KNOWLEDGE HYPERMARKET


План вивчення економіко-географічного району. Донецький економічний район

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: План вивчення економіко-географічного району. Донецький економічний район.


§ 33. Економічне районування

Пригадаймо

1. Що таке територіальний поділ праці?
2. Чим зумовлена господарська спеціалізація окремих територій?
3. Які великі природні територіальні комплекси виділяються в межах України?
4. Який адміністративно-територіальний устрій України?


План економіко-географічного вивчення району. Давати характеристику економічного району потрібно в певній послідовності. План характеристики ЕР включає такі пункти:

1. Загальні відомості про район та його економіко-географічне положення (ЕГП). Тут слід з'ясувати, які області входять до складу району, його площу, чисельність населення, історичні та інші передумови формування, а також оцінити вплив ЕГП на його розвиток. Оцінювати економіко-географічне положення можна в такій послідовності:

а) розміщення на території країни;
б) економічне оточення (ЕР, країни, що межують з даним районом, їх розвиток та можливості для співпраці);
в) віддаленість від паливних та сировинних баз;
г) наявність транспортних шляхів загальнодержавного й  міжнародного значень;
д) зміни в ЕГП, що відбулися останнім часом або прогнозуються;
е) загальний висновок про вигідність ЕГП.


2. Населення і трудові ресурси. Характеризуючи населення, аналізують демографічні процеси, етногеографічні особливості, розселення та забезпеченість трудовими ресурсами району.


3. Природні умови і ресурси. Природні умови й ресурси зручно характеризувати, розглядаючи спочатку основні види ресурсів, які використовують у промисловості (мінеральні, водні, лісові й гідроресурси), а потім — умови та ресурси, що мають значення для сільського господарства, роботи транспорту (характер рельєфу, особливості клімату, зональні типи ландшафтів, ґрунти) та рекреаційні.


4. Господарський комплекс району. Характеризуючи господарський комплекс, необхідно розглянути всі основні міжгалузеві комплекси, акцентуючи увагу на тих виробництвах, які є галузями зовнішньої спеціалізації економічного району.


5. Найбільші міста. Характеризуючи основні міста, звертають увагу на найважливіші об'єкти виробничої сфери та соціальної інфраструктури, які визначають функції даного соціально-економічного ядра району, області, прилеглої території.   


6. Проблеми й перспективи розвитку. З аналізу економіко-географічних особливостей району складають уявлення про наявні в ньому проблеми й можливі шляхи їх розв'язання.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Назвіть послідовність пунктів плану характеристики економічного району.


§ 40. Донецький економічний район

Пригадаймо

1. Які області входять до складу Донецького економічного району?
2. Який промисловий район тут розміщений?
3. Які характерні риси населення Донецького економічного району?
4. На чому базується його господарський комплекс?


1. Загальні відомості та ЕГП. Район охоплює територію тільки двох областей — Донецької та Луганської. Площа його становить 53,2 тис. км2 (8,8 % території України), а населення — 6,8 млн осіб (14,8 % населення України). Територія Донецького району була заселена людьми ще декілька тисячоліть до нашої ери. У І тисячолітті н. е. її територією пролягав своєрідний «коридор», через який проходили кочові народи. В ХІ-ХІІІ ст. у степах Донбасу виросли українські поселення. Однак після набігів татар ці землі перетворилися в Дике Поле і повторно їх почали освоювати тільки в XVI ст. запорізькі козаки. Вони заклали перші укріплення, які згодом виросли в міста (Маріуполь, Луганськ, Слов'янськ).


Донецьк, який тепер став консолідуючим ядром району, виник тільки в останній третині XIX ст. як один із центрів промислового освоєння Донбасу. Характерними рисами економіко-географічного положення Донецького економічного району є значна віддаленість від центру, велика протяжність кордону з Росією, вихід до Азовського моря, близьке розміщення до металорудної бази країни — Придніпров'я, проходження через територію важливих транспортних шляхів загальнодержавного та міжнародного значення.


2. Населення і трудові ресурси. Донецький економічний район — це регіон України зі значним від'ємним приростом населення, високою дитячою смертністю. Вирізняється він з-поміж інших районів найбільшою середньою густотою населення (128 осіб на км2), яка майже вдвічі перевищує цей показник для України в цілому. Це пов'язано з надзвичайно великою концентрацією міст (89 міст і 240 селищ) та часткою міських жителів (89 %). До того ж у районі 13 великих міст.


Антиукраїнська політика російського царизму та комуністичної влади СРСР призвела до значного зниження частки корінного українського населення на території Донецького району. Станом на 01.01.2009 вона становить 57 %. Серед національних меншин найбільше росіян (38,3 %), а також греків, білорусів та ін. Мігрували вони сюди в період нищення українського козацтва та промислового освоєння Донбасу.


Значний розвиток індустрії, а в останні роки від'ємний природний приріст населення, низька середня густота сільських жителів (14 осіб на км2) зумовили в районі постійну потребу в трудових ресурсах. Сучасна кризова ситуація в господарстві, необхідність закриття збиткових шахт загострюють проблему зайнятості.


3. Природні умови і ресурси. На території Донецького економічного району розміщена одна з найважливіших паливно-сировинних баз країни — Донецький кам'яновугільний басейн. Основою його є великі поклади високоякісного, у тому числі коксівного вугілля. Крім того, між вугільними пластами часто міститься природний газ, використання якого дасть не тільки додаткове паливо, а й зменшить небезпеку при розробці вугільних шахт. З рудних корисних копалин поки що найбільше значення має Микитівське родовище кіноварі (сульфіду ртуті), перспективними є виявлені поклади свинцево-цинкових, мідних, алюмінієвих та залізних руд.


Загальнодержавне значення мають Артемівське та Слов'янське родовища кам'яної солі.


У Донецькому районі є значні запаси нерудної сировини, яку використовують для виробництва будівельних матеріалів (вогнетривких глин, каолінів, мертелів, вапняків), а також флюсових вапняків.


Чи знаєте ви, що…
Запаси вугілля в Луганській області обчислюють десятками мільярдів тонн. Дві третини — антрацити й інші види енергетичного вугілля, третина — коксівне вугілля.


Район має проблеми з водозабепеченням. Основними його джерелами є річки Сіверський Донець, Кальміус, Айдар, система водосховищ і каналів, а також підземні води.


Ліси зосереджені в основному в долині Сіверського Донця, але вони не мають промислового значення.


Рельєф Донецького району рівнинний із пересічними висотами 200-300 м. Значна кількість ярів, що сформувалися в межах Донецької та Придніпровської височин, ускладнюють ведення сільського господарства та прокладання транспортних шляхів.


Для клімату району характерна виражена континентальність. Середня амплітуда температур (від -8°С у січні до +23°С у липні) та кількості опадів мала. Це зумовило формування на більшості території степових, а на півдні — сухостепових комплексів. Тільки в західній частині Донецького кряжу, де кількість опадів дещо більша (500 мм за рік), утворилася ділянка лісостепу. Переважний тип ґрунту — середньогумусний чорнозем. Значні території, які зайняті міськими населеними пунктами, гірничопромисловими об'єктами, териконами, знижують площу сільськогосподарських угідь. Однак частка їх дуже висока — близько 85 % усієї земельної площі.


До природних рекреаційних ресурсів належать мінеральні води, лікувальні болота, а також пляжі Азовського моря.


4. Господарство району. Природоресурсний потенціал зумовив перетворення району в індустріальний із провідною роллю важкої промисловості. Основними в економічному районі є паливна промисловість та електроенергетика, чорна і кольорова металургія, машинобудування, хімічна, будівельних матеріалів та легка галузі промисловості. Важливе значення мають агропромисловий, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплекси.


Паливна промисловість та електроенергетика спеціалізуються на видобутку кам'яного вугілля, виробництві електроенергії на теплових електростанціях, що працюють на вугіллі. Тут діє ціла низка ДРЕС, найбільші серед яких — Вуглегірська, Слов'янська.


Район посідає друге місце в Україні за випуском чавуну, сталі й прокату. Основою для розвитку металургії на привізних рудах є потужне коксохімічне виробництво та інші обслуговуючі галузі. Найбільшими центрами чорної металургії тут є Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Алчевськ, а кольорової — Артемівськ, Костянтинівка, Микитівка. Продукцію металургійного комплексу використовують машинобудівні підприємства, які виготовляють устаткування для металургійної, гірничорудної, будівельної індустрії, транспортні засоби. Важке машинобудування зосереджене у Краматорську, Макіївці, Горлівці, Донецьку, транспортне — у Луганську, Маріуполі, Стаханові. Низка заводів спеціалізується на сільськогосподарському, електротехнічному машинобудуванні.


Комбінуючись із металургійним та паливно-енергетичним комплексами, а також використовуючи в роботі мінеральні солі власних родовищ, район вирізняється потужною хімічною промисловістю — виробництвом азотних добрив (Горлівка, Сєверодонецьк), фосфорних (Костянтинівка), соди (Лисичанськ, Слов'янськ), а також продукції хімії органічного синтезу (Донецьк, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Стаханов, Рубіжне).


У будівельно-індустріальному комплексі міжрайонне значення мають цементна (Артемівськ, Краматорськ, Єнакієве, Макіївка) та скляна (Костянтинівка) галузі промисловості.


Специфічною рисою агропромислового комплексу і зокрема сільського господарства є те, що вони мають яскраво виражену приміську спеціалізацію, зорієнтовану на забезпечення потреб населення, зайнятого у промисловому секторі економіки. Тільки північні й південні частини району з меншою концентрацією промислових центрів зайняті вирощуванням переважно озимої та частково ярої пшениці, соняшнику, а також молочно-м'ясним скотарством і вівчарством. Харчова промисловість орієнтується переважно на споживача і містить підприємства борошномельно-круп'яної, хлібопекарської, кондитерської, пивоварної, м'ясної та молочної галузей. Загальнодержавне значення має солеварна І індустрія (Слов'янськ, Артемівськ) та виробництво шампанських вин (Артемівськ).


Легка промисловість, використовуючи жіночі трудові ресурси та місцеву і привізну сировину, спеціалізується на випуску вовняних тканин, трикотажу, швейних виробів і взуття.


Транспорт Донецького району вирізняється в Україні найбільшим обсягом перевезень, особливо залізницями та автомобільними шляхами. Значного рівня розвитку набули тут морський, трубопровідний та повітряний його види.


Міжрайонне значення має рекреаційний комплекс, який базується на ресурсах Азовського моря, мінеральних водах і лікувальних грязях.


5. Найбільші міста. Найбільшим містом, ядром формування Донецького економічного району та Донецько-Макіївської промислової агломерації є Донецьк (988 тис. осіб). Провідні галузі у промисловому комплексі міста — вуглевидобуток, чорна металургія, важке та точне машинобудування, хімічна, коксо-хімічна, будівельна, а також легка та харчова промисловість.


У Донецьку працюють однойменний науковий центр НАН України, одинадцять вищих навчальних закладів, три театри, музеї.


Луганськ (понад 454 тис. жителів) — другий за значенням адміністративний, економічний та культурний центр ЕР. Провідними видами виробництва тут є транспортне машинобудування, трубопрокат, а також легка та харчова галузі промисловості. У місті працюють п'ять вищих навчальних закладів, три театри, п'ять музеїв.


Чи знаєте ви, що…
Найцікавішими туристичними об'єктами в Луганській області є пам'ятки природи — унікальні крейдяні скелі Баранячі Лоби в смт. Новоайдар, Королівські скелі в Луганському заповіднику.


Маріуполь є другим за чисельністю населення (понад 480 тис. осіб) містом у Донецькому районі. Місто є одним з найбільших в Україні центрів чорної металургії та важкого машинобудування. Поряд із цими галузями в місті важливе значення мають легка та харчова промисловість, морський транспорт, санаторно-курортний комплекс. До культурно-освітнього комплексу міста належать два державних університети, три інститути, дві академії, драматичний театр, краєзнавчий музей тощо.


6. Проблеми й перспективи розвитку. Основними проблемами району є вирішення питань подальшого розвитку вугільної промисловості, складної екологічної ситуації, депопуляції, великого розриву в рівнях доходів жителів краю. Невирішеність цих питань спричинює подальший занепад малих міст, селищ, сільських населених пунктів.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Чим відрізняється ЕГП Донецького економічного району від ЕГП попередньо вивчених ЕР?
2. Які специфічні риси демо- й етногеографії району?
3. Який зв'язок існує між природоресурсним потенціалом і спеціалізацією господарського комплексу Донецького ЕР?
4. Які особливості найбільших міст району?


Набуваємо практичних навичок

1. Дайте економіко-географічну характеристику одного із промислових вузлів економічного району.
2. Обґрунтуйте, які чинники зумовили спеціалізацію промисловості в Лисичанську, Краматорську, Горлівці.
3. Користуючись додатковою літературою чи мережею Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про пам'ятки культури одного з міст Донецького економічного району.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Повний перелік тем з географії, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.