KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття “економічно активне населення”, “трудові ресурси”, “зайнятість населення”

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Поняття “економічно активне населення”, “трудові ресурси”, “зайнятість населення”. Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами. Проблеми зайнятості населення

§ 8. Трудові ресурси і зайнятість населення


Пригадаймо

1. Що таке статево-вікова структура населення? Які її особливості в Україні?
2. Від чого залежать відмінності статево-вікової структури населення в різних регіонах України?
3. Що таке господарська діяльність і чи все населення зайняте нею?


Економічно активне населення. У радянські часи для оцінки забезпеченості держави людьми, здатними до праці (робочою силою), використовували термін «трудові ресурси». Під трудовими ресурсами в Україні розуміють населення працездатного віку (чоловіки від 16 до 60 років, жінки від 16 до 55 років), яке працює або не працює, а також пенсіонери й підлітки, які працюють. Зрозуміло, що основна частка трудових ресурсів припадає саме на населення працездатного віку, за винятком інвалідів І і II груп та пенсіонерів, що отримують пенсію на пільгових умовах. Проте пенсіонери і підлітки, які на даний момент зайняті в господарській діяльності, також становлять запас (ресурс) робочої сили.


Нещодавно Україна перейшла на міжнародні стандарти оцінки забезпеченості робочою силою, якою користується Міжнародна організація праці (МОП). Базовим поняттям за цим підходом є економічно активне населення. Це населення обох статей віком 15-70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг (мал. 81). До економічно активних належать особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить дохід (зайняті), та безробітні.

Розподіл населення віком 15-70 років

Мал. 81. Розподіл населення віком 15-70 років за економічною активністю та зайнятістю


В Україні у 2008 році до економічно активного населення належало 22,4 млн осіб, або 62,6 % усього населення віком 15-70 років. При цьому 20,7 млн економічно активних перебували у працездатному віці згідно із законодавством України (жінки — до 55 років, чоловіки — до 60 років). Вони становили 72,3 % усіх, хто на цей момент був працездатного віку.


Чи знаєте ви, що...
Серед економічно неактивного населення в Україні близько 50 % становлять пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах, 27 % — учні та студенти, 17 % — зайняті у домогосподарстві та перебувають на утриманні. Решта не працюють за станом здоров'я чи з інших причин.


До зайнятого населення відносять осіб, які займаються економічною діяльністю з метою отримання доходу. Сюди належать передусім ті, хто працює за наймом на умовах повного (неповного) робочого дня (тижня), а також самозайняті (роботодавці; особи, які самостійно забезпечують себе роботою або безкоштовно працюють у сімейному бізнесі). В Україні тих, хто працює за наймом, у 2008 році було 80,7 %, а самозайнятих — 19,3 %. При цьому частка останніх поступово зростає.


Учнів та студентів працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва, військових строкової служби до зайнятого населення не відносять. Вони разом з пенсіонерами та людьми, які з тих чи інших причин не шукають роботу, належать до економічно неактивного населення (в Україні у 2008 році таких було близько 13,0 млн осіб). Найбільшу частку (38,9%, за даними 2008 року) серед неактивних становили особи, старші за осіб працездатного віку, 27,2 % — учні та студенти денної форми навчання.


Чи знаєте ви, що...
Частка осіб, молодших від осіб працездатного віку, за даними переписів із 1989 до 2001 рр., зменшилася з 23% до 18,3%, а старших за осіб працездатного віку зросла з 21,2% до 23,5%.


Рівень зайнятості визначають як відношення кількості зайнятого населення віком 15-70 років до всього населення цього віку. В Україні, за підсумками 2008 року, рівень зайнятості становив 59,3 % (54,0 % для жінок і 65,2 % для чоловіків).


Проблеми та географія зайнятості населення. Особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які не мали роботи (прибуткового заняття), шукають роботу і готові приступити до роботи за наймом або на власному підприємстві, за визначенням МОП, належать до безробітних. Відношення кількості безробітних віком 15-70 років до всього економічно активного населення називають рівнем безробіття. В Україні безробітних у середньому за 2008 рік було 1,4 млн, а отже, рівень безробіття становив 6,3 % (мал. 84). Це значно нижче, ніж у попередні роки (за 2000 рік рівень безробіття в Україні становив близько 12 %). Показник цей кращий порівняно із середнім його значенням для країн Європейського Союзу — 7,0 % за 2008 рік. Так, в Іспанії та Словаччині рівень безробіття перевищував 10%. Натомість у Нідерландах, Данії, Австрії він був менший, ніж 4 %.


Не всі безробітні реєструються в державних центрах зайнятості, а отже, рівень зареєстрованого безробіття є нижчим, ніж реальний. В Україні існує і так зване приховане безробіття. Суть його полягає в тому, що на багатьох підприємствах чисельність працівників значно перевищує оптимальну, тобто таку кількість, за якої забезпечується ефективна робота підприємства, або люди не працюють через простоювання підприємства.


В умовах, коли в Україні демографічна ситуація є складною, доволі вагомою є проблема раціонального використання робочої сили. Передусім це стосується належної оплати праці висококваліфікованих працівників, які часто шукають роботу за кордоном.


Окремі регіони України мають певні відмінності в рівнях зайнятості та безробіття населення. Це пов'язано як з особливостями демографічних процесів, так і з особливостями економічного розвитку. Найвищий рівень зайнятості був характерний передусім для Києва і Севастополя (понад 62 % за 2008 рік), Донецької, Дніпропетровської, Київської, Закарпатської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Полтавської, Чернігівської, областей, АР Крим (понад 59 % за 2008 рік). У містах загальнодержавного підпорядкування, а також частині вказаних вище областей та Одеській області рівень безробіття за 2008 рік становив менше, ніж 6 %. Найнижча частка зайнятих зафіксована в Тернопільській та Івано-Франківській областях (менше, ніж 54 %), а найвищий рівень безробіття — у Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Миколаївській, Житомирській областях (понад 8,0%) (мал. 84).


Рівень безробіття у 2008 році

Мал. 84. Рівень безробіття у 2008 році


Проблеми зайнятості загалом залишаються найскладнішими в західному регіоні.


Професійна компетентність трудових ресурсів. Серед зайнятого населення віком 15-70 років кожен п'ятий працівник в Україні був зайнятий у сільському господарстві або промисловості, сьомий — у торгівлі. В останні роки збільшилася кількість зайнятих у будівництві, у готельному та ресторанному бізнесі, торгівлі. Деяке зменшення обсягів зайнятості зафіксоване в сільському господарстві, освіті та промисловості.


Чи знаєте ви, що...
У сільському господарстві зарплата в Україні в останні роки у 5,5 разу нижча, ніж у фінансовій діяльності, яка є лідером за цим показником. Середня заробітна плата освітян більш ніж утричі нижча, ніж зайнятих у фінансовій діяльності.


Найбільша потреба підприємств була у кваліфікованих робітниках, робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин і працівниках найпростіших професій у сферах торгівлі, послуг, промисловості, будівництва та транспорту.


Знання, навички і вміння, набуті в ході здобуття освіти, професійної практики, підвищення інтелектуального й культурного рівня, є складовими професійної компетентності трудових ресурсів (мал. 86). У розвинутих країнах існує чітка і цілком обґрунтована залежність матеріального добробуту людини від рівня та якості здобутої нею освіти. Однак в Україні низькі стандарти оплати праці не дозволяють віднести до середнього класу за рівнем життя значну частину найманих професіоналів з вищою освітою. Сьогодні більш ніж половина людей з вищою освітою «не дотягує» навіть до груп населення із середніми доходами, при цьому значна частина перебуває між бідністю й середнім рівнем доходів. За профілем освіти найвищими рівнями доходу вирізняються в Україні особи, які мають вищу освіту в галузі військової справи та юриспруденції, а найнижчими — особи з вищою сільськогосподарською, педагогічною та медичною освітою.


Кількість осіб з вищою освітою

Мал. 86. Кількість осіб з вищою освітою у складі населення відповідного віку, на 1000 осіб


Лише правильне, раціональне використання трудових ресурсів належна оцінка висококваліфікованої інтелектуальної праці можуть забезпечити високі темпи розвитку господарства держави, підвищення добробуту її громадян.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке трудові ресурси й економічно активне населення?
2. Які особливості економічної активності та зайнятості населення України?
3. Які проблеми існують у зайнятості населення різних регіонів нашої держави?
4. Що розуміють під професійною компетентністю трудових ресурсів і наскільки раціонально її враховують у господарській діяльності в Україні?


Набуваємо практичних навичок

1. Рівень зайнятості міських жителів в Україні, за підсумками 2007 року, становив 57,4 %, а сільського населення — 61,5 %. Поясніть причини відмінності.
2. Проаналізуйте за діаграмою атласу особливості зайнятості населення України в галузях господарства.


Головне в цьому розділі

Для отримання детальних відомостей про населення проводять переписи населення. В Український державі такий перепис був проведений у грудні 2001 р.


Протягом XX ст. на українських землях можна виділити чотири періоди великих втрат населення.


За підсумками 1991 р., смертність перевищила народжуваність у масштабах усієї держави. Україна й надалі входить до групи країн з найгіршою демографічною ситуацією у світі. Чисельність населення в Україні почала зменшуватися не з 1991 р., коли в державі було зафіксовано депопуляцію населення, а з 1993 р.


Діти і підлітки до 14 років становлять у населенні України близько 14 %, особи віком 60 років і більше — 20,3 % усього населення держави (у 2008 р.). Середня тривалість життя жінок у нашій країні — близько 74 років, чоловіків — лише дещо більше 62 років, а для обох статей разом становить 68 років Це один з найнижчих показників у Європі. Як наслідок, більшість в усьому населенні України, за даними перепису 2001 р., становили жінки (53,7 %).


Чи  знаєте ви, що...
В Україні налічують близько 13,5 млн сімей, з яких 396,2 тис. родин є багатодітними (з них мають: 3-х дітей — 298,4 тис. сімей; 4-х — 63,9 тис. сімей, 5 і більше — 33,9 тис. сімей (у тому числі понад 1,7 тис. сімей мають 10 і більше дітей).


Чи знаєте ви, що...
В Україні найбільша частка жінок — у м. Севастополі (55 %), а чоловіків — у Закарпатській області (48 %).


Чи знаєте ви, що...
Чоловіків у світі трохи більше, ніж жінок (за даними 2007 року, на 44 млн). Однак кількість держав, у яких переважає населення жіночої статі, є більшою (понад 100). Передусім, це всі високорозвинуті країни, а також усі інші європейські країни.


Постійні внутрішні міграції в Україні переважно відбуваються між населеними пунктами. У результаті еміграційних процесів, а також переділів кордонів у минулому сформувалася українська діаспора.


Середня щільність населення в Україні становила на початок 2009 р. 76,4 особи на 1 км2, що більше, ніж середня у світі, але менше, ніж у більшості європейських країн.


На початок 2009 р. в містах проживало 68,4 % громадян України. Зростання рівня урбанізації відбувається переважно за рахунок міграції жителів із сільської місцевості в міста, а також вищого, ніж у селах, природного приросту. Найвищий рівень урбанізації в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.


Чи знаєте ви, що...
У Японії містами вважають населені пункти з числом жителів більше 50 тис, у Нідерландах — 20 тис, в Індії та Пакистані — 5 тис, у Мексиці — 2,5 тис, у Тунісі — 1 тис, а в Данії, де панує фермерське розселення, до міст віднесені поселення, де проживає понад 200 жителів.


Корінним народом на території України є українці, частка яких у населенні держави становить, за даними перепису 2001 року, 77,5 %. Росіян в Україні проживає понад 8,3 млн осіб, або 17,2 % від усього населення. Представники інших національностей проживають переважно в районах України, прилеглих до їх національних держав.


В Україні, за підсумками 2008 року, до економічно активного населення належало 22,4 млн осіб, або 62,6 % усього населення віком 15-70 років.


Перевіряємо свої знання

1. Чи існує взаємозв'язок між природним рухом населення та його статево-віковою структурою?
2. Чи існує взаємозв'язок між міграційними процесами на певній території та статево-віковою структурою населення?
3. Як сформувалася українська діаспора в державах, що мають безпосередній кордон з Україною?
4. Який існує взаємозв'язок між густотою населення та демографічними процесами в Україні?
5. Чи пов'язана українська державність із процесами формування української політичної нації?
6. Охарактеризуйте економічну активність міських і сільських жителів України.


Працюємо творчо

1. Охарактеризуйте на основі даних атласів та додаткових джерел особливості національного та етнографічного складу населення однієї з історичних земель України.
2. Частка зайнятого населення від загальної кількості населення відповідної вікової групи, за підсумками у 2007 р., становила: 15-24 рр. — 36,6 %, 25-29 рр. — 76,5 %, 30-39 рр. — 80,8 %, 40-49 рр. — 79,7 %, 50-59 рр. — 60,3 %, 60-70 рр. — 21,6 %. Дайте аргументоване пояснення причин відмінностей.


Книжкова полиця

1. Географічна енциклопедія України: У 3 т. — К.: УРЕ, 1989-1993.
2. Заставецька О. В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. Географія населення України. — Тернопіль, 2003.
3. Заставний Ф. Д. Населення України. — Львів, 1993.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Скачати календарно-тематичне планування з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.