KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Споживач основна фігура ринкових відносин

Конспект з предмету Економіка 9 клас
Тема: Споживач основна фігура ринкових відносин

Надіслано Леоновою А.Д., вчителем Економіки.Т е м а у р о к у: «Споживач основна фігура ринкових відносин»
Мета:
- визначити особливості споживчої поведінки людини на основі базової інформації про спо¬живача як суб'єкта економічних та соціальних відносин; визначити поняття суверенітет та раціональність споживача.
- визначити та охарактеризувати основні права споживачів під час придбання товарів та от¬римання послуг
Основні поняття: споживач, суверенітет споживача, права споживачів.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Щасливий той , хто задоволений своєю долею
Хоробрим доля сприяє.
Людину пізнають за її працею.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
В економічній формулі «товар-гроші-товар» автор заздалегідь забув згадати податки.
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
П л а н у р о к у:
Споживач — це суб'єкт економічної діяльності, який використовує блага (товари та послуги) для задоволення своїх потреб. Прийнято вважати, що у споживачів проявляється раціональна поведінка в тому, що вони приймають рішення про те, щоб отримати найбільше задоволення або найповніше до¬сягнути власних цілей. Отже, споживачі намагаються витрачати свої доходи раціонально, з метою от¬римання найбільшої вигоди або задоволення від товарів і послугвідповідно до їхніх доходів.
Кожен споживач досить часто постає перед вибором: що купити? який товар вибрати? чи виста¬чить грошей для придбання певного набору товарів? Відповісти на такі запитання допоможе теорія споживчої поведінки.
Людина, яка робить певний вибір, намагається отримати найбільше задоволення. Здійснюючи мандрівки до інших країн, купуючи продукти харчування, книжки, відвідуючи музеї чи виставки, лю¬дина хоче отримати максимальну вигоду для себе. Ми знаємо, що потреби людини практично без-межні: якщо вона задовольняє одну потребу, то з часом виникають інші. Але водночас ми завжди маємо певні обмеження: ресурсні, фінансові, часові та інші. Купуючи ту чи іншу річ, ми досить часто відмовляємося від іншої покупки. Нам потрібно свідомо чи несвідомо вибирати, виходячи з наявних фінансових можливостей, що є в нашому розпорядженні, асортименту товарів, що нам пропонуються, цін на товари тощо.
Представники економічної науки в даному випадку оперують поняттям раціональна поведінка люди¬ни. Така поведінка передбачає, що споживач обирає найкращий шлях для досягнення своєї мети, врахо¬вуючи ті обмеження, які є в даному випадку.
Можна зробити висновок, що раціональний споживач — це споживач, який намагається максималь¬но задовольнити свої потреби, враховуючи свої можливості. Іншими словами, споживач, який здійснює певну дію або вибір, намагається переслідувати певну мету. Він не просто хоче мати багато різних то-варів і послуг, але й намагається отримати максимальну вигоду для себе.
Потреби людини є досить індивідуальними. Певний товар може приносити задоволення одному споживачеві, але зовсім не подобатись іншому. Водночас корисність чи шкідливість товару або послу¬ги кожна людина визначає, виходячи виключно зі своїх вражень, уподобань або знань.
Для того щоб діяти раціонально, споживач повинен мати певну інформацію, вміти її аналізувати та використовувати на практиці.
Суверенітет і раціональність споживача. Ми часто зустрічаємо термін свобода економічної по¬ведінки, під яким розуміємо право кожної людини чи організації приймати ті економічні рішення, які вона вважає вигідними для себе, якщо наслідки даних рішень не порушують інтересів суспільства в цілому. Також цей термін означає, що ніхто не має права вирішувати за споживача, які товари із запро¬понованих на ринку йому здобувати, а які — ні. Отже, свобода економічної поведінки є не що інше як незалежність, свобода і суверенітет споживача та виробника.
Суверенітет споживача — це право людини самостійно вирішувати питання, які пов'язані з викори¬станням різних ресурсів (землі, нерухомості, грошових засобів). Суверенітет споживача проявляється у можливості приймати рішення про витрату грошей, які йому належать, на придбання будь-яких товарів і послуг, продаж ресурсів.
Кожен споживач сам знає, що йому подобається більшою чи меншою мірою, а також обирає товар і послугу відповідно до своїх уподобань і можливостей.
З поняттям суверенітету тісно пов'язане поняття раціональність споживача, під яким ми розуміємо намагання споживача досягати максимального результату за обмежених можливостей. Якщо один спо¬живач витратив гроші на перегляд улюбленого кінофільму, а інший заощаджує на купівлю квартири, то, здається, що перший — нераціональний, а другий — раціональний. Проте, з точки зору економічної теорії, вибір кожного є раціональним, оскільки вони обрали найкращі для себе варіанти витратити кошти. Так і покупець поводить себе таким чином, щоб отримати від свого рішення максимальну ко¬ристь. Єдине, на що варто звернути увагу, це те, що головною обмежувальною умовою для будь-якого споживача є розмір його доходу. Зважаючи на те, що потреби є безмежними, а доходи — обмеженими,cпоживачі постійно роблять вибір серед великого розмаїття товарів і послуг на ринку. Зрозуміло, що споживач робить свій вибір, керуючись метою отримати ті товари й послуги, які приносять йому мак¬симальну користь за обмеженого доходу. Отже, уміння ефективно використати обмежений дохід і є ха¬рактерною рисою раціонального споживача.
Основні права споживачів
91k.jpeg912k.jpeg
№ Назва права Зміст права
1 Право на безпеку Забезпечити захист споживачів від продукції, процесів виробництва та послуг, які шкідливі для здоров'я або життя
2 Право
на інформацію Забезпечувати споживачів усією необхідною інформацією щодо товарів та послуг, які вони збираються придбати
3 Право на вибір Спонукати споживачів здійснювати придбання тільки тих речей, яких вони потребують, захищаючи від антиконкурентної поведінки та експлуатації
4 Право бути почутим Забезпечити представництво інтересів споживачів у формуванні й проведенні урядової політики на право участі в процесі розвитку продукції та послуг
5 Право на відшкоду¬вання збитків Забезпечити споживачів швидким і доступним засобом охорони їхніх юридичних прав, отримання чесного вирішення справедливих вимог, включаючи компенсацію підміни, фальсифікованих товарів або незадовільних послуг. Забезпечити споживачів правами на ком-пенсування збитків у разі, якщо вони зазнали шкоди в результаті вживання небезпечних виробів або послуг
6 Право на освіту Встановлення механізму роз'яснення споживачам того, яким чином упровадити їхні права в життя, забезпечити знаннями про свою відповідальність та обов'язки
7 Право
на чисте довкілля Захистити споживача від забруднення навколишнього середовища, надати право жити й працювати в навколишньому середовищі, яке не загрожує здоров'ю теперішньому та майбутнім поколінням
8 Право на задоволен¬ня основних потреб Забезпечити доступ до головних, необхідних товарів та послуг, а саме: достатньої кількості продуктів харчування, одягу, притулку, захисту здоров'я, освіти й поліпшення санітарних умов
ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Хто такі споживачі? Назвіть основні права, які вони мають.
V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв)
Робота «Складання раціонального гардеробу»
Мета: навчити учнів аналізувати раціональні й нераціональні потреби на прикладі складання раціонального гардеробу.
Інструкції щодо виконання практичної роботи
Виконайте послідовно всі завдання та зробіть висновок.
1. Складіть список речей, які є у вашому гардеробі. Як часто ви використовуєте їх у повсякденно¬му житті? Чи є у вашому гардеробі речі, які вам не подобаються і вами не використовуються? Чому?
2. Намалюйте чи назвіть одяг та взуття, які приносять вам найбільшу користь та задоволення.
3. Як ви вважаєте, що має бути в гардеробі з точки зору раціонального споживача?
4. Зробіть висновки.

VІ. Додаткові завдання – самостійна робота
1. Який взаємозв'язок є між раціональним, нераціональним споживанням та здоров'ям людини?
2. Наведіть приклади нераціонального споживання.
VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Наступна тема.
VІІІ. Заключна частина уроку
Вибирати можливо тільки між зайвими речами. (Сенека Луций Антей).
Підсумки

Магніт показує на північ і на південь; від людини залежить обрати хороший чи дурний шлях життя ( Кузьма Прутків)   

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Споживач основна фігура ринкових відносин > Споживач основна фігура ринкових відносин Конспект уроку і опорний каркас