KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 16. Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 10 клас>> Біологія: Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.


Підсумкові завдання

(по розділу "Універсальні властивості організмів. Єдність хімічного складу організмів")


Завдання 1

Охарактеризуйте властивості та функції основних класів неорганічних сполук, заповнивши таблицю:

Неорганічні сполуки Властивості
Функції
Вода
Солі
КислотиЗавдання 2

Охарактеризуйте властивості та функції основних класів органічних сполук, заповнивши таблицю:

Класи органічних сполук Властивості Функції
Вуглеводи
Ліпіди
Білки
Нуклеїнові кислоти
       
      


Завдання З

Охарактеризуйте рівні просторової організації білкових молекул, заповнивши таблицю:

Рівень організації Який має вигляд Які зв'язки та взаємодії підтримують

Первинна структура

Вторинна структура

Третинна структура
Четвертинна структура

Завдання 4

Зазначте риси подібності та відмінності між різними типами нуклеїнових кислот, заповнивши таблицю:

Ознаки ДНК     
РНК      
Кількість ланцюгів
Типи нуклеотидів
Вид пентози
У яких частинах клітини міститься Завдання 5

Охарактеризуйте різні види РНК, заповнивши таблицю:

Вид РНК Розміри
Функції Місцерозташування у клітині
іРНК
рРНК
тРНК
Завдання 6

Охарактеризуйте дію гормонів, нейрогормонів і фітогормонів, заповнивши таблицю:

Тип сполуки Які організми виробляють Хімічна природа Властивості
Значення
Гормони
Нейрогормони
Фітогормони
Вітаміни
     


Тематична перевірка знань

(по розділу "Універсальні властивості організмів. Єдність хімічного складу організмів")


I рівень

(виберіть із запропонованих відповідей правильну):

1. Процес відновлення природної структури білка після її порушення називають: а) деструкцією; б) денатурацією; в) ренатурацією; г)біосинтезом.
2. До сполук, розчинних у воді, належать: а) ліпіди; б) моносахариди; в) полісахариди.
3. Найбільше енергії виділяється при розщепленні: а) ліпідів; б) вуглеводів; в) білків; г) вітамінів.
4. Спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків передає: а) ДНК; б) іРНК; в) рРНК; г) тРНК.
5. Прискорення біохімічних реакцій забезпечують: а) алкалоїди; б) гормони; в) вітаміни; г) ферменти.
6. Антитіла мають природу: а) білкову; б) ліпідну; в) вуглеводну; г) є видозміненими нуклеїновими кислотами.
7. Збереження спадкової інформації в клітині забезпечують: а) ліпіди; б) вуглеводи; в) білки; г) ДНК.
8. Амінокислотні залишки сполучаються у поліпептидний ланцюг завдяки: а) водневим зв'язкам; б) ковалентним зв'язкам; в) гідрофобним взаємодіям; г)іонним взаємодіям.
9. Вторинна структура білків має вигляд: а) глобули; б) декількох сполучених між собою білкових молекул; в) спіралі; г) ланцюга амінокислотних залишків.
10. Нуклеотидтимін входить до складу: а) іРНК; б) ДНК; в) рРНК; г) тРНК.
11. До органогенних хімічних елементів належить: а) Фтор; б) Ферум; в) Нітроген; г) Фосфор.


II і III рівні

(виберіть із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних):

1. До біополімерів належать: а) глюкоза; б) іРНК; в) жири; г) крохмаль; ґ) вода.
2. Нуклеотид урацил входить до складу: а) білків; б) іРНК; в) тРНК; г) ДНК; ґ) глікогену.
3. Енергетичну функцію в клітині виконують: а) вода; б) білки; в) солі; г) ліпіди; ґ) вуглеводи.
4. Активність складних ферментів визначається: а) їхнім розташуванням у клітині; б) кількістю амінокислотних залишків; в) просторовою структурою; г) наявністю небілкової частини; ґ) молекулярною масою.
5. Будівельну функцію в клітині виконують: а) білки; б) нуклеїнові кислоти; в) солі металів; г) ліпіди; ґ) вуглеводи.
6. До складу нуклеотидів входять залишки: а) нітратної основи; б) амінокислоти; в) пентози; г) жирних кислот; ґ) хлорид-ної кислоти; д) фосфатної кислоти.
7. Водневі зв'язки підтримують структуру білків: а) первинну; б) вторинну; в) третинну; г) четвертинну.
8. Життєві функції в організмі людини регулюють: а) гормони; б) алкалоїди; в) вітаміни; г) антибіотики; ґ) солі важких металів.
9. Складовою частиною складних ферментів є: а) вітаміни; б) моносахариди; в) нуклеотиди; г) іони металів; ґ) ліпіди.
10. Сигнальну функцію білків зумовлює їхня здатність до: а) деструкції; б) денатурації і ренатурації; в) утворення тимчасових комплексів з іншими сполуками; г) розщеплення без участі кисню.
11. Білки входять до складу: а) клітинних мембран; б) клітинних стінок рослин; в) сухожилків; г) кісток; ґ) черепашок одноклітинних тварин.


IV рівень

1. Порівняйте властивості та функції ліпідів і вуглеводів.
2. Що спільного й відмінного між процесами деструкції та денатурації?
3. Чому провідна роль у процесах перетворення енергії в тваринних організмах належить вуглеводам, хоча вміст жирів в їхніх клітинах значно вищий і при розщепленні 1 г цих сполук енергії виділяється вдвічі більше?
4. Який зв'язок існує між структурою молекули води та її властивостями?
5. Які з хімічних сполук підтримують енергетичний баланс організму? Відповідь обґрунтуйте.
6. Чим визначається специфічність дії ферментів? Відповідь обґрунтуйте.
7. Що спільного та відмінного у будові та функціях різних типів нуклеїнових кислот?
8. Яким чином структура ДНК пов'язана з її властивостями і функціями в живих організмах?
9. Яке значення біологічно активних речовин для нормального функціонування організмів?
10. Чому деякі тварини - мешканці спекотних місцеіснувань запасають багато жиру? Відповідь обґрунтуйте.
11. Які з органічних сполук живих організмів відіграють захисну роль? Відповідь обґрунтуйте.
12. Чому організм людини не може повноцінно функціонувати за умов споживання лише рослинної їжі?
13. Що спільного та відмінного між структурою АТФ і різних типів нуклеїнових кислот?
14. Які з білків відіграють захисну роль? Відповідь обґрунтуйте.
15. Що визначає специфічність взаємодії антитіл та відповідних антигенів?
16. Охарактеризуйте роль різних груп білків крові людини.
17. Чому біохімічні процеси в живих організмах відбуваються лише за участю ферментів? Відповідь обґрунтуйте.
18. Чому активність ферментів може проявлятись лише за певних умов? Відповідь обґрунтуйте.
19. Чому нормальне існування організмів людини і тварин неможливе без вітамінів? Відповідь обґрунтуйте.
20. Що спільного та відмінного у походженні гормонів і фітогормонів та характері їхнього впливу на процеси життєдіяльності організмів? Відповідь обґрунтуйте.

21. Які біологічно активні речовини і з якою метою застосовують у медицині?
22. Чим визначається специфічність дії гормонів і нейрогормонів? Відповідь обґрунтуйте.
23. Які закономірності кількісного вмісту залишків нітратних основ у молекулі ДНК дали підставу для встановлення її просторової структури? Відповідь обґрунтуйте.
24. Яким чином структура молекули тРНК пов'язана з її функціями? Відповідь обґрунтуйте.


Лабораторна робота № 1


Тема:Визначення органічних речовин - полісахаридів і жирів - та їхніх властивостей


Обладнання і матеріали

Штатив з пробірками, градуйовані піпетки, крапельниці, скляні палички, водяна баня, годинник, дистильована вода, концентрована хлоридна кислота, розчин Люголя (1г йоду та 2 г йодистого калію розчиняють у 15 мл дистильованої води і потім розводять водою до об'єму 300 мл), соняшникова олія, етиловий спирт, бензол, хлороформ; водяні 10%-ві розчини питної соди і гідроксиду натрію, а також 1%-ві розчини сульфату купруму і крохмалю.


Завдання 1

Виявити полісахарид крохмаль у реакції з йодом, а також моносахарид глюкозу в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю.


Хід роботи

1. Пронумерувати дві пробірки і внести в них по 2 мл розчину крохмалю.
2. У першу пробірку додати 1-2 краплини розчину Люголя, перемішати скляною паличкою і простежити за появою синьо-фіолетового забарвлення, яке зникає під час нагрівання, але знову з'являється під час охолодження.
3. У другу пробірку додати 2-3 краплини концентрованої хлоридної кислоти, прокип'ятити її вміст на водяній бані протягом 15 хв, додати 2 мл розчину гідроксиду натрію, 5 краплин розчину сульфату купруму і нагріти суміш до кипіння.
4. Простежити за утворенням гідроксиду купруму жовтого кольору або гемоксиду купруму червоного кольору під час взаємодії глюкози, яка утворилася при розщепленні крохмалю, із сульфатом купруму.


Завдання 2

Вивчити розчинність жирів у різних розчинниках.


Хід роботи

1. Пронумерувати чотири пробірки і додати в них по 0,2 мл соняшникової олії.
2. У пробірку № 1 додати 5 мл дистильованої води, в пробірки № 2, 3 і 4 — відповідно по 5 мл етилового спирту, бензолу і хлороформу.
3. Вміст усіх пробірок енергійно перемішати. В пробірці № 1 спостерігається утворення нестійкої емульсії, швидкий розподіл суміші на два шари; у пробірці № 2 - утворення каламутного розчину внаслідок недостатнього розчинення олії; розчини у пробірках № 3 і 4 майже прозорі.
4. У пробірку № 1 додати ще 5 мл розчину соди й інтенсивно перемішати. Спостерігається утворення стійкої емульсії.


Лабораторна робота №2


Тема:Вивчення властивостей ферментів


Обладнання і матеріали

Штатив з пробірками, градуйовані піпетки, крапельниці, колба, скляні палички, термостат, водяна баня, розчин Люголя, дистильована вода, стакан із льодом, водяний 0,2%-й розчин крохмалю.


Завдання 1

Вивчити дію ферменту слини (амілази) на крохмаль.


Хід роботи

1. Сполоснути ротову порожнину 2-3 рази водою, потім прополоскати 50 мл дистильованої води протягом 3-5 хвилин і зібрати розчин слини в колбу.
2. Пронумерувати дві пробірки і внести у них по 2 мл розчину крохмалю.
3. У пробірку № 1 додати 0,5 мл розчину слини, що містить фермент амілазу (який розщеплює крохмаль), а в пробірку № 2 - 0,5 мл дистильованої води.
4. Пробірки № 1 і 2 після перемішування помістити на 15 хв у термостат при температурі +38°С (яка є оптимальною для амілази). Після цього вийняти пробірки з термостата і додати до їхнього вмісту 2-3 краплини розчину Люголя.
5. У пробірці, де була слина, спостерігається знебарвлення розчину внаслідок розщеплення крохмалю ферментом слини амілазою, а де її не було - зберігається синьо-фіолетове забарвлення.


Завдання 2


Дослідити вплив температури на активність ферменту слини (амілази) у реакції з крохмалем.


Хід роботи

1. Пронумерувати чотири пробірки і в усі додати по 2 мл розчину крохмалю і по 0,5 мл розчину слини.
2. Пробірку № 1 залишити при кімнатній температурі, № 2 - помістити у термостат при температурі +38°С, № 3 - кип'ятити на водяній бані, № 4 - поставити в стакан із льодом.
3. Через 10-15 хвилин вийняти пробірки з термостата, водяної бані та стакана з льодом. Потім у всі чотири пробірки додати по 2-3 краплини розчину Люголя. У пробірці № 1 спостерігається утворення проміжних продуктів розщеплення крохмалю жовтого, червоного або фіолетового кольору; № 2 - негативна проба на йод, що свідчить про розщеплення крохмалю амілазою слини саме за оптимальної для цього ферменту температури; № 3 і 4 - позитивна реакція на йод (розчини набувають синьо-фіолетового забарвлення), оскільки фермент амілаза стає неактивним унаслідок кип'ятіння чи охолодження.


Підсумкові завдання

(по розділу "Структурна складність і впорядкованість організмів. Клітина. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат клітини")


Завдання 1

Дайте порівняльну характеристику клітинам прокаріотів та еукаріотів у вигляді таблиці:

Структури
Прокаріоти Еукаріоти
Завдання 2

Охарактеризуйте функції біологічних мембран, заповнивши таблицю:

Функції біологічних мембран Як здійснюютьсяЗавдання З

Охарактеризуйте особливості будови та функції надмем-бранних і підмембранних комплексів клітини, заповнивши таблицю:

Структура Особливості будови Функції

Клітинна стінка рослин

Клітинна стінка грибів

Клітинна стінка прокаріотів

Глікокалікс

Цитоскелет

Пелікула
Завдання 4

Охарактеризуйте особливості будови та функції одномем-бранних органел, заповнивши таблицю:

Органели Особливості будови Функції

Мітохондрії

Хлоропласти
Завдання 5

Порівняйте особливості будови та функції мітохондрій і хлоропластів, заповнивши таблицю:

Органели Особливості будови  
Функції   
Ендоплазматична сітка     
 - зерниста
 - незерниста
Комплекс Гольджі
Лізосоми
Вакуолі рослинних клітин
Травні вакуолі
Скоротливі вакуолі


 


Тематична перевірка знань

(по розділу "Структурна складність і впорядкованість організмів. Клітина. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат клітини")


І рівень

(виберіть із запропонованих відповідей правильну):
1. Плазматична мембрана здебільшого складається з: а) білків і вуглеводів; б) вуглеводів і ліпідів; в) білків і ліпідів; г) ліпідів і мінеральних солей; ґ) білків і мінеральних солей.
2. До фагоцитозу здатні клітини: а) бактерій; б) грибів; в) рослин; г) тварин.
3. Глікокалікс є у клітин: а) бактерій; б) грибів; в) рослин; г) тварин.
4. Певний ступінь автономії в клітині притаманний: а) лізосо-мам; б) комплексу Гольджі; в) мітохондріям; г) ендоплазматичній сітці; ґ) хлоропластам.
5. Внутрішній тиск у одноклітинних організмах регулюють: а) травні вакуолі; б) лізосоми; в) клітинний центр; г) рибосоми; ґ) скоротливі вакуолі.
6. Структурні компоненти, з яких складаються рибосоми, формуються в: а) ендоплазматичній сітці; б) ядрі; в) комплексі Гольджі; г) цитоплазмі; ґ) клітинному центрі.
7. До складу рибосом входить: а) іРНК; б) тРНК; в) рРНК; г) ДНК.
8. Хромосоми переважно складаються з: а) білків і ліпідів; б) білків і ДНК; в) білків і РНК; г) вуглеводів і ДНК; ґ) ліпідів і РНК.
9. Мейоз складається з послідовних поділів: а) двох; б) трьох; в) чотирьох; г) одного.
10. Кон'югація хромосом відбувається під час: а) мітотичного поділу; б) першого мейотичного поділу; в) другого мейотичного поділу; г) дозрівання статевих клітин.
11. Віруси належать до: а) прокаріотів; б) еукаріотів; в) неклітинних форм життя.
12. До складу вірусних частинок входить: а) лише ДНК; б) лише РНК; в) або ДНК, або РНК; г) одночасно і ДНК, і РНК; ґ) лише білки.


II та III рівні

(виберіть із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних):
1. Центріолі входять до складу: а) псевдоподій; б) джгутиків;
в) війок; г) цитоскелета; ґ) клітинного центру.
2. Синтез АТФ у клітині здійснюють: а) рибосоми; б) комплекс Гольджі; в) мітохондрії; г) ендоплазматична сітка; ґ) ядерця; д)хлоропласти.
3. У процесі біосинтезу білків беруть участь: а) зерниста ендоплазматична сітка; б) незерниста ендоплазматична сітка;
в) комплекс Гольджі; г) рибосоми; ґ) мітохондрії; д) клітинний центр.
4. Транспорт речовин через мембрану забезпечує різниця концентрацій в клітині й у позаклітинному середовищі іонів: а) каль-цію та калію; б) натрію та хлору; в) калію та натрію;
г) калію та феруму; ґ) магнію та натрію.
5. Пелікула притаманна клітинам: а) бактерій; б) рослин;
в) грибів; г) тварин; ґ) вірусів.
6. ДНК у клітині міститься в: а) рибосомах; б) ядрі; в) лізосомах; г) хлоропластах; ґ) мітохондріях; д) клітинному центрі.
7. Скоротливі вакуолі утворюються з елементів: а) ендоплазматичної сітки; б) комплексу Гольджі; в) клітинного центру;
г) мітохондрій; ґ) ядерець.
8. Молекула ДНК у клітині подвоюється під час: а) профази; б) метафази; в) телофази; г) анафази; ґ) інтерфази.
9. Гомологічні хромосоми розходяться під час: а) анафази І мейотичного поділу; б) телофази мітозу; в) інтерфази; г) анафази Іі мейозу; ґ) метафази І мейотичного поділу.
10. До двомембранних органел належать: а) рибосоми; б) мітохондрії; в) лізосоми; г) хлоропласти; ґ) вакуолі; д) ядерце.


IV рівень

1. Відомо, що вірусна частинка складається з білкової (чи додаткової ліпопротеїдної) оболонки та молекули нуклеїнової кислоти. Чому розмноження вірусів можливе лише у клітині-хазяїна?
2. Яким чином відсутність ядра впливає на властивості клітини? Відповідь обґрунтуйте.
3. Чим можна пояснити, що деякі еукаріотичні клітини не мають ядра? Які це клітини?
4. Які органели еукаріотичної клітини здійснюють синтез органічних сполук? Які органічні сполуки вони утворюють?
5. Яке значення має вивчення каріотипів організмів для систематики? Відповідь обґрунтуйте.
6. Чому в процесі мітотичного чи мейотичного поділу клітини зникає оболонка ядра? Відповідь обґрунтуйте.
7. Що спільного та відмінного між спадковим матеріалом клітин прокаріотів та еукаріотів?
8. Відомо, що у клітин прокаріотів відсутні такі органели, як пластиди, мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка. Яким чином їхні клітини можуть функціонувати без цих органел?
9. Яким чином вивчення будови та властивостей таких органел, як мітохондрії та пластиди, наштовхнуло вчених на думку, що еукаріотичні клітини могли виникнути внаслідок об'єднання кількох прокаріотичних клітин?
10. Яке біологічне значення того, що одні типи пластид можуть переходити в інші?
11. Чи трапляється мейотичний поділ у організмів, які не розмножуються статевим способом? Відповідь обґрунтуйте.
12. Що спільного та відмінного у будові й функціях ендоплазматичної сітки і комплексу Гольджі?
13. Що спільного та відмінного у будові й функціях мітохондрій і хлоропластів?
14. У прокаріотів спадковий матеріал представлений кільцевою молекулою ДНК. Чому її не можна називати хромосомою? Відповідь обґрунтуйте.
15. Що лежить в основі структурної організації клітини? Відповідь обґрунтуйте.
16. Що спільного та відмінного у будові й функціях плазматичної і внутрішньоклітинних мембран? Відповідь обґрунтуйте.
17. Як відбувається обмін речовин між клітиною та середовищем, що її оточує? Відповідь обґрунтуйте.
18. Що спільного та відмінного між процесами піноцитозу та фагоцитозу? Клітини яких організмів можуть здійснювати ці процеси?
19. Де в клітинах еукаріотів і прокаріотів міститься ДНК і РНК?
20. Що спільного та відмінного у будові й функціях зернистої та незернистої ендоплазматичної сітки? Відповідь обґрунтуйте.
21. Яке значення інтерфази в клітинному циклі еукаріотів?
22. Який зв'язок існує між надходженням води в клітину та підтриманням її форми? Відповідь обґрунтуйте.
23. Які структури беруть участь у мітотичному чи мейотичному поділі клітини? Відповідь обґрунтуйте.
24. Відомо, що алкалоїд колхіцин руйнує веретено поділу і тим самим порушує процес поділу клітини. Чи впливатиме ця сполука на поділ клітин ціанобактерій? Відповідь обґрунтуйте.

Лабораторна робота № З


Тема:Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів

Обладнання і матеріали
Світлові мікроскопи, предметні та накривні скельця, пінцети, скляні та дерев'яні палички, препарувальні голки; постійні препарати бактерій, епітелію ротової порожнини, шкірки соковитої луски цибулі, гіфів гриба мукора; електронно-мікроскопічні фотографії бактерій, клітин тварин, рослин і грибів.


Хід роботи


1. Підготувати мікроскоп до роботи.
2. При малому збільшенні мікроскопа на постійних препаратах знайти клітини бактерій, грибів, рослин, тварин і розглянути їхню будову при великому збільшенні.
3. За відсутності постійних мікропрепаратів виготовити тимчасові:
а) стерилізованою скляною або дерев'яною паличкою зішкребти з поверхні зубів наліт навколо ясен, який містить бактерії, перенести його на предметне скло і накрити накривним скельцем;
б) виготовити препарат епітелію ротової порожнини у краплині слини, для цього провести стерилізованою скляною паличкою по внутрішній поверхні щоки, перенести мазок на предметне скло;
в) виготовити препарат шкірки із зовнішньої плівки м'ясистої луски цибулі;
г) зібрати цвіль білого кольору зі шматка хліба або овочів - грибницю мукора; розмістити її на предметному склі й накрити накривним скельцем.
4. Розглянути при великому збільшенні мікроскопа клітини бактерій, грибів, рослин і тварин. Порівняти особливості їхньої будови.
5. Розглянути електронно-мікроскопічні фотографії клітин бактерій, грибів, рослин і тварин. Знайти на цих фотографіях клітинну стінку, плазматичну мембрану, ядро, ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, мітохондрії, вакуолі.


 Лабораторна робота №4

Тема: Рух цитоплазми в клітинах рослин. Явище плазмолізу і деплазмолізу

Обладнання і матеріали
Світлові мікроскопи, предметні та накривні скельця, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, 9%-й водний розчин хлориду натрію, м'ясиста луска цибулі або листок елодеї.


Хід роботи


1. Підготувати мікроскоп до роботи.
2. Виготовити тимчасовий мікропрепарат живих клітин епідерми соковитої луски цибулини або листка елодеї, помістити їх у краплину води на предметне скло і накрити накривним скельцем.
3. Розглянути препарат при малому збільшенні мікроскопа, вибрати ділянку з живими клітинами. При великому збільшенні мікроскопа спостерігати рух цитоплазми і хлоропластів (підігріти препарат до +38-40°С, вводячи під накривне скельце теплу воду).
4. Замінити воду під накривним скельцем на розчин хлориду натрію: з одного боку накривного скельця ввести розчин хлориду натрію, а з іншого (для видалення води з-під накривного скельця) прикласти фільтрувальний папір. Простежити за явищем плазмолізу - відшаруванням цитоплазми з включеннями від клітинної стінки.
5. Після завершення плазмолізу замінити розчин хлориду натрію під накривним скельцем на дистильовану воду. Для цього з одного боку накривного скельця ввести дистильовану воду, а з іншого, щоб видалити розчин хлориду натрію з-під накривного скельця, прикласти фільтрувальний папір. Простежити за явищем деплазмолізу - відновленням об'єму цитоплазми.


Лабораторна робота №5

Тема: Мітотичний поділ клітин

Обладнання і матеріали

Світлові мікроскопи, постійні препарати клітин корінців цибулі або інших рослин на різних стадіях мітотичного циклу, мікрофотографії різних стадій мітотичного поділу клітин.


Хід роботи


1. Підготувати мікроскоп до роботи.
2. При малому збільшенні мікроскопа знайти на препараті корінця цибулі кореневий чохлик, зони поділу і розтягнення.
3. При великому збільшенні мікроскопа знайти у зоні поділу клітини на стадіях інтерфази (прямокутні з товстою стінкою), профази (в центральній частині хромосоми), метафази (веретено поділу, хромосоми в центральній частині клітини і дві хроматиди), анафази (хромосоми, розташовані на полюсах клітини), телофази (розкручені хромосоми, ядерну оболонку і перегородку між дочірніми клітинами).
4. Порівняти побачене з мікрофотографіями різних стадій мітотичного поділу клітин.


Лабораторна робота №6

Тема: Будова хромосом

Обладнання і матеріали

Світлові мікроскопи, предметні та накривні скельця, постійний мікропрепарат слинних залоз мотиля (водяних личинок некровосисних комарів - хірономід).


4. Замінити воду під накривним скельцем на розчин хлориду натрію: з одного боку накривного скельця ввести розчин хлориду натрію, а з іншого (для видалення води з-під накривного скельця) прикласти фільтрувальний папір. Простежити за явищем плазмолізу - відшаруванням цитоплазми з включеннями від клітинної стінки.

5. Після завершення плазмолізу замінити розчин хлориду натрію під накривним скельцем на дистильовану воду. Для цього з одного боку накривного скельця ввести дистильовану воду, а з іншого, щоб видалити розчин хлориду натрію з-під накривного скельця, прикласти фільтрувальний папір. Простежити за явищем деплазмолізу - відновленням об'єму цитоплазми.М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Первес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, Загальна біологія, 10 клас
Вислано читачами інтернет-сайту.


Програма з біології, підручники з біології за 10 клас онлайн, реферати з біології

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.