KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Деякі прояви макроекономічної цілісності»

Конспект уроку економіки 11 класу

Тема: “Деякі прояви макроекономічної цілісності”

Мета:
1    з’ясувати, як у результаті взаємодії окремих чинників утворюється ринок національної економіки;
2    виявити особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції ;
3    з’ясувати причини нерівномірного розвитку ринкового господарства;
4    розвивати в учнів економічне мислення;
5    поглибити систему знань про економіку як прикладну науку;
6    розвинути знання про ті явища і поняття, які характеризують цілісність економіки держави;

Обладнання: підручники, слайди, графіки і таблиці, інформація зі списком літератури та адресою сайтів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань з використанням інтерактивних методик.

Хід уроку.

I   Організаційний момент-3хв.


1.Привітання
- Знання робить життя красним.
- Не лінися рано вставати та змолоду більше знати.


Щоб добре розумітися на чомусь, треба вчитися, так що прикладаємо усі зусилля до вивчення нової теми.


2.Релаксація (анекдот):


Йде синок до школи вперше.
Пита батька мати:
- Якій мові ми синочка
Будемо навчати -
Українській чи російській?
Обидві ж хороші.
- Хай вивчає ту, якою
Печатають гроші.


3.Повідомлення теми, мети уроку.

ІІ   Мотивація навчальної діяльності – 20хв.

      1. Щоб розпочати дану тему, спочатку вислухати думки учнів:


1) Прокоментуйте вислів Ф.Бекона: «Три речі роблять народ великим і багатим: родючий ґрунт, діяльна промисловість і легкість пересування людей і товарів».


2) Чого навчає вислів Езопа: «Усе суще на землі народжують природа і праця. Уміння трудитися – щирий скарб для людей»?


3) З’ясувати, як співвідносяться поняття «національна економіка» і «макроекономіка». (Національна економіка – більш загальне поняття, вона включає не тільки макро-, а й мікро- та мезо- економіку.)


План
1.    Макроекономіка як наука. Вклад економістів у макроекономіку.
2.    Макроекономічна цілісність.
3.    Основні макроекономічні пропорції (AD, AS,макроекономічна рівновага).

ІІІ   Актуалізація опорних знань
1.    Учні пригадують, які відомі економісти створювали макроекономіку як науку. Разом з учителем складають таблицю.

Ekon6-613.jpg

2.    Історична довідка. Макроекономіка як наука.
Макроекономіка як одна із складових частин економічної теорії є наукою про поведінку економіки як єдиного цілого. Вона вивчає причини циклічних коливань і взаємозв'язок динаміки обсягів виробництва, рівня інфляції та безробіття.


Крім того, макроекономіка вивчає шляхи, якими платежі надходять від споживачів до виробників. Грошові потоки, які надходять від одного сектора до іншого виконують таку ж саму роль, як кровоносна система у живому організмі. Від їх правильного розподілу залежить життєдіяльність всієї економічної системи країни.
 
3. Навести коротко тези, які розкривають сутність теми:


- проблеми, пов’язані з економічною сферою, можна вивчати на різних рівнях: по-перше, на рівні окремих господарських одиниць (таких, як підприємства, ринок); по-друге, у масштабі всього народного господарства;


- сукупність економічних суб’єктів та зв’язків між ними, що характеризуються господарською цілісністю у певних часових і територіальних межах є національною економікою; 


-  не лише окреме підприємство можна розглядати як єдине ціле, а й економіка на рівні національної економіки теж є цілісним організмом.


4. Запропонуйте учням навести приклади проблем, які на їхню думку є важливими на рівні національної економіки. Після обговорення підбийте підсумок та наголосіть, що в ідеалі національна економіка повинна прагнути досягнення рівноваги, тобто таких пропорцій, за яких забезпечується повне використання ресурсів та стабільний розвиток.


5. Визначення основних макроекономічних пропорцій:
Сукупний попит (AD) – сумарний попит на товари і послуги, тобто обсяг сукупного виробництва, який покупці готові придбати за даного рівня цін.
Сукупна пропозиція (AS) -- обсяг сукупного виробництва, який підприємства готові виробити й продати за певного рівня цін. Крива сукупної пропозиції складається з трьох відрізків: кейнсіанського, проміжного та класичного.
Макроекономічна рівновага – досягається у точці перетину кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції (це збіг величин AD і AS).

ІV  Узагальнення нового матеріалу – 15хв.
1. За графіками поясніть, чим відрізняється сукупний попит і сукупна пропозиція від ринкових попиту і пропозиції, зауваживши, що макроекономіка має справу не з ціною окремого товару, а з сукупним рівнем цін, тобто середньою ціною усіх товарів і послуг. Проаналізуйте особливості трьох відрізків кривої AS.

Ekon6-614.jpg


На графіку AD: Р – рівень цін, ВВП – показує реальний обсяг виробництва
На графіку AS: у короткостроковому періоді AS є вертикальною лінією, а у довгостроковому умовно поділяється на три відрізки:


І - кейнсіанський, ІІ- проміжний, ІІІ – класичний.
2. Заповнити вільні клітинки, що показують макроекономічну рівновагу.
 Структура та перетворення сукупних доходів на сукупні витрати.

Ekon6-615.jpg


3. Проаналізувати схему «Відповідність сукупних доходів, витрат, попиту та пропозиції».

Ekon6-616.jpg

V   Завдання для закріплення нової теми – 6хв.


1. Для закріплення матеріалу уроку обговорити з учнями, яке з положень правильне, а яке помилкове.
а)    Кордони національної економіки збігаються з територіальними межами даної країни.
б)    Крива сукупної пропозиції вертикальна на її кейнсіанському відрізку.
в)    Крива сукупної пропозиції має зростаючий характер.
г)    Причини зміщення кривих сукупного та ринкового попиту однакові.


2. Розв’язання задачі.
Обчисліть сукупні витрати і сукупні доходи в економіці і дайте відповідь, чи спостерігається економічна рівновага.


Ekon6-617.jpg


Сукупні витрати:
                1550 (ум.гр.од.)
Сукупні доходи:
          1300 (ум.гр.од.)
 
Відповідь:  Сукупні витрати> Сукупні доходи

VII   Заключна частина уроку


Підсумки. Вважається, що загальна макроекономічна теорія – це ідеал економіки. Щодо національної економіки, то в ідеалі вона повинна прагнути досягнення рівноваги, тобто таких пропорцій, за яких забезпечується повне використання ресурсів та стабільний розвиток.


VIII   Домашнє завдання: підручник, тема 20, с.189-200, с.211-217.


Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Деякі прояви макроекономічної цілісності > Деякі прояви макроекономічної цілісності. Конспект уроку і опорний каркас