KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 5 до уроку Потреби та їх найпростіша класифікація

Презентація уроку до предмету Економіка, 2 клас
Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікаціяТема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація

|Econi (64).jpg
Потреба — це природний потяг людини до визначених умов життя, відсутність яких викликає хибне відчуття і породжує прагнення змінити такий стан речей.

Потреби — це спонукальні мотиви рушійних сил, що є об’єктивною основою «ідеальних спонукань» — інтересів, бажань, цілей і т. д.

Потреби — суб’єктивні бажання, які людина намагається задовольнити

Потреба — об'єктивна необхідність людини у чомусь, що спонукає її до діяльності.
Класифікація потреб за суб'єктами

  • індивідуальні,
  • колективні,
  • суспільні.


Індивідуальні потреби  - потреби в їжі, одязі, житлі, які у кожної людини мають свої якісні та кількісні особли- вості, задовольняються специфічним набором товарів і послуг.

Колективні потреби – потреби пев-ного трудового колективу в кваліфі-кованому керівництві, сприятливому психологічному кліматі, відповідних умовах праці.

Суспільні - це потреби у зниженні рівня інфляції та безробіття, у забезпеченні конвертованості національної валюти, економічному піднесенні та ін.
Потреби домогосподарств, підприємств та держави як особ-ливих суб'єктів економіки.

Домогосподарства, як власники економічних ресурсів мають потребу в тому, щоб якнайвигідніше ними розпорядитися (продати, здати в оренду чи використовувати самос-тійно), як споживачі вони мають певні потреби у матеріальних і нематеріальних благах та послугах.

Підприємці потребують підвищення конкурентноздатності своєї продукції, зниження витрат виробництва, збільшення прибутків.

До потреб держави можна віднести потреби у збільшенні надходжень до державного бюджету, у недоторканості державних кордонів, збереженні держави як єдиного цілого та ін.
Класифікація потреб за об'єктами
Econi (59).jpg

  • матеріальні - потреби в матеріальних благах та послугах
  • духовні - потреби у творчості, самовираженні, самовдосконаленні, вірі;
  • першочергові - потреби, що задовольняються предметами першої необхідності (продукти харчування, одяг, житло, громадський транспорт, збереження здоров'я)
  •  непершочергові - потреби, що задовольняються предметами розкоші (парфуми, хутра, яхти).


Ця класифікація досить умовна!Те, що вважається предметом розкоші при одному рівні розвитку виробництва та добробуту суспільства, стає предметом першої необхідності при більш високому рівні розвитку економіки;
Ієрархія потреб відповідно до їх вагомості за А. Маслоу
Людина намагається задовольнити насамперед найнагальніші свої потреби.

Якщо вони задоволені, то на певний час ці потреби перестають бути рушійним мотивом для людини. В неї виникає бажання задовольнити наступні за вагомістю потреби.

Останні задають програму діяльності, а діяльність забезпечує можливість їх задоволення.

Потреби визначають зміст майбутньої діяльності і необхідний рівень її ефективності: діяльність повинна задовольняти потреби на прийнятному рівні.
Econi (26).jpg

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація > Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація. Презентація уроку