KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Сучасні зміни в господарському комплексі країни

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Сучасні зміни в господарському комплексі країни


Розділ 3. Загальна характеристика господарства України. Промисловість


Опрацьовуючи цей розділ, ви:

 • вивчите поняття «господарство», «галузь», «міжгалузевий комплекс», «інфраструктура», «внутрішній національний продукт», «валовий національний продукт», «національний дохід», «промисловість»;
 • ознайомитеся з галузями виробничої та невиробничої сфери, рисами ринкової системи господарювання, типами підприємств за формою власності в Україні, цілями і завданнями сталого розвитку, основними показниками соціально-економічного розвитку країни, складовими частинами та виробничими особливостями галузей промисловості;
 • отримаєте інформацію про зміни в господарському комплексі України за роки незалежності, особливості розвитку і розміщення галузей промисловості, структурні, технічні, економічні проблеми їх функціонування;
 • проаналізуєте особливості територіальної структури господарства, значення галузей промисловості в господарстві України, проблеми і перспективи їх розвитку.


З цією метою вам доведеться:

• характеризувати зміни в галузевій і територіальній структурі господарства на сучасному етапі; аналізувати статистичні дані, схему галузевої структури промисловості, наслідки впливу діяльності галузей промисловості на довкілля;
• оцінювати рівень соціально-економічного розвитку України порівняно з іншими країнами, значення промисловості в господарстві України;
• складати схему зв'язків електроенергетики з іншими галузями;
• показувати на карті найбільші центри галузей промисловості.


§ 9. Національний господарський комплекс України та його галузева структура


Пригадаймо

1. Що таке господарська діяльність?
2. Які ви знаєте види господарської діяльності?
3. Які з видів господарської діяльності характерні для вашого краю?
4. Що таке натуральне господарство?


Про національний господарський комплекс. Щоб зрозуміти географічні особливості господарства України, необхідно ознайомитися з цілою низкою нових понять, одним з яких є національний господарський комплекс.

Для забезпечення своїх потреб людина вступає у взаємодію з природою, виготовляючи і творячи матеріальні та духовні цінності й блага, тобто займається господарською діяльністю. На ранніх етапах розвитку людського суспільства сформувалося так зване натуральне господарство, що передбачало виготовлення кожною людиною, сім'єю чи жителями населеного пункту всього необхідного для життя. Таке господарювання було не дуже ефективним, оскільки більшість людей має схильність тільки до певних видів діяльності, а займатись усіма видами діяльності непродуктивно.


Пізніше люди усвідомили переваги поділу праці — коли кожен виробляє той продукт, до створення якого в нього є хист. У результаті виникла потреба в обміні виробленою продукцією, і почало формуватися товарне господарство. Основною ознакою його було саме те, що продукцію виробляли не лише для власного споживання, а передусім для обміну чи продажу. Найкраще продавалася продукція кращої якості за доступнішою ціною.


Чи знаєте ви, що...
Господарська діяльність на території нашої країни почалася із часу заселення її території людиною. Землеробство було започатковане племенами трипільської культури ще в V—III тисячоліттях до н. е. Воно залишилося основним видом господарської діяльності й у першій українській державі — Київській Русі. У цей період з'явилося багато ремесел, почали видобувати сіль, заготовляти ліс, розширювати торговельні зв'язки з іншими країнами. Поневолення українських земель у XIII ст. татарами призвело до занепаду господарства.


Особливо високих темпів розвитку на території України товарне виробництво набуло в ХVIII-ХІХ ст. Це зумовлено насамперед тим, що почав поглиблюватися територіальний (географічний) поділ праці. Суть його полягає в тому, що кожна територія почала визначати свою господарську спеціалізацію, тобто в основному виробляти ті товари і послуги, які могла отримувати з меншими, порівняно з іншими територіями, затратами. Така перевага одних територій над іншими передусім могла бути зумовлена наявністю значних запасів певного ресурсу, сприятливістю природних умов, багаторічними трудовими навичками населення, більш вигідним ЕГП тощо. Вироблені у великих кількостях товари, які стали спеціалізацію території, вивозили для продажу в інші частини країни. Натомість деякі види необхідної для власного споживання продукції жителі краю отримували з інших регіонів країни.


Так, на теренах Українського Полісся чималі площі були зайняті льоном, оскільки він невибагливий до ґрунтів, потребує багато вологи, а тому вирощувати його в цих краях було вигідно. Тут же його здебільшого і переробляли, а тканини вивозили в інші регіони країни, де льон не вирощували. Таким чином, райони Полісся спеціалізувалися на вирощуванні й переробці льону. Виробленою продукцією регіони країни обмінювалися між собою, торгували, а отже, були зацікавленими у стійких господарських зв'язках.


Наслідком процесів поглиблення географічного поділу праці, становлення тісних господарських зв'язків стало формування національного господарства, яке в умовах міцної централізованої держави переросло в національний господарський комплекс (НГК).

Первинними ланками НГК є підприємства й установи. Підприємства (заводи, фабрики, шахти) виробляють певну продукцію, а установи (лікарні, школи, театри, магазини) надають різноманітні послуги.


Отже, національний господарський комплекс — це поєднання підприємств і установ у межах території країни, які покликані задовольняти матеріальні й духовні потреби населення держави, виробляючи товари і надаючи послуги.


Однак територія України впродовж останніх століть входила до складу різних держав (Росії, Австро-Угорщини, Польщі, Чехословаччини, Румунії, СРСР), а тому її господарство було частиною НГК інших країн і розвивалося з урахуванням їхніх потреб. Негативно на розвитку господарства України позначилися війни, а також експерименти з побудовою так званої соціалістичної (командно-адміністративної) економіки в СРСР. Наслідки такого розвитку і досі створюють певні проблеми на шляху формування цілісного національного господарського комплексу України.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке господарська діяльність і національний господарський комплекс?
2. Які дві сфери виділяють у НГК?


Набуваємо практичних навичок

1. Накресліть у зошитах схему взаємозв'язків між будь-якими двома основними галузями виробничої й невиробничої сфер.
2. Побудуйте секторну діаграму частки окремих галузей НГК у виробництві товарів і послуг в Україні за підсумками 2008 року.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Повний перелік тем з географії, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.