KNOWLEDGE HYPERMARKET


Написання прислівників разом і через дефіс

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: Написання прислівників разом і через дефіс

Дефіс.jpg

Прислівники з де-, аби-, -сь пишуться разом: десь, абиде, колись.

388. Прочитайте. Визначте прислівники, за таблицею обґрунтуйте їхній правопис.
1. Нам болить Україна по-різному всім, кожне серце по-своєму б'ється (І. Багрійчук). 2. І по-належному ми зустрічаєм орди гостей, не кликаних у край наш! (М. Рильський). 3. У спогадах блукаю хтозна-де (І.Дубінін). 4. Відвага, честь і щира простота. Мені тут любо й рідно-рідно так (М. Сіренко). 5. Зіходяться сусіди, шепочуть віч-на-віч (А. Малишко). 6. Як Уліта їде, то комусь щось буде (Народна творчість).
• Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте їхні значення. Уведіть їх у речення, де б вони вживалися у прямому значенні.

389. Перепишіть, знімаючи риски.
1. Коли по/доброму, сусіде, живи по/своєму і розцвітай (М. Самійленко). 2. Проти лютої навали виступали віч/на/віч. За сто літ сто раз повстала наша Запорозька Січ (О. Ющенко). 3. Невдовзі далеко/далеко розтягся козацький табір по всьому полі (М. Гоголь). 4. По/предківському грію кров гарячу при слові, шаблі і святій землі. 5. Я думкою літаю бозна/де (М. Самійленко). 6. А може, й я коли/небудь своє щастя стріну (О. Афанасьєв-Чужбинський).
• Позначте у словах орфограму «написання прислівників через дефіс».

390. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прислівники.
1. У Луцьку все ... . 2. Щоб жити по-дворянськи, треба працювати ... . 3. Ходить мовчки, а кусає ... . 4. Панський собака ... й гавка. 5. Кожна мітла починає мести ... .
Довідка: По-селянськи. По-людськи. По-вовчи. По-своєму. По-панському.
Чи є спільнокореневими слова прислівник і прислів'я? Спробуйте скласти прислів'я про прислівник.

Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних прикметників і займенників із прийменником по.

Порівняйте3.jpg

391. За поданими початками продовжіть речення. Запишіть їх.
По зимовому місту...        По-зимовому холодно...
По третє грудня...        По-третє, я вирішив...
 
Поясніть, як розрізнити прислівник та однозвучний із ним прикметник або числівник із прийменником. Наведіть приклади.

392. Перепишіть, розкриваючи дужки.
1. Він за плугом ходив (по)батьківському полю (Д. Павличко). 2. (По)братерськи ми ділилися з тобою (Б. Олійник). 3. Низько (по)осінньому небу сунули хмари (Григір Тютюнник). 4. Вже (по)осінньому шепочуть між собою й кивають вітами в тривозі дерева (В. Сосюра). 5. Про розум людини судять (по) зробленому (Народна творчість). 6. Що таке, (по)вашому, життя? (М. Стельмах).
• У четвертому і п'ятому реченнях підкресліть усі члени речення.
Поміркуйте над сформульованим в останньому реченні риторичним запитанням. У чому, на вашу думку, полягає покликання людини?
 
393. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їхнє вживання.
  Як давні греки розуміли суть історичної науки? По-перше історичні знання мають підтверджуватися доказами. По-друге історичні знання обмежуються не однією подією а багатьма. По-третє усе повинно бути перевірене на наявність помилок.
                                                                                                                                                                                                 З підручника.
• Визначте у висловлюванні прислівники.Від яких частин мови і яким способом їх утворено?
• Позначте в словах орфограму «написання прислівників через дефіс».
Навіщо, на вашу думку, потрібно вивчати історію України? Всесвітню історію? У відповіді вживайте прислівники.

394. Додаванням афіксів утворіть складні прислівники. Запишіть їх.
Будь+коли, хтозна+як, аби+як, як+небудь, де+далі, що+духу, аби+куди, будь+де, куди+небудь, де+інде, хтозна+як, так+то.

395. Визначте розряди прислівників. Слова, які пишемо через дефіс і разом, запишіть у дві колонки.
Де/сь, будь/як, коли/сь, коли/небудь, хтозна/куди, аби/куди, куди/небудь, куди/сь, де/таки, аби/де, якось/то, аби/як.
• У записаних прислівниках поставте наголос.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.