KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мислення і свідомість людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Мислення і свідомість людини


Мислення і свідомість людини.


Пригадайте завдяки яким сигналам тварини орієнтуються в навколишньому середовищі; що таке кора та підкірка.
Навчіться роль кори головного мозку в мисленні; називати ознаки свідомості.

Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: мислення, аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення, свідомість, підсвідомість.

Що таке мислення?

Мислення- це процес пізнавальної діяльності, під час якої головний мозок людини виконує складні розумові (мислиннєві) операції, використовуючи поняття, судження, умовиводи, результатом яких є припущення, прогнози, прийняття рішення. Суть мислення полягає у виконанні розумових операцій.

Розумові операції ви часто виконуєте на уроках, під час засвоєння нового навчального матеріалу або його відтворення. Виконання розумових операцій ґрунтується на різних формах мислення.

У чому виявляються індивідуальні особливості мислення?

Виконання розумових операцій залежить від індивідуальних особливостей мислення конкретної людини. Важливою характеристикою індивідуальності мислення є: самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, послідовність, швидкість. У прояві індивідуальності велике значення має самостійність мислення, а саме: здатність людини ставити нові завдання й розв'язувати їх, не звертаючись по допомогу до інших, опрацьовувати отриману інформацію, формувати свою власну думку та нею керуватися.

Самостійність мислення тісно пов'язана з критичністю. Критичність мислення виявляється у здатності людини не потрапляти під вплив чужих думок, оцінювати позитивні та негативні аспекти явища чи факту, виявляти цінне в них. Людина з критичним мисленням вимогливо оцінює й свої власні думки, рішення, вчинки і виявляє самокритичне ставлення до своїх дій.

Гнучкість мислення виявляється в умінні швидко змінювати свої дії при зміні ситуації. Людина з гнучким мисленням набагато швидше пристосовується до змін оточення. Глибина мислення виявляється в умінні проникати в сутність складних питань, бачити проблему там, де її не помічають інші, передбачати можливі наслідки подій і процесів. Широта мислення виявляється у здатності охопити широке коло питань.

Не менш важливою властивістю є послідовність мислення, яка виявляється в умінні дотримуватися логічної наступності при висловлюванні суджень, їх обґрунтуванні. На уроці учитель часто вимагає від учня послідовного викладення думки. Учень, який недостатньо володіє матеріалом, часто «перестрибує» з однієї думки на іншу. Щоб дотримуватися послідовного викладення навчального матеріалу, потрібно подумки скласти план його подачі.
Швидкість мислення виражається в здатності швидко розібратися у складній ситуації, швидко прийняти правильне рішення.

Усі властивості мислення є надзвичайно важливими для формування особистості.

Іноді людина підключає уяву - це психічні процеси, що базуються на досвіді людини. У результаті такої складної роботи мозку в людини формується уявлення - наочний образ предмета, явища, можлива схема рішення, яку можна перевірити в діях, на практиці.

Отже, друга сигнальна система дає змогу позначати словом не тільки безпосередні подразники, а й складні їхні взаємозв'язки, оперувати словами під час аналізу та синтезу явищ навколишнього світу, вона створила підґрунтя абстрактного мислення. Вона узагальнює сигнали першої сигнальної системи. Наприклад, слово «дерево» узагальнює багато конкретних порід дерев: дуба, липи, берези та інших. Мова і мислення відіграють велику роль у становленні свідомості людини, розвиткові її психіки.

Що таке свідомість? Які її фізіологічні основи?

Свідомість- це вища, властива тільки людині і пов'язана з мовою функція мозку, яка зумовлює здатність ідеально відтворювати дійсність у мисленні, відображати її у вигляді знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях, які можуть бути повідомлені, передані іншим людям, передбачати результати, регулювати та самостійно контролювати свою поведінку. Свідомість виникає тільки в суспільстві.

Свідомість - це результат діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів, але переважають процеси, що відбуваються в корі. Важливу роль у процесах свідомості відіграє ретикулярна формація. Ви вже знаєте, що її функція тісно поєднана з функцією кори великих півкуль мозку. Лише кора визначає доцільність сигналу, який надходить у ту чи іншу зону кори, і лише вона «дає згоду» ретикулярній формації активізувати й підтримувати активність не лише безпосередньо задіяних зон, а й інших. Завдяки активації процесів у корі виникають необхідні психічні процеси, які й сприяють появі усвідомлених дій. Гальмування діяльності нейронів ретикулярної формації знижує здатність усвідомлення сигналів. Наприклад, коли ми втомлюємося, настає стан дрімоти, який заважає відслідковувати все, що відбувається навколо нас, заважає думати.

Свідомість має вирішальне значення в будь-якій сфері людської діяльності. Ще до того як розпочати будь-яку роботу, ми попередньо обмірковуємо план, вибираємо потрібні засоби праці, збираємо потрібну інформацію, спілкуємося з іншими людьми. Якщо робота колективна, перевіряємо свої успіхи на проміжних етапах роботи, виправляємо допущені помилки і наполегливо долаємо перешкоди, що з'являються на шляху досягнення поставленої мети. Свідомість супроводжує весь шлях цієї діяльності. Тож ця діяльність усвідомлена.
Наша свідомість була б надмірно перевантажена, якби кожна нова діяльність відбувалася під її контролем. Тому значна частина наших дій відбувається підсвідомо.

Що таке підсвідомість?

Підсвідомість- це одна із сторін цілісного психічного процесу, що перебуває під порогом свідомості (під корою). За своєю природою підсвідомість - це теж результат діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів, але переважають процеси, що відбуваються в підкірці.

Підсвідомими є лише ті явища психіки, які в даний момент перебувають поза свідомістю, але органічно з нею пов'язані. До таких належать автоматизми, гіпноз, інтуїція, а також генетично задані властивості темпераменту. Наприклад, інтуїція (від лат.інтуітіо - споглядання) - це один з типів мислення, особливістю якого є здатність людини миттєво, не застосовуючи розгорнутого плану логічного судження, знайти шлях розв'язування тієї чи іншої складної задачі. Інтуїція є важливим елементом творчого процесу.

Людина є єдиною живою істотою на Землі, яка здатна усвідомлювати не лише те, що її оточує, але й себе, своє ставлення до предметів та явищ зовнішнього світу. Ця категорія має назву самосвідомість. Вона виявляється в пізнавальній (самовідчуття, самоспостереження, самоаналіз, самокритика), емоційній (самопочуття, самолюбство, почуття власної гідності) та вольовій (самоконтроль, самовладання, самодисципліна) формах. Завдяки самосвідомості людина має здатність вносити корективи в процес самовизначення та самовиховання.


Узагальнимо знання


Мислення - це процес пізнавальної діяльності, під час якої головний мозок людини виконує складні розумові (мислиннєві) операції, використовуючи поняття, судження, умовиводи, результатом яких є припущення, прогнози, прийняття рішення.

Важливою характеристикою індивідуальності мислення є такі основні властивості, як самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, послідовність, швидкість.

Свідомість - один з найскладніших психічних процесів, який визначає ставлення людини до навколишнього світу. Свідомість тісно пов'язана з мовою. Підсвідомість - це процеси аналізу інформації і формування поведінкових реакцій, які не досягають рівня свідомості.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Вкажіть сигнал, який людина визначає за смисловим значенням:

а) звук;
б) світло;
в) слово;
г) температура.

2. Виберіть визначення розумової операції «узагальнення»:
а) розчленування складного об'єкта на складові;
б) об'єднання частин до цілого;
в) зіставлення об'єктів, їх ознак один з одним і виявлення спільного або відмінного між ними;
г) поєднання об'єктів за їхніми спільними та істотними ознаками.

3. Поясніть прояви індивідуальності мислення та їхнє значення для розвитку особистості.

4. Позначте категорію, яка визначає здатність людини пізнавати себе:

а) свідомість;
б) підсвідомість;
в) самосвідомість;
г) надсвідомість.

5. Позначте частину психічного процесу, що протікає в мозку людини, яка сприяє утриманню інформації з метою розвантаження свідомості:
а) підсвідомість;
б) самосвідомість;
в) надсвідомість.

6. Вкажіть півкулю великого мозку, яка виконує провідну роль у формуванні свідомості:
а) права;
б) ліва;
в) обидві.

7. Вкажіть складову психічного процесу, яка відповідальна за автоматизовані дії:
а) свідомість;
б) підсвідомість;
в) надсвідомість;
г) самосвідомість.

8. Порівняйте свідомі та неусвідомлені форми діяльності мозку людини та виявіть відмінність між ними.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.