KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання 2. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Тематичне оцінювання 2. Повні урокиТема. Тематичне оцінювання 2.

Содержание

Мета уроку

  • оцінити знання учнів з пройденої теми.

Задачі уроку

  • узагальнити та проаналізувати засвоєння учнями інформації з теми: сутність, види, властивості та методи добування основних неорганічних сполук, вирішення задач за хімічними рівняннями.

Основні терміни

  • Основа - це сполука, яка має негативно заряджену частинку ОН.
  • Оксид – це сполука, до складу якої входить оксид-іон О2.
  • Кислота – це сполука, при розчиненні якої збільшується концентрація позитивно заряджених іонів розчинника.
  • Солі – це сполуки, які характеризуються повним або частковим заміщенням іонів водню кислоти на метал або гідроксильних груп основ на кислотні залишки.
  • Пероксид – це активна речовина, яка є сильним окисником і легко розкладається.
  • Інгібітор – це хімічна речовина, яка має властивість пригноблювати активність ферментів інших речовин.
  • Дисоціація – це процес поділу однієї частинки на декілька менших частинок.

Хід уроку

Частина 1. Оцінити знання учнів основних понять з теми.

Розв’яжіть кросворд.
Him8 23 1.jpg
Мал. 1. Кросворд.

Вертикаль:
1. Сполука, яка має негативно заряджену частинку ОН.
2. Активна речовина, яка є сильним окисником і легко розкладається.
3. Сполука, до складу якої входить оксид-іон О2.
4. Іон який має негативний заряд.
5. Хімічна речовина, яка має властивість пригноблювати активність ферментів інших речовин.
6. Сполука, при розчиненні якої збільшується концентрація позитивно заряджених іонів розчинника.
7. Сполуки, які характеризуються повним або частковим заміщенням іонів водню кислоти на метал або гідроксильних груп основ на кислотні залишки.
Горизонталь:
4. Найдрібніша частинка хімічного елемента, яка зберігає його типові властивості.
6. Іон, який має позитивний заряд.
8. Процес поділу однієї частинки на декілька менших частинок.
9. Найдрібніша частинка хімічного елемента, яка здатна існувати окремо і зберігає всі хімічні властивості хімічного елемента.

Відповіді:
Вертикаль:
1.    Основа.
2.    Пероксид.
 Him8 23 2.jpg
Мал. 2. Структура пероксиду.

3.    Оксид.
4.    Аніон.
5.    Інгібітор.
Щоб краще зрозуміти сутність та механіку дії інгібіторів, до вашої уваги наступне відео.
Відео 1. Вплив інгібіторів на хімічні реакції.


Кислота.
7.    Сіль.
Горизонталь:
4. Атом.
6. Катіон.
8. Дисоціація.
 Файл:Him8 23 3.gif
Мал. 3. Схема дисоціації.
Щоб краще зрозуміти, як саме відбувається процес дисоціації, пропонуємо вам переглянути наступне відео.
Відео 2. Що таке дисоціація.


9. Молекула.

Частина 2. Аналіз загальної орієнтованості учня в темі.

Оберіть які твердження є правильними («так»), а які – хибними («ні»).

1.    Усі речовини поділяються на прості і складні.
2.    Прості речовини складаються з одного або двох елементів, а складні – з двох і більше.
3.    Прості речовини поділяються на метали, неметали та металоїди.
4.    Складні речовини поділяються на органічні та неорганічні.
5.    Неорганічними речовини називають сполуки вуглецю.
6.    До найважливіших бінарних сполук відносять сполуки елементів з киснем, з галогенами, азотом, вуглецем, а також сполуки металічних елементів з воднем.
7.    Сполуки елементів з азотом називають галогенідами.
Для того щоб краще зрозуміти що таке галоген іди та як їх відрізнити від інших речовин, ви можете переглянути наступне відео.
Відео 3. Розпізнавання розчинів галогенідів.


Оксиди поділяють на солетворні та солерозчинні.
9.    Основними називають оксиди, які взаємодіють з основами.
10.    Кислотними називають оксиди, які взаємодіють з кислотами.
11.     Донорами протонів здатні бути кислоти.
12.    Кислоти поділяють на сильні та слабкі.
13.    Основи не здатні взаємодіяти з кислотами.
14.    Основи здатні бути акцепторами протонів.
15.     В залежності від кількості протонів, які може приєднати до себе основа, виділяють однокислотні основи, двокислотні, і т д.
16.     До солей відносяться речовини, які дисоціюють у розчинах з утворенням негативно заряджених іонів, які різняться від іонів водню.
17.     При повному заміщенні отримують середні (або нормальні) солі.
18.     При неповному заміщенні водню кислоти утворюються кислі солі, а при неповному заміщенні гідроксогруп – основні солі.
Him8 23 4.jpg
Мал. 4. Основи, їх властивості.

19.     Солі, які утворені двома металами і однією кислотою, називаються змішаними солями.
20.     До змішаних солей відноситься сульфат калія-алюмінія.

Відповіді:
1. Так.
2. Ні.
3. Так.
4. Так.
5. Ні.
6. Так.
7. Ні.
8. Ні.
9. Ні.
10. Ні.
11. Так.
12. Так.
13. Ні.
14. Так.
15. Так.
16. Ні.
17. Так.
18. Так.
19. Ні.
20. Ні.

Частина 3. Розв’язування типових завдань та задач за хімічними рівняннями

Завдання 1. Назвати такі оксиди за міжнародною номенклатурою: CaO, FeO, Fe2O3, Cr2O3, CrO3, SO2, SO3, H2O.

Завдання 2. Знайти емпіричні формули таких оксидів:

а) манган (IV) оксид;
 Him8 23 5.jpg
Мал. 4 Манган (IV) оксид.

б) ванадій (V) оксид;
 Him8 23 6.jpg
Мал. 5. Ванадій (V) оксид.

в) фосфор (V) оксид.
 Him8 23 7.jpg
Мал. 6. Фосфор (V) оксид.


Завдання 3. Скласти рівняння таких хімічних реакцій:
Na2O + SO3 →
CaO + H2O →
CuO + P2O5 →
ZnO + K2O →
ZnO + HCl →
ZnO + Ca (OH)2 →
SO2 + H2O →
SO3+ Ba(OH)2 →

Завдання 4. Які з перелічених оксидів будуть взаємодіяти з водою: CaO, Na2O, SiO2, CuO, P2O5, CrO3?

Завдання 5. Обчислити масу осаду, що утвориться в результаті взаємодії надлишку розчину натрій хлориду з розчином арґентум нітрату масою 17 г, якщо масова частка останнього становить 10%.

Відповіді:

Завдання 1.
CaO – кальцій оксид;
FeO – ферум (ІІ) оксид;
Fe2O3 – ферум (ІІІ) оксид;
Cr2O3 – хром (ІІІ) оксид;
CrO3 – хром (VІ) оксид;
SO2 – сульфур (IV) оксид;
SO3 – сульфур (VІ) оксид;
H2O – гідрогену оксид (вода).

Завдання 2.
а) MnO2;
б) V2O5;
в) P2O5 (P4O10).

Завдання 3.
Na2O + SO3 = Na2SO4;
CaO + H2O = Ca(OH)2;
CuO + P2O5 = Cu3(PO4)2;
ZnO + K2O = K2ZNO2;
ZnO + HCl = ZnCL2 + H2O;
ZnO + Ca (OH)2 = CaZnO2 + H2O;
SO2 + H2O = H2SO3;
SO3+ Ba(OH)2 = BaSO4 + H2O.

Завдання 4. З водою взаємодіють кислотні оксиди, за винятком SiO2, оксиди лужних і лужноземельних металів:
кислотний оксид +  H2O → кислота;
оксид лужного або лужноземельного металу +  H2O → луг.
CaO + Ho = Ca(OH)2;
CuO + H2O
SiO2 + H2O
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4;
CrO3 + H2O = H2CrO4;
Na2O + H2O = 2NaOH.

Завдання 5. m (осаду) = 1,435 г.

Домашнє завдання

підготувати порівняльну таблицю-характеристику фізичних та хімічних властивостей основ і лугів, пояснити різницю між ними.

Цікаво знати, що…


«Як пише скляна паличка?» Відповідь на це питання може бути одна: якщо не користуватися фарбами, то паличкою можна лише видавлювати літери. Проте, є така чудесна скляна паличка, яка пише червоним по жовтому без застосування фарб. Досвід з такою паличкою заснований на полі морфозі йодної ртуті в червону можливо виконати, застосовуючи невеликий тиск тертя.
Для проведення спроби на аркуші фільтрованого паперу розміром приблизно 13 на 18 см слід розтерти маленьким ватним тампоном трохи йодної ртуті так, щоб поверхня паперу стала червоною. Обережно нагрійте папір – червона йодна ртуть перетвориться в жовту речовину. Папір стане ясно жовтим. На цьому папері можна писати скляною паличкою. З’являються яскраво-червоні літери, бо при тискові скляною паличкою жовта форма йодної ртуті перетворюється в червону.

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Основні класи неорганічних сполук» Князєвої М. В., вчителя хімії, м. Бєлгород, СШ №39.
2. Урок на тему «Вирішення задач за хімічними рівняннями» Русецької О. П., СЗШ №7, м. Ноябрськ.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Відредаговано та вислано Лісняк А.В.


Над уроком працювали:

Князєва М.В.

Русецька О.П.

Лісняк А.В


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас