико-культурні.

До природних рекреаційних ресурсів належать природні та природно-антропогенні геосистеми, природні об'єкти, явища і процеси, які володіють внутрішніми і зовнішніми властивостями й характерними рисами для організації сезонної або цілорічної рекреаційної діяльності. У межах природних рекреаційних ресурсів можна виокремити кліматичні, ландшафтні, орографічні, бальнеологічні, біотичні, грязьові, водні та інші ресурси. У свою чергу кожен із цих видів складається з окремих підвидів, наприклад бальнеологічні ресурси поділяються на мінеральні води різного хімічного складу, а отже, і різної лікувальної дії.Історико-культурні рекреаційні ресурси включають рекреаційно привабливі пам'ятки історії, архітектури, археології, місця, які пов'язані з життям і діяльністю видатних історичних осіб, території, де збереглися яскраво виражені етнографічні особливості, культові споруди, музеї, картинні галереї тощо. Всі ці рекреаційні ресурси приваблюють людей з метою задоволення їх духовних потреб і здатні задовольнити жагу до пізнання, зміни довкілля для психофізіологічного відновлення особистості.Практична робота: 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором)

 • Завдання 1.

За даними таблиці обчисліть об’єм міне­ральної сировини на одного жителя Землі. Побудуйте стовпчикові діаграми: а) динаміки загального видобутку мінеральної сировини; б) динаміки видобутку мінеральної сировини на одну особу.

Проаналізуйте отримані результати та зробіть висновки.

 

Роки Чисельність населення, млрд осіб Видобуток мінеральної сировини, млрд т Видобуток мінеральної сировини на одну особу, кг
1930 2 13
1960 3 63
1987 5 130
2012 7 420
 • Завдання 2.

За даними таблиці обчисліть ресурсоза­безпеченість нафтою окремих країн світу. Визначте рівень ресурсо­забезпеченості наведених країн, якщо середньосвітовий показник ресурсозабезпеченості нафтою складає 44 роки. Порівняйте показ­ники ресурсозабезпеченості та визначте країни з найбільшою та найменшою ресурсозабезпеченістю серед наведених країн.

 

Країна Запаси нафти, млрд т Видобуток, нафти,млн т/рік Ресурсоза­безпеченість нафтою,років Рівень ресурсозабезпеченості
США 4,6 368 12,5 недостатній
ФРН 0,07 7
Росія 7,2 320
Китай 3,2 147
Індія 0,36 37
Ніґерія 2,4 95

 

 • Завдання 3.

За даними таблиці обчисліть забезпеченість країн земельними ресурсами. Порівняйте отримані показни­ки та визначте країни з найбільшою та найменшою забезпеченістю земельними ресурсами на одного мешканця.

Країна Кількість населення,млн осіб Земельні ресурси країни, млн га Забезпеченість земельними ресурсами,га/особу
США 308 937,3 3,05
Японія 127 37,7
ФРН 83,8 35,7
Росія 140 1707,5
Польща 38,5 31,3
Китай 1339 958,5
Індія 1166 306,5
Ніґерія 149,2 92,4

 

Цікаві факти

 • Найбільшою курортною зоною України є Крим, зокрема його Південний берег з середземноморським кліматом і сприятливими рекреаційними ресурсами. Санаторно-курортний комплекс Криму складають 623 підприємства. У 2004 р. працювали 572 здравниці (у 2000 р. — 544). їх наповнюваність склала 52,5 % , що на 6,6 % більше, ніж у 2000 р. 228 підприємств працювали цілий рік, 395 — сезонно. З них 302 оздоровниці належать до підприємств колективної власності, 26 — комунальної, 33 — приватної, 262 — це структурні підрозділи підприємств. У власності Російської Федерації знаходяться 60 підприємств, Білорусі — 2, Узбекистану — 1. Покомпонентна структура: у Криму зосереджено 131 санаторій і лікувальний пансіонат (для порівняння, у Львівській області — 62, Одеській — 43), будинків і пансіонатів відпочинку в Криму налічується 116 (для порівняння, в Донецькій області — 54, Херсонській — 38).
 • У кримських приватних квартирах щороку розміщується більше 3,5 мли відпочиваючих.
 • Найдавніший бальнеологічний курорт України діє в селі Шкло Львівської області з 1576 р. Почесний вік мають також курорти в Трускавці (1827 р.), на Одеських лиманах (1829 р.) та Березівці під Харковом (1862 р.).
 • Найбільший санаторій в Україні — "Марат" на Південному березі Криму в селищі Місхор. Він розташований в парку з багатою рослинністю і розрахований на 1057 ліжок.
 • Найбільший будинок відпочинку в Україні — "Авангард" у Вінницькій області на околиці Немирова. Він розрахований на 1062 ліжка влітку і 614 — взимку. Це один з найстарших будинків відпочинку в Україні — відкритий у 1921 р. у великому княжому палаці, оточеному ландшафтним парком.
 • Найбільшим готельно-відпочинковим комплексом є "Ялта", цей готель розрахований на 2616 місць. Комфортабельний комплекс збудований у 1977 р. на східній околиці Ялти на морському узбережжі поблизу Масандрівського парку.
 • Найбільшою дитячою оздоровницею України є міжнародний дитячий центр "Артек", заснований поблизу Гурзуфа у 1925 р.


 • Найбільшим пансіонатом в Україні є пансіонат "Місхор" в Криму, розрахований на 1436 місць.
 • Найглибша лікувальна установа України — Українська державна алергологічна клініка у Солотвино. На Закарпатті вже понад 200 років добувають сіль вищої категорії. У 1986 р. співробітники Ужгородського філіалу Одеського НДІ курортології вперше використали мікроклімат Солотвинських шахт для лікування хворих бронхіальною астмою. Було відкрито алергологічну клініку на 250 місць. Підземне відділення зі специфічним мікрокліматом з високодисперсним аерозолем кухонної солі знаходиться на глибині 300 м у товщі соляного пласта. Тривалість одного сеансу, на який спускаються спеціальним ліфтом, триває від 2 до 12 годин протягом 30 днів.
 • Найбільші запаси лікувальної води зосереджені на курорті Хмільник у Вінницькій області. Запаси радонових вод становлять 3120 м3 на добу, їх видобувають із свердловин глибиною 90—200 м і використовують для ванн.
 • Найбільша глибина, з якої видобувають лікувальну воду. На курорті Саки в Криму термальні мінералізовані гідро-карбонатно-хлоридні натрієві води виведені свердловинами глибиною 970 м.
 • Найбільші запаси лікувальних грязей в Україні знаходяться в лимані Алібей на Одещині — 16 966 тис. м8 (але вони не використовуються). З тих, що використовуються, найбільші запаси розміщені в Куяльницькому лимані — 15 327 тис. м8. Використовують їх Куяльник та інші курорти Одеської групи для грязелікування та виготовлення медпрепаратів


Домашне завдання

1. Відмітьте на контурній карті місця запасів земельних та лісових ресурсів.

2. Відмітьте на контурній карті найбільші річки світу, які є запасами водних ресурсів.

3. Відмітьте на контурній карті основні місця, де використовуються енергетичні Світові ресурси.

4. Поясніть, чому про ресурсозабезпеченість країн та регіонів не можна судити лише за розмірами запасів. Висловіть власне бачення розв’язання проблем ресурсозабезпеченості.

5. Підготувати повідомлення на тему «Роль географічної науки в розв’язанні проблем природокористування»


Контрольні запитання

1. Дайте визначення понять земельні, лісові та водні ресурси.

2. Які запаси цих ресурсів?

3. Дайте визначення ресурсів Світового океану.

4. Які види ресурсів Світового океану існують? Наведіть приклади.

5. Дайте визначення рекреаційних ресурсів.

6. На які групи поділяються рекреаційні ресурси?

7. Що належить до природних рекреаційних ресурсів?

8. Що включають історико-культурні рекреаційні ресурси?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав http://xvatit.com/club/blogs/ блог,] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас