KNOWLEDGE HYPERMARKET


Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники якості життя. Проблеми сталого розвитку України


§ 11. Економічний потенціал України

Пригадаймо

1. Від чого залежать можливості розвитку НГК держави?
2. Що таке природні ресурси? Які види природних ресурсів вам відомі?
3. Які особливості використання робочої сили в Україні?
4. Що таке геоекологічна ситуація та раціональне використання природних ресурсів?


Складові економічного потенціалу країни. Останнім часом в економіці, яка доволі тісно пов'язана з економічною та соціальною географією, почали використовувати поняття «економічний потенціал країни». Термін потенціал латинського походження і в перекладі означає «сила», «міць». Це сукупність наявних засобів, можливостей, джерел для виконання певних завдань.


Економічний потенціал країни характеризує можливості господарського комплексу виробляти товари, надавати послуги, тобто задовольняти економічні потреби суспільства. Ці можливості визначаються всіма наявними в країні ресурсами — виробничими, матеріальними, трудовими, природними, фінансовими, науково-технічними, інформаційними тощо. При цьому до уваги беруть як ресурси, що вже використовуються, так і ті, які поки що не задіяні з якихось причин у виробництві. Основними складовими економічного потенціалу країни є виробничий, працересурсний, природоресурсний, фінансовий, науковий.


Чи знаєте ви, що...
Термін «потенціал» використовують у фізиці. Він означає силову характеристику певного фізичного поля. А широке трактування цього терміна має загальний характер, що дозволяє його застосувати до різних галузей науки і діяльності людини.


Виробничий потенціал становлять будівлі, корпуси підприємств, машини, устаткування, лінії електропередач, трубопроводи тощо. В Україні існує понад 100 тисяч підприємств, однак багато з них поки що мають застаріле, дуже зношене обладнання, яке потребує оновлення.


Працересурсний потенціал характеризують кількістю і якістю робочої сили. У радянські часи практично все економічно активне населення було задіяне в суспільному виробництві, але дуже неефективно. Затяжна економічна криза, яка супроводжувала переведення господарського комплексу України на ринкові відносини, спричинила значне безробіття. Рівень його дещо знизився в результаті процесів депопуляції, зменшення пропозиції робочої сили молодого віку. Безробіття теж спричинило значний відтік трудових ресурсів за кордон. Серед тих, хто виїжджає, більшість не реалізовує своїх професійних можливостей. У XXI столітті рівень зайнятості в Україні до початку світової економічної кризи 2008-2009 рр. зростав, але працересурсний потенціал використовували все ще неефективно.


Природоресурсний потенціал країни становлять усі види природних ресурсів на її території та прилеглій акваторії морів. Для оцінки забезпеченості природними ресурсами держави можна використати їх класифікацію (мал. 102) за належністю до однієї з оболонок Землі (геосфери).


Класифікація природних ресурсів

Мал. 102. Класифікація природних ресурсів за належністю їх до однієї з оболонок Землі


Так, літосфера утворена гірськими породами, які є або сировиною, або паливом у виробництві. Поверхню літосфери розглядають як земельні ресурси. Забезпеченість ними визначають часткою земель, придатних для сільськогосподарської діяльності, та родючістю грунтів. Як джерело енергії можна використовувати внутрішню енергію Землі. За сумарними запасами деяких з ресурсів літосфери Україна посідає одне із провідних місць у Європі та світі (залізні й марганцеві руди, будівельна сировина, земельні ресурси).


Чи знаєте ви, що...
Україна входить до групи найбільших мінерально-сировинних країн світу. На її території виявлено понад 20 тис. родовищ та рудних проявів, 114 видів корисних копалин. 96 видів корисних копалин мають промислове значення. За своїм мінерально-ресурсним потенціалом рідкісних металів Україна посідає перше місце в Європі.


В атмосфері як природні ресурси розглядають енергію вітру та Сонця. Вам уже відомо, що сонячна радіація розподіляється на поверхні Землі дуже нерівномірно, це ж стосується й вітрового режиму. Отже, різні території по-різному забезпечені цими атмосферними ресурсами. Часто, враховуючи вагоме значення температурного режиму, світла, опадів та вологості ґрунту для ведення сільського господарства, їх розглядають як  агрокліматичні ресурси, якими Україна теж доволі добре забезпечена.


Гідросфера представлена водними ресурсами (прісними водами), гідроресурсами (природними запасам води як джерела електроенергії), а також водами Світового океану. Зрозуміло, що до перших можна віднести води річок, льодовиків, прісні води озер та земних надр, а до других — енергію річок та припливів в океанах. Якщо забезпеченість водними ресурсами оцінюють за об'ємами прісної води, то забезпеченість гідроресурсами залежить також від нахилу річок, висоти припливів в океані. Від цих факторів залежить величина енергії, яку можна використати. Води Світового океану можна використовувати для добування прісної води і солей. Порівняно з іншими європейськими країнами Україна ресурсами гідросфери забезпечена гірше.


Біосфера містить біологічні ресурси, які поділяють на рослинні та тваринні. До тваринних належать усі тварини, крім свійських. Серед рослинних ресурсів (дикорослих рослин) надзвичайно важливі лісові. В Україні для підтримання належної екологічної рівноваги лісів не вистачає.


Фінансовий потенціал країни визначають сукупністю грошових заощаджень підприємств, громадян, держави, які могли б використовуватись для розвитку НГК. Однак ці можливості в України поки що скромні. Річний державний бюджет України менший, ніж бюджети цілого ряду великих міст у високорозвинутих країнах. Значна кількість українських підприємств є фінансовими боржниками або перебувають на грані закриття.


Чи знаєте ви, що...
Фінансовий потенціал України на сьогодні визначають передусім у гривнях — єдиній національній валюті України. Її запровадили у вересні 1996 року в ході проведення грошової реформи. Код валюти України: літерний — UАН; цифровий — 980; скорочена назва — грн.


Науковий потенціал України концентрується в розгалуженій мережі науково-дослідних інститутів та інших установ, які існують у системі Національної академії наук, а також вищих навчальних закладах, конструкторських бюро. У деяких напрямках науки Україна зарекомендувала себе як один зі світових лідерів. Передусім це стосується розробки космічної техніки, електрозварювання металів тощо. Однак у багатьох галузях наукової діяльності, особливо тих, що стосуються розробки новітніх технологій, сучасних технічних засобів, відставання вітчизняної науки від передових країн світу доволі суттєве. Основними причинами є недостатнє фінансування досліджень, нестабільна діяльність наукових установ, виїзд багатьох висококваліфікованих фахівців за кордон. За умови ефективного використання усього наявного в Україні економічного потенціалу розвиток економіки України міг би значно прискоритись, а обсяги виробництва товарів і послуг — зрости.


Показники соціально-економічного розвитку. Економічний потенціал та ефективність його використання, рівень технічної оснащеності господарства і добробут народу — основні параметри, за якими визначають місце кожної країни у світовій економіці. З цією метою міжнародна статистика використовує передусім показник валового внутрішнього продукту (ВВП) та його похідні. Валовий внутрішній продукт — це вартість кінцевих товарів і послуг, які вироблені за рік у даній країні й використані для поточного споживання, капіталовкладень у розвиток нового виробництва, експорту. До ВВП входить і продукція, що вироблена підприємствами, які належать іноземним власникам.


Чи знаєте ви, що...
Перші оцінки національного доходу були зроблені в 1934 р. американським економістом Саймоном (Семеном) Кузнецем, випускником Харківського університету. У його роботах уперше з'явилися розрахунки валового доходу і продукту. Уперше доповідь про національний дохід і виробництво за період 1929-1935 рр. було представлено Конгресу США в 1937 р. У 1971 р. Саймон Кузнець став лауреатом Нобелівської премії.


Валовий національний продукт (ВНП) відрізняється від ВВП тим, що враховує доходи підприємств і громадян даної країни, які отримані за кордоном, проте не враховує доходів зарубіжних фірм та іноземців. Для країн, які мають не дуже широко розвинуті міжнародні економічні зв'язки, показники ВВП і ВНП відрізняються несуттєво. До таких країн поки що належить і Україна.


Чи знаєте ви, що...
У більшості високорозвинутих держав (насамперед США, Японії, ФРН), потужні корпорації яких мають свої філії й дочірні підприємства в багатьох країнах і регіонах світу, валовий національний продукт значно більший, ніж валовий внутрішній продукт. Натомість у багатьох країнах, що розвиваються і широко «відчиняють двері» для іноземного капіталу, ВВП суттєво більший за ВНП.


Показники ВВП і ВНП можуть бути розраховані в національній валюті для характеристики галузевої структури НГК, оцінки темпів розвитку економіки. Однак для визначення ролі держави у світовій економіці обчислюють ВВП чи ВНП у так званих «міжнародних доларах». Тобто обсяги виробництва для кожної країни світу визначають за цінами товарів у США, де представлено близько 90% світового асортименту товарів і послуг, а також бездоганно налагоджена статистика.


Однак обсяги виробництва далеко не завжди відображають рівень розвитку країни, добробут населення. Повніше їх відображає ВВП в розрахунку на одну особу. За даними Світового банку (2007 рік), цей показник для світу загалом становив 9,8 тис. дол. США на одну особу, а в Україні — 7,8 тис. (84 місце серед країн світу). Величина цього показника у високорозвинутих країнах значно більша. Так, ВВП Люксембургу становив за цей же рік 86,5 тис. дол. США на одну особу, Норвегії — 56,0 тис, Ірландії — 44,7 тис, США — 43,2 тис, Ісландії — 40,1 тис.


Ще одним показником, який характеризує розвиток НГК держави, є національний дохід. Це новостворена вартість усіх товарів і послуг у межах держави за рік. За величиною цей показник менший за ВВП, оскільки не враховує податків та відрахувань на зношеність обладнання у процесі виробництва (амортизацію).


Для оцінки якості життя в державі найширше використовують такий показник, як індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Для його розрахунку беруть такі характеристики, як середня тривалість життя, рівень грамотності дорослого населення, реальний ВВП в розрахунку на одну особу. Середньосвітове значення ІРЛП, за даними, опублікованими у грудні 2008 р., — 0,743. Високорозвинуті країни мали середню величину цього показника 0,897, а найменш розвинуті — 0,436. Серед 177 держав, які досліджував Світовий банк, Україна з показником 0,786 — на 82 місці, тобто серед країн із середнім рівнем розвитку людського потенціалу.


Чи знаєте ви, що...
За даними, опублікованими в грудні 2008 р., майже всі сусіди України потрапили до групи з високим розвитком людського потенціалу: Угорщина на 38 місці, Польща — на 39, Словаччина — на 41, Румунія — на 62, Росія — на 67, Білорусь — на 73. Тільки Молдова також серед «середняків» — 113 місце (Україна — 82 місце).


Проблеми сталого розвитку України. Зміни в природі під впливом господарської діяльності людини у другій половині XX ст. набули катастрофічного характеру. З огляду на це стає зрозумілим, що раціональне використання природних ресурсів, ощадливе ставлення до природи є не просто побажанням, а й життєвою необхідністю. Тому на організованій ООН Всесвітній конференції «Порядок дня на XXI століття» у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро 179 країнами світу була поставлена проблема сталого (збалансованого, самовідтворювального) розвитку. Це своєрідна програма економічного розвитку людства на XXI ст.


Сталий розвиток — це розвиток, що задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Він опирається на два основні поняття: потреби й обмеження. Потреби — це необхідність у чомусь, яка вимагає задоволення, передусім для існування найбідніших верств населення. Обмеження стосуються умов використання сучасних технологій і повинні забезпечити здатність природного довкілля задовольняти нинішні й майбутні потреби суспільства.


Центральне місце в понятті «сталого розвитку» посіла проблема врахування довготермінових екологічних наслідків у результаті впровадження певних економічних проектів. Запропоновано чотири основні стратегічні напрямки, які мають забезпечити сталий розвиток на тривалу перспективу. їх виділяють на основі класифікації природних ресурсів за вичерпністю. За цією ознакою всі ресурси поділяють на вичерпні та невичерпні Перші, у свою чергу, поділяють на відновні та невідновні. До вичерпних належать зокрема мінеральні й лісові ресурси, але якщо лісові відновлюються (виростають нові дерева), то для утворення нафти потрібно мільйони років, тобто такі ресурси невідновні. До невичерпних ресурсів відносять енергію Сонця, внутрішню енергію Землі, води Світового океану, тобто ті, які практично вичерпати неможливо.


Чи знаєте ви, що...
Частка відновлюваних джерел енергії в Україні становить менше, ніж 3 % загального споживання, причому 75 % виробляють великі гідроелектростанції, хоча наша країна має потужний потенціал відновлюваних джерел енергії майже всіх видів: сонячної, вітрової, біомаси, геотермальної, малої гідроенергетики.


Отже, стратегічними напрямами, що забезпечують сталий розвиток, вважають такі:

1) відновні природні ресурси (земельні, водні, лісові) повинні встигати відновлюватись, тобто людство має забезпечувати їх просте відтворення;
2) щодо невідновних природних ресурсів (корисні копалини) необхідно максимально уповільнити темпи вичерпання їх запасів з перспективою заміни в майбутньому на інші невичерпні чи відновні види ресурсів (часткова заміна нафти, газу, вугілля на альтернативні джерела енергії — сонячну, вітрову, геотермальну, припливів і відпливів, біомаси);
3) щодо відходів має бути передбачена можливість зменшення їх кількості на основі запровадження маловідходних та безвідходних, ресурсозберігаючих технологій;
4) забруднення довкілля як сумарне, так і за окремими вилами, у перспективі не повинне перевищувати його сучасного рівня. Необхідно також шукати можливості для зменшення забруднення до соціально й економічно прийнятного рівня.


Основним соціальним завданням сталого розвитку вважають ліквідацію та викорінення бідності та злиднів, зменшення розриву в рівнях життя між найбіднішими та розвинутими країнами, зменшення розриву в доходах найбагатших та найбідніших верств населення.


Усі стратегічні напрями і завдання, окреслені в програмі сталого розвитку, є актуальними і для України, а тому мають бути визначальними у процесі прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку держави.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що називають економічним потенціалом країни? Які його складові?
2. Що розуміють під виробничим та працересурсним потенціалами країни?
3. Що називають природоресурсним потенціалом країни?
4. Якими видами природних ресурсів представлені оболонки Землі? Як загалом ними забезпечена Україна?
5. Що таке фінансовий та науковий потенціал?
6. Які показники соціально-економічного розвитку використовують для порівняння різних держав? Яка їх сутність та який порядок розрахунку?
7. Який показник найширше використовують для оцінки якості життя в державі? Яке місце за таким показником посідає Україна серед держав світу?
8. Що таке сталий розвиток суспільства?
9. Які основні стратегічні напрями та завдання сталого розвитку?
10. Як класифікують природні ресурси за вичерпністю?


Набуваємо практичних навичок

1. Зобразіть схематично основні складові економічного потенціалу країни.
2. Пригадавши навчальний матеріал курсу 8 класу, дайте загальну оцінку забезпечення України різними видами ресурсів, що можуть забезпечувати НГК України енергією.
3. Зобразіть схематично класифікацію природних ресурсів за вичерпністю.
4. Охарактеризуйте стратегію стосовно відновних природних ресурсів, яка мала б здійснюватися в Україні. Висновки аргументуйте.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з географії, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.