KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про територіальну структуру господарства

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Поняття про територіальну структуру господарства§ 10. Сучасна організація виробництва і територіальна структура господарства України

Пригадаймо

1. Що вивчає соціально-економічна географія України?
2. Від чого залежить розташування підприємств та установ на території держави?
3. Які ви знаєте способи зображення на тематичних картах?


Про територіальну структуру господарства. Крім галузевої структури господарства, у соціально-економічній географії розглядають його територіальну структуру. Територіальна структура господарства (господарського комплексу) — це сукупність певним чином розміщених і поєднаних територіально елементів господарства або окремих галузей, які перебувають у певній взаємодії. Елементами територіальної структури є промислові пункти, центри, вузли, райони, сільськогосподарські зони, транспортні магістралі, соціально-економічні райони тощо (детальніше з елементами територіальної структури ми ознайомимось, вивчаючи наступні параграфи курсу). Формуються райони в результаті територіального поділу праці.


Елементи територіальної структури господарства зображують на економічних картах, які поділяють на загальні та галузеві. Передусім ви ознайомитесь із загальноекономічними картами, на яких НГК зображують як єдине ціле. Тут за допомогою певних умовних знаків показано промисловість, сільське і лісове господарство та транспорт.


Промисловість на загальноекономічних картах зображують найчастіше способом значків. Тобто на місці населеного пункту, у якому розміщені великі промислові підприємства певних галузей, ставлять позначення у формі кружечка, поділеного на сектори. Розмір кружечка виражає загальний обсяг виробництва, а сектор певного кольору — частку конкретної галузі в ньому. Для позначення окремих галузей промисловості на економічних картах використовують усталені кольори. Такими для чорної металургії є бордовий, кольорової — оранжевий, машинобудування — червоний, хімічної промисловості — фіолетовий, будівельних матеріалів — оливковий, лісової — зелений, легкої — голубий, харчової — жовтий. Електростанції та родовища корисних копалин зображують спеціальними позначеннями, які відомі вам з попередніх класів.


Лінійними знаками на загальноекономічній карті зображено найважливіші шляхи сполучення, що забезпечують економічні зв'язки між промисловими містами, районами. Зафарбування зображуваної території певними кольорами (спосіб якісного фону) відображає спеціалізацію сільськогосподарського виробництва у цій місцевості, а також площі, вкриті лісами.


Галузеві економічні карти присвячені окремим галузям господарства. Деякі з них також можна вважати загальними, оскільки на них зображено комплекс показників, що характеризують певний сектор економіки (сільське господарство, транспорт, освіту). Інші галузеві економічні карти можуть бути присвячені одній вузькій темі (електроенергетиці, посівам зернових культур тощо). На них часто використовують крапковий спосіб, спосіб картограм, картодіаграм.


Формування територіальної структури господарства. На розміщення підприємств і установ господарського комплексу країни впливають певні чинники, які зумовлюють ефективність функціонування їх у даному місці. Затрати на виробництво і транспортування називають факторами (чинниками) розміщення господарства. Розглядаючи окремі галузі господарства, ми ознайомимось із факторами, які є визначальними для розміщення кожної з них. Вони безпосередньо залежать від виробничих особливостей окремих галузей.


Фактори розміщення об'єднують у три групи:

а) природні (паливний, сировинний, природних умов);
б) техніко-економічні (енергетичний, сировинних ресурсів, транспортний, споживчий, економіко-географічного положення, виробничої інфраструктури);
в) демографічно-соціальні (трудових ресурсів, споживчий, соціальної інфраструктури).


Сировинні фактори у групі а — це природна сировина, а в групі б — матеріали, які виготовляються на підприємствах (метал, пластмаса) і надходять на подальшу переробку. Споживчий фактор у групі б стосується підприємств-споживачів, а у групі в — населення.


Із впровадженням в економіку досягнень науково-технічного прогресу вплив деяких чинників (особливо природних) на розміщення господарства поступово зменшується.


Під час планування будівництва нових підприємств держава переслідує певні загальні інтереси, які часто не узгоджуються з факторами розміщення окремої галузі. Тому розробляються певні правила територіальної організації промисловості, сільського господарства, транспорту, сфери послуг. Це своєрідні рекомендації щодо розміщення нових підприємств, які відображають політику держави щодо вдосконалення територіальної структури НГК.


Чи знаєте ви, що...
Якщо затрати на випуск продукції власного виробництва в межах певної території країни перевищує затрати на виготовлення цієї ж продукції в іншому районі країни разом з транспортними витратами, то вигідніше цю продукцію завозити, а не виробляти самим. Це — формула економічної вигоди територіального поділу праці.


Українська соціально-економічна географія обґрунтовує такі принципи розміщення господарства:

1. Наближення виробництва до джерел сировини, палива, енергії, районів споживання готової продукції й зосередження трудових ресурсів.
2. Вирівнювання соціально-економічного розвитку всіх регіонів країни, пожвавлення розвитку депресивних районів.
3. Комплексний розвиток і раціональне поєднання різних галузей виробничої сфери та сфери послуг.
4. Урахування екологічних проблем.
5. Обмеження росту великих міст, активізація розвитку малих і середніх міст.
6. Урахування міжнародних зв 'язків.
7. Максимальне врахування досягнень науково-технічного прогресу.


Деякі з цих принципів розміщення господарства не узгоджуються з факторами розміщення і спочатку спричиняють зростання собівартості продукції й послуг (затрат у розрахунку на одиницю продукції чи послуги). Однак у країнах з ринковою економікою через надання пільгових кредитів, зниження податків тощо заохочують підприємців споруджувати нові господарські об'єкти там, де в цьому зацікавлена держава. Наприклад, побудувати; сучасне підприємство машинобудування найвигідніше у великому місті, де наявні достатня кількість висококваліфікованої робочої сили, надійні транспортні шляхи. Однак державі необхідно забезпечити роботою і підвищити рівень життя мешканців малого міста. Тоді вона створює за рахунок власних ресурсів сприятливі умови для будівництва об'єкта саме в малому місті. У перспективі це дасть позитивний економічний результат як суспільству, що подбало про жителів малого міста, так і самому підприємству, спорудженому за підтримки держави.


Чи знаєте ви, що...
Економіка на українських землях упродовж багатьох десятиліть розвивалася екстенсивно, тобто за рахунок використання додаткових ресурсів — зростання кількості працівників, розширення посівних площ, збільшення кількості верстатів. Інтенсивне ведення господарства передбачає розширення виробництва на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, автоматизації виробництва, використання новітніх технологічних процесів, передових методів організації роботи, характерних для передових економік світу.


Сьогодні в територіальній структурі НГК України постають неабиякі проблеми. У спадок від радянської економіки залишилися осередки надмірної концентрації промисловості (особливо Донбас, Придніпров'я), які потребують значної кількості природних і трудових ресурсів. В указаних вище регіонах це призводить до значного забруднення довкілля — високого рівня забруднення поверхневих і підземних вод, гострого дефіциту чистої води, поширення ерозії ґрунтів. Водночас деякі області (Чернігівська, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Тернопільська, Закарпатська) залишаються й досі менш промислово розвинутими, що зумовлює високу гостроту проблеми зайнятості населення тощо.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що розуміють під територіальною структурою НГК і як її позначають на загальноекономічних картах?
2. Що таке фактори розміщення господарства, як їх групують?
3. Які принципи розміщення господарства?
4. Які принципи розміщення господарства виділяють в українській соціально-економічній географії?


Набуваємо практичних навичок

1. Зобразіть схематично групи факторів розміщення виробництва.
2. Випишіть галузі промисловості, які розвинуті в містах Маріуполь, Ковель, Суми.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з географії, планування з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.