KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання 1 Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Біологія: Тематичне оцінювання №1 Повні уроки


Тема. Тематичне оцінювання № 1.

Содержание

Мета уроку:

  • цінити знання учнів здобутих при вивченні розділу.

Задачі уроку:

  • вирішення завдань, обчислення задач з розділу, вдосконалення набутих знань.

Основні терміни:


Кількість речовини – це кількість однакових частинок у речовині, які характеризують її як певну фізичну величину.
Стала Авогадро - число структурних одиниць у молі будь-якої речовини.
Молярна маса – маса одного моля даної речовини в грамах.
Молярний об’єм газу – це відношення об’єму речовини до кількості цієї речовини:
Відносна густина газів - це величина, яка характеризує, у скільки разів більша або нижча за відносну молекулярну маса одного газу відносна молекулярна маса другого газу.
Прості речовини – це такі речовини, що утворюються атомами одного елемента.
Складні речовини – які складаються за томів декількох різних елементів.
Відносна молекулярна маса – величина, що дорівнює відношенню середньої маси молекули природного ізотопного складу речовини до маси атома.

Хід уроку

Частина 1. Перевірка засвоєного матеріалу з теми «Кількість речовини. Моль. Число Авогадро»

З даного розділу ми вже знаємо що таке кількість речовини, що вимірюється вона в моль, і що для вимірювання застосовують число Авогадро.
Щоб закріпити ці знання та згадати як виглядає число Авогадро, пропонуємо Вам подивитися наступне відео.
Відео 1. Число Авогадро.


Розв’яжіть тестові завдання:
1.    Хімічні речовини поділяються на:
a.    прості і складні;
b.    молекулярні і атомні;
c.    відносні і сталі;
2.    Явище, коли багато простих елементів утворюють кілька простих речовин називають:
a.    ентальпія;
b.    алотропія;
c.    сумісність.
3.    Число, яке показує кількість структурних одиниць у молі будь якої речовини називається:
a.    універсальною газовою сталою R;
b.    стехіометричним коефіцієнтом;
c.    сталою Авогадро.
4.    За якої умови в ідентичних об’ємах різних газів буде міститися однакова кількість молекул?
a.    якщо тиск першого більший за тиск другого, а температура рівна;
b.    якщо температура першого більшого за температуру другого, а тиск рівний;
c.    якщо і тиск і температура в ідентичних об’ємах двох різних газів будуть рівними.
5.    Молярну масу можна обчислити для речовин у:
a.    молекулярному стані;
b.    атомному стані;
c.    молекулярному й атомному станах.

Відповіді:
1.    а;
2.    b;
3.    c;
4.    c;
5.    c.

Розв’яжіть кросворд, звертаючи увагу на картинки поруч із завданням.
Him8 10 1.jpg
Мал. 1. Кросворд.

1.    Електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого атомного ядра і негативно заряджених електронів.
 Him8 10 2.jpg
Мал. 2. Будова атома.

2.    Речовина, середня молярна маса якої складає 29 г/моль і відносно якої найчастіше визначають відносну густину газу.
3.    Одиниця вимірювання кількості речовини.
 Him8 10 3.jpg
Мал. 3.  Моль.


4.    Питома маса.
5.    Теплова енергія, витрачена (або виділена) під час утворення 1 моля речовини з простих речовин.
6.    Речовина, середня молярна маса якої складає 2г/моль і відносно якої найчастіше визначають відносну густину газу.
7.    Явище, коли багато простих елементів утворюють кілька простих речовин.
8.    Хімічний елемент у періодичній таблиці, за яким визначається кількість структурних  одиниць, яку містить один моль.
Him8 10 4.jpg 
Мал. 4. Карбон

Відповіді.
1.    атом;
2.    повітря;
3.    моль;
4.    густина;
5.    ентальпія;
6.    водень;
7.    алотропія;
8.    Карбон.
Головне слово: Авогадро.

Оберіть які твердження є вірними (так або ні).
1.    Поняття «атом» ввів у хімічну науку Дж. Дальтон.
2.    В основі шкали атомних мас знаходиться одиниця, яка дорівнює 1/12 маси атома легкого ізотопу вуглецю.
3.    Атомна маса показує, в скільки разів маса даного елемента менша за 1/12 маси нукліду вуглецю.
4.    Кількість структурних одиниць, що містить один моль речовини носить назву числа Авогадро.
5.    Складні речовини утворюються не з елементів, а з простих речовин.
6.    Усі речовини, які вивчає хімія, поділяються на суміші і чисті речовини.
7.    У Міжнародній системі одиниць (СІ) за одиницю кількості речовини прийнято моль/г.

Відповіді:
1.    ні;
2.    так;
3.    ні;
4.    так;
5.    ні;
6.    так;
7.    ні.

Розв’яжіть задачі.


1.    Яку масу має гідрогенсульфід H2S, якщо кількість речовини його становить 2 моля?
2.    Розрахуйте кількість речовини у хлорі масою 21,3 г.
3.    Визначте кількість речовини SO2 масою 8 г.
4.    Яку масу має HBr, якщо його кількість речовини складає 0,2 моля?
5.    Розрахуйте масу ( у кг) атома Сульфуру 32S.

Відповіді:
1.    68 г.
2.    0,3 моль.
3.    0,125 моль.
4.    162 г.
1.    5,1 х 10-26 кг.яєте

Частина 2.Перевірка засвоєного матеріалу з теми «Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.»

Ви вже розрізняєте поняття молярної та молекулярної мас та вмієте розв’язувати задачі. Щоб нагадати та закріпити ваші знання пропонуємо вам подивитися наступне відео.

Відео 2. Моль, молярна маса.


Оберіть які твердження є вірними (так або ні).
1.    Із атомів одного елемента будуть складатися молекули, які являють собою просту речовину, а з різних елементів складну речовину.
2.    Молекули фтору, хлору, брому, азоту, кисню і водню складаються з одного атому.
3.    Молекулярна маса речовини дорівнює сумі атомних мас елементів, що складають молекулу.
4.    Молярна маса – це маса однієї молекули даної речовини в грамах.
5.    Маси однакових об’ємів газів за однакових умов відносяться як їх молекулярні маси.
6.    Молярна маса вимірюється у грамах (кілограмах).
7.    Молярну масу речовини можна легко обчислити, знаючи масу молекули.

Відповіді:
1.    ні;
2.    так;
3.    ні;
4.    так;
5.    ні;
6.    так;
7.    ні.

Розв’яжіть задачі.
1.    Скільки молів міститься у 392 г сульфатної кислоти H2SO4?
2.    Визначте кількість молекул у 10 г водню.
3.    Обчисліть масу (г) 1034 молекул HF.
4.    Обчисліть масу (г) 2х108 атомів Fe.
5.    Обчисліть масу (г) 43 моль золота.

Відповіді:
1.    4 моля H2SO4.
2.    29,89х1023 молекул.
3.    3,16х1011 г.
4.    1,95х10-4 г.
5.    8450 г.

Частина 3.Перевірка засвоєного матеріалу з теми «Молярний об’єм газів та їх відносна густина. Їх обчислення.»

 Him8 10 5.jpg
Мал. 5. Амедео Авогадро.

Ви пам’ятаєте що без знання закону Авогадро ми не змогли визначити молярний об’єм та густину газів. Тому пропонуємо вам подивитися наступне відео, щоб закріпити знання цього закону.

Відео 3. Закон Авогадро.


Оберіть які твердження є вірними (так або ні).
1.    При однакових умовах гази, які реагують між собою, відносяться один до одного і до об’ємів газів, які утворилися, у вигляді невеликих цілих чисел.
2.    Закон Авогадро був сформульований у 1813 році.
3.    Згідно з теорією електрохімічного дуалізму, в одних атомах переважає негативний, а в інших – позитивний заряд.
4.    Методологію визначення молекулярної маси запропонували у 1870 році.
5.    Відношення мас однакових об’ємів двох різних газів називається відносною густиною першого газу за другим.
6.    Молекулярна маса будь-якого газу дорівнює потрійній густині цього газу за воднем.


Відповіді:
1.    ні;
2.    так;
3.    ні;
4.    так;
5.    ні;
6.    так;
7.    ні.

Розв’яжіть задачі ( для розв’язання використовуйте періодичну систему елементів).
 Him8 10 6.jpg
Мал.6. Періодична система хімічних елементів.


1.    Обчисліть густину за воднем хлороводню HCl.
2.    Обчисліть густину за повітрям амоніаку NH3.
3.    Газоподібна сполука Нітрогену з Гідрогеном містить 12,5% (мас.) Гідрогену. Густина сполуки за воднем дорівнює 16. Знайти молекулярну формулу сполуки.
4.    Обчисліть густину за воднем сірководню H2S.
5.    Визначте масу кисню об’ємом 10 л за нормальних умов.

Відповіді:
3. N2H4
5. 14.4 г.

Цікаво знати, що…

Дощ можна спостерігати не тільки в природних умовах. Явище дощу можна викликати в невеликому масштабі в лабораторії навіть у склянці.
Для цього обережно прогрійте хімічний посуд (склянку), обертаючи її над полум’ям спиртівки, потім поставте її на азбестову сітку над нагрітою спиртівкою і налийте спирту. Коли спирт закипить, накрийте склянку фарфоровою чашкою або тарілкою з холодною водою, а ще краще зі снігом або льодом. Нагрівання припиніть. Пара спирту, скраплюючись, відразу ж утворює хмарку біля холодної поверхні посудини. Ця хмарка згодом заповнює посуд. На холодній частині посудини-охолоджувача (чашці, тарілці) пара спирту конденсується у краплинки, які починають падати на дно склянки: це падає «дощ».

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Закон Авогадро. Молярний об’єм газу» Дорошенко О.В., вчителя хімії, м. Дніпропетровськ, сш №73.
2. Урок на тему «Моль. Молярна маса» Черчик Т.В., вчителя хімії, м. Харків, сш №6.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

 Відредаговано та вислано Лісняк А. ВЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас