KNOWLEDGE HYPERMARKET


Роль тварин у природі та господарстві людини. Червона книга України.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Роль тварин у природі та господарстві людини. Червона книга України.


Роль тварин у природі та господарстві людини. Червона книга України.


Варто пригадати.

Що таке екологічні чинники?

На які групи їх поділяють?

Що таке раціональне використання природних ресурсів?Вплив діяльності людини на тваринний світ.

Як ви пам'ятаєте, діяльність людини розглядають як окрему групу екологічних чинників. У процесі господарської діяльності людина вирубує ліси, осушує водойми, розорює під ріллю цілинні ділянки степів, забруднює навколишнє середовище хімічними речовинами тощо. Унаслідок цього зникла велика кількість видів рослин і тварин, а тисячі видів перебувають під загрозою зникнення.

Людство починає усвідомлювати, що збереження і поліпшення природи нашої планети неможливе без збереження біорізноманіття, тобто біологічного різноманіття організмів, які населяють нашу планету. Передусім для розробки охоронних заходів необхідно вивчити ті види, яким загрожує зникнення. Понад 30 країн світу (серед них і Україна) приєдналися до Всесвітньої стратегії охорони природи. Її теоретичною базою є розуміння того, що стійкість окремих екосистем, а також усієї їх сукупності визначається їхнім видовим різноманіттям. Отже, чим більше видів входить до складу певної екосистеми, тим вона стійкіша. Кожний вид організмів є необхідним компонентом єдиної екосистеми нашої планети - біосфери.

Щоб зберегти різноманіття тварин, рослин і грибів, потрібно не перетворювати природу, а жити з нею у злагоді, розвивати екологічне мислення - вміння аналізувати та ухвалювати господарські рішення з огляду на збереження та поліпшення навколишнього середовища.

У природних угрупованнях усі види - необхідні компоненти, і вилучення будь-якого з них із екосистеми призводить до порушення взаємозв'язків між видами, а отже, й до порушення рівноваги в екосистемі та можливого її руйнування.

Заходи зі збереження різноманіття тваринного світу.

Як зберегти дивовижний тваринний світ нашої планети? Якщо існування виду перебуває під загрозою у межах усього ареалу, його заносять до Міжнародної Червоної книги, яку видає Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП), а також до національних Червоних книг тих країн, на території яких він мешкає. До Червоних книг окремих держав заносять також види, чисельність яких у відповідній державі незначна, знижується або з тих чи інших причин виду загрожує зникнення.

Отже, Червона книга - список рідкісних видів і таких, що зникають, яка вміщує основні дані про їхній спосіб життя, поширення в минулому та в наш час, заходи щодо їхньої охорони тощо.

Україна вирізняється поміж інших країн Європи різноманітністю природних умов і біологічних ресурсів. Вона охоплює територію п'яти фізико-географічних зон - мішаних лісів (Українське Полісся), лісостепової, степової, на заході Українських Карпат, на півдні - південнобережне субсередземномор'я (Кримські гори). Більшість території України розташована в зоні помірного клімату, і лише Південне узбережжя Криму належить до зони субтропіків. Така різноманітність природних умов країни включає і різноманітність її тваринного світу. Так, на території нашої країни налічується понад 45 000 видів тварин.

Перше видання Червоної книги в Україні побачило світ у 1980 році, наступні - у 1994 (том, присвячений тваринам) і 1996 (рослинам і грибам) роках. Нині вчені готують нове, доповнене, її видання. Види, занесені до Червоної книги України, залежно від стану популяцій та ступеня загрози для їхнього існування, поділено на сім категорій: зниклі, зникаючі, вразливі, рідкісні тощо. Існує і категорія відновлених видів, чисельність яких завдяки вжитим заходам охорони вдалося відновити.

Види, занесені до Червоної книги, охороняють, забороняючи їхнє використання, посилюючи відповідальність за їхнє незаконне знищення, створюючи території природно-заповідного фонду в місцях, які мають важливе значення для виживання цих видів. Відловлювання чи знищення цих тварин, а також руйнування місць їхнього мешкання караються законами України.

Так, згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), усі об'єкти рослинного і тваринного світу підлягають державній охороні. Спеціальні питання щодо охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу регулює Закон України «Про тваринний світ» (1993). Але найважливішим кроком у створенні правової бази охорони навколишнього природного середовища України стало ухвалення 1996 року. Конституції України. У ній стверджується, що контроль за екологічною безпекою та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави і кожен громадянин зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки.

Новим підходом до охорони видового різноманіття нашої країни стало затвердження Національної програмизбереження біологічного різноманіття України на 1998-2015 роки. Згідно з нею біологічне різноманіття України повинно охоронятися як національне надбання, його збереження та раціональне використання є невід'ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку країни. Охорону біологічного різноманіття України визначено однією з пріоритетних складових загальної політики уряду.

Охорона рідкісних зникаючих видів, проблема збереження біологічного різноманіття нашої планети нерозривно пов'язані з охороною місць поширення видів і екосистем, до складу яких вони входять. Тому в усьому світі створені спеціальні території, що перебувають під охороною держави, різних установ і громадських організацій. Усього у світі налічують понад 40 тис. таких територій. В Україні природно-заповідний фонд становить близько 6,6 тис. територій і об'єктів загальною площею понад 2 млн га, що становить майже 3,4% території країни. Відтворюють і використовують такі території згідно із «Законом України про природно-заповідний фонд України» (1992). Згідно із цим законом території та об'єкти цього фонду поділені на певні групи: природний заповідник, біосферний заповідник, національний природний парк, регіональний ландшафтний парк, заказник, пам'ятка природи тощо.

Заповідники - природоохоронні науково-дослідні установи загальнодержавного значення, створені з метою збереження у природному стані типових для певної місцевості або унікальних природних комплексів, вивчення природних процесів і явищ, що в них відбуваються, розроблення наукових засад охорони природи. Нині на території України функціонують природні заповідники, розміщені в усіх природних зонах: зоні мішаних лісів (Поліський), лісостеповій (Канівський, «Розточчя», «Недобори»), степовій (Луганський, Український степовий, Дніпровсько-Орільський, «Єланецький степ»), гірському Криму (Карадазький, Кримський, Ялтинський гірсько-лісовий, «Мис Мартьян»), Українських Карпатах («Горгани»).

Особливе значення мають біосферні заповідники (Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський). Ця категорія заповідників має міжнародне значення і створена з метою збереження у природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери та здійснення постійного стеження за змінами, що в них відбуваються. В біосферних заповідниках здійснюються міжнародні наукові та природоохоронні програми.

Національні природні парки - природоохоронні, науково-дослідні та культурно-просвітні установи, покликані зберігати цінні природні, історико-культурні комплекси й об'єкти. На їхній території у природних умовах з дотриманням заповідного режиму дозволені різні форми відпочинку, наприклад організований туризм.
Заказники - природні території, створені з метою збереження і відтворення природних комплексів або окремих видів організмів. Наукова та інші види діяльності здійснюються на їх території з дотриманням вимог охорони довкілля.

Особливе місце у здійсненні природоохоронних заходів належить зоологічним паркам, які створюються з метою вивчення, збереження, акліматизації й ефективного господарського використання рідкісних і типових видів як місцевої, так і світової фауни. Але головне призначення цих закладів - освітньо-виховна робота, прищеплення дбайливого ставлення до природи. В Україні функціонують 7 зоопарків, з яких найбільші - Асканійський, Київський, Миколаївський і Харківський.

Заповідні території не можуть існувати відокремлено одна від одної. Інакше унеможливляться міграції тварин. Тому між заповідниками та національними парками мають бути «природні коридори», що з'єднують їх у єдину екологічну мережу.

Екологічна мережа - це єдина система, що включає ділянки природних ландшафтів, які підлягають особливій охороні.

Запитання для контролю


1. Як господарська діяльність людини впливає на тваринний світ?
2. Що таке екологічне мислення та раціональне природокористування?
3. Яке значення створення Червоної книги для збереження біологічного різноманіття нашої планети?
4. Які ви знаєте основні природоохоронні території України?
5. Які законодавчі акти спрямовані на охорону тваринного світу України?
6. Які б природоохоронні території можна було б створити у вашій місцевості? Яких тварин ви би там охороняли?Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.