KNOWLEDGE HYPERMARKET


Право на якість. Поняття якості товару.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Право на якість. Поняття якості товару.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Право на якість. Поняття якості товару.Повні уроки


Мета

  • узагальнити знання про права споживача надані йому від народження
  • ознайомитись з правом споживача на якість товару (роботи, послуги).
Економіка

Хід уроку

1. Означення терміну "споживач".

2. Права споживача затверджені резолюцією ООН № 39/248 від 9 квітня 1985 р.

3. Суть поняття "якість".

4. Класифікація недоліків товару (роботи, послуги).


Означення терміну "споживач"

Споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Споживач
Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини. В державах з розвиненою економікою споживач здійснює керівну функцію на споживчому ринку. А це можливо лише за активної життєвої позиції кожного громадянина країни та державної підтримки.


Права споживача затверджені резолюцією ООН № 39/248 від 9 квітня 1985 р.


На міждержавному рівні визнання права споживачів затверджено в резолюції Генеральної асамблеї ООН № 39/248 від 9 квітня 1985 р., яка закріпила 8 прав споживачів:
• право на безпеку товару
• право на інформацію
• право на вибір товару
• право на висловлення своїх інтересів
• право на задоволення основних потреб
• право на відшкодування шкоди
• право на споживчу освіту
• право на здорове навколишнє середовище.Суть поняття "якість"


Якість товарів, робіт, послугможна визначити як сукупність закріплених у законодавстві, у прийнятих відповідно до нього документах (наприклад, про технічне регулювання), договорі сформованих звичайних вимог до товару (роботи, послуги), оскільки за допомогою виконання таких вимог фіксуються ті чи інші сутнісні властивості товару (роботи, послуги) і він стає корисним для споживача, здатним бути використаним за цільовим призначенням.

З юридичної точки зору якість буває належною неналежною. Під належною якістю товару (роботи, послуги) розуміється такий стан товару, результату роботи, процесу виконання роботи і надання послуги, коли виконані (або виконуються) всі зазначені вимоги і внаслідок цього товар (робота, послуга) може бути використаний за цільовим призначенням, а значить, бути корисним для споживача. Крім того, така якість одночасно передбачає, що товар, робота та послуга є безпечними. Хоча не кожен безпечний товар є якісним.

Вираз "неналежну якість" означає, навпаки, що названі вимоги не виконані повністю або дотримані лише частково. Неналежна якість виражається в наявності тих чи інших недоліків.

Якість товарів


Класифікація недоліків товару (роботи, послуги)


Преамбула закону "Про захист прав споживачів" виділяє два види недоліків до якості товарів робіт і послуг:

1) недолік - невідповідність товару (роботи, послуги) або обов'язковим вимогам, передбаченим законом або у встановленому ним порядку, або умовами договору (за їх відсутності або неповноти умов - звичайно ставляться), або цілям, для яких товар (робота, послуга) такого роду звичайно використовується, або цілям, про які продавець (виконавець) був поставлений до відома споживачем при укладенні договору, або зразком і (або) опису при продажу товару за зразком та (або) за описом;
2) істотний недолік - непереборний недолік або недолік, який не може бути усунутий без нерозмірних витрат або витрат часу, або виявляється неодноразово, або проявляється знову після його усунення, або інші подібні недоліки.

У першому випадку мова йде про звичайний недолік, при якому товар все ж може використовуватися за призначенням, наприклад, до даного виду недоліка можна віднести несправність підігріву заднього скла в новому автомобілі. Із змісту визначення "істотного недоліку товару (роботи, послуги)" ясно, що при подібному недоліку товар неможливо використовувати за призначенням, наприклад у новій пральній машині не можна закрити дверцята.
Цивільний водекс України щодо визначення недоліків містить лише таке пояснення в ст. 679: істотне порушення вимог до якості товару (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без нерозмірних витрат або витрат часу, чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, або інші подібні недоліки). За змістом йдеться про категорії "істотний недолік".

На практиці поширені випадки, коли недолік товару, роботи, послуги виявляється лише через деякий час використання або не помітний при отриманні товару, результату роботи. Таким чином, важливе значення має ще одна класифікація недоліків товару - результату роботи:

1) явний, той, який може бути виявлений у момент отримання товару, результату роботи, наприклад при огляді товару;
2) прихований, тобто той, який став очевидним протягом деякого періоду використання або для виявлення якого в момент отримання потрібні спеціальні знання або специфічні способи приймання.

Необхідно відзначити, що законодавець у ст. 14 Закону "Про захист прав споживачів" та у ст. 679 ЦК України вказує також на наступні види недоліків: конструктивні, виробничі, рецептурні або інші недоліки товару (роботи, послуги).

Право споживача на належну якість товарів, результату робіт, послуг реалізується на підставі положень ст. 4 Закону "Про захист прав споживачів". У зазначеній статті визначено такі вимоги до визначення якості товару, робіт і послуг:

1. Продавець (виконавець) зобов'язаний передати споживачеві товар (виконати роботу, надати послугу), якість якого відповідає договору.
2. При відсутності в договорі умов щодо якості товару (роботи, послуги) продавець (виконавець) зобов'язаний передати споживачеві товар (виконати роботу, надати послугу), придатний для цілей, для яких товар (робота, послуга) такого роду звичайно використовується.
3. Якщо продавець (виконавець) при укладенні договору був поставлений споживачем до відома про конкретну мету придбання товару (виконання роботи, надання послуги), продавець (виконавець) зобов'язаний передати споживачеві товар (виконати роботу, надати послугу), придатний для використання у відповідності з цими цілями .
4. При продажу товару за зразком та (або) опису продавець зобов'язаний передати споживачеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.
5. Якщо законами або у встановленому ними порядку передбачені обов'язкові вимоги до товару (роботи, послуги), продавець (виконавець) зобов'язаний передати споживачеві товар (виконати роботу, надати послугу), що відповідає цим вимогам.

Таким чином, право споживача на належну якість товарів, робіт і послуг можна представити як право, в рамках якого споживач:
• самостійно здійснює вибір тих чи інших якісних товарів, робіт і послуг;
• вимагає, щоб дані товари, роботи і послуги залишалися якісними в межах встановлених строків;
• захищає своє порушене право в разі придбання товару, роботи і послуги неналежної якості.
Контрольні завдання

1. Поясніть, як ви розумієте право на якість.

2. Що таке недолік? Які бувають недоліки?

3. Перерахуйте закони, в яких йдеться про право споживача на якісний товар (роботу, послугу).

4. Дайте означення терміну "споживач".

5. Прокоментуйте вираз "належна якість"

Список використаних джерел

1.  Урок на тему "Право на якість товару", Садовська М.С., вчитель економіки, Вінницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19
2.  Урок на тему "Права споживача", Пицюк І.В., вчитель економіки, Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

3. Закон України "Про захист прав споживачів".

4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352
с.: іл.
5. Економіка: Навч. посібник для 10 – 11 класів / За ред. З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина.– К.: Либідь,1999.
6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.

Над уроком працювали

Пицюк І.В.

Садовська М.С.

Прокопенко Ю.А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас