KNOWLEDGE HYPERMARKET


Природно-територіальні комплекси (ПТК), умови їх розвитку та характерні риси.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Природно-територіальні комплекси (ПТК), умови їх розвитку та характерні риси. Взаємодія факторів і компонентів, що формують ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.


Компоненти і чинники ПТК. З попередніх курсів географії ви вже знаєте, що компоненти природи на тій чи іншій території перебувають у складних взаємозв'язках і взаємодії. Внаслідок такого тісного поєднання природних компонентів виникають природні комплекси.


Найбільшим природним комплексом Земної кулі є географічна оболонка, яка утворилася в результаті взаємодії верхнього шару літосфери, нижнього шару атмосфери, гідросфери і біосфери. Географічна оболонка неоднорідна, адже взаємодія компонентів природи по-різному відбувається на материках і в океанах, на рівнинах і в горах, на схилах гір і в передгір'ях, у річкових долинах і на вододілах. Різною також є ця взаємодія у полярних, помірних, тропічних чи екваторіальних широтах. Тому у межах географічної оболонки виділяють різні за величиною відносно однорідні частини — природно-територіальні комплекси (а у водних басейнах - природно-аквальні комплекси). ПТК формуються в результаті тривалої взаємодії на певних територіях таких природних компонентів, як тектонічні структури і гірські породи, рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Для ПТК характерна подібність внутрішньої будови і зовнішнього вигляду, історичного розвитку і проходження сучасних природних процесів. Основними чинниками розвитку ПТК є сонячна радіація, внутрішня енергія Землі й енергія її обертання, а також процеси, що відбуваються в атмосфері, гідросфері й біосфері. Ці енергетичні чинники впливають на розвиток комплексу через основні фізико-географічні процеси теплообмін, вологообмін, обмін мінеральних та органічних речовин (мал. 127).


 схема   
Мал. 127

За час формування поверхні нашої країни на одних і тих самих її ділянках змінилася велика кількість природно-територіальних комплексів. Адже там неодноразово чергувалися суходіл і море, змінювалися геологічна будова та кліматичні умови, зникали одні й з'являлися інші рослини і тварини (див. геохронологічну таблицю). Сучасні ПТК почали формуватися після танення останнього льодовика лише 10—12 тис. років тому, їх компоненти та властивості продовжують змінюватися в часі, інколи — просто на очах і доволі суттєво. Поряд з природними чинниками, значний вплив на ПТК має діяльність людини (антропогенний чинник), часто призводячи до різких негативних змін у комплексах за короткий проміжок часу.


Складові географічного ландшафту. Найменшими за розмірами природно-територіальними комплексами є ландшафти (з німецької - краєвид) – своєрідні цеглинки, з яких складається географічна оболонка планети. Ландшафт — це доволі однорідна за походженням ділянка географічної оболонки, яка має єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф, подібні кліматичні та водні умови, і в якому тісно поєднуються ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Складовими частинами ландшафту є місцевості, урочища і фації. Фація — найпростіший ПТК, що утворюється в межах одного елемента рельєфу, наприклад, на дні яру, схилі балки чи вершині горба чи вздовж русла на заплаві річки. Фація має найбільш однорідні природні умови. Взаємозв'язана група фацій утворює урочище — ПТК, що формується в межах однієї відносно невеликої форми рельєфу (яру, балки, окремого горба, днища малої річкової долини). Просторове ж поєднання однакових за походженням урочищ, які сформувались на досить великій формі рельєфу, створює місцевість. Місцевостями, наприклад, можуть бути заплава великої річки, плоске межиріччя, горбисте пасмо чи скелясте високогір'я.


Класифікація ландшафтів. Географічні ландшафти поділяють на групи за певними ознаками. Зокрема; враховуючи тектонічну будову і рельєф території, у межах України виділяють два класи ландшафтів — рівнинних та гірських. Водночас серед рівнинних ландшафтів розрізняють підкласи низовинних та височинних ландшафтів, а серед гірських — передгірних, низькогірних, середньогірних, високогірних та міжгірно-улоговинних.


За спільністю кліматичних умов, ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу у межах названих ландшафтів виділяють інші їх групи і підгрупи. Рівнинні ландшафти об'єднуються у такі типи: широколистолісові, мішанолісові, лісостепові і степові. Серед степових ландшафтів ще виділяються три підтипи: північностепові, середньостепові і південностепові. Гірські ландшафти Українських Карпат і Криму належать до гірських лучно-лісових і поділяються на декілька підтипів залежно від висотної поясності. Окремими типами ландшафтів є ландшафти Південний берег Криму, заплави річок, озер і боліт.


Діяльність людини спричинює зміни ПТК та їх компонентів. Це призводить до існування не лише природних, а й виникнення природно-антропогенних і антропогенних ландшафтів. У таких ландшафтах відносно мало змінилися геологічний фундамент та клімат, проте значних змін зазнали невеликі форми рельєфу, грунти, рослинність і тваринний світ. Серед природно-антропогенних і антропогенних ландшафтів розрізняють сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські, промислові, ландшафти населених пунктів, рекреаційні. В Україні у зв'язку із значною освоєністю території природно-антропогенні ландшафти різко переважають над природними. Не змінених діяльністю людини природних ландшафтів в країні майже зовсім не залишилося. На жаль, дуже малий відсоток території України належить до природоохоронних ландшафтів, тобто ПТК, де охороняються різні компоненти природи.

Запам'ятайте
Природно-територіальні комплекси (ПТК) - це відносно однорідні частини географічної оболонки, які формуються в результаті тривалої взаємодії на певних територіях компонентів природи: геологічної будови, рельєфу, клімату, води, ґрунтів, мікроорганізмів, рослинності і тваринного світу.

Природні ландшафти - це найменші за розмірами ПТК, які є найбільш однорідними ділянками географічної оболонки.


Складові частини ландшафту: місцевості, урочища і фації.І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками на скачку безкоштовно, географія тести, планування географії

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.