KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 25. Обдарованість і здібності

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Обдарованість, здібності та схильності


ОБДАРОВАНІСТЬ, ЗДІБНОСТІ ТА СХИЛЬНОСТІ
 
Що таке обдарованість? Обдарованість - це вияв природних можливостей організму людини, що значно перевищують середній рівень. Матеріальною основою цих можливостей, або задатків, є особливості будови та функціональні властивості головного мозку й окремих його аналізаторів. Це зумовлено тим, що найбільших успіхів людина досягає тоді, коли її здібності і схильності вчасно виявлені й розвинуті. Тому професійна спрямованість, професійний відбір і професійна освіта мають відповідати здібностям і схильностям людини.
Тривалий час явище обдарованості вивчали в рамках педагогіки. Згодом його почали досліджувати психологи. І тільки в останні 40 років XX століття фундаментальні наукові дослідження біологічних основ обдарованості людини стали предметом анатомії, фізіології, генетики, біохімії.
Обдарованість може виявлятися в різних видах діяльності та в різні періоди розвитку людини. її не можна визначити за одним якимось критерієм, оскільки вона виявляється в сукупності взаємопов'язаних якостей. Так, для обдарованих дітей характерними є рання мова, великий словниковий запас, допитливість, енергійність, кмітливість, самостійність. Обдаровані діти мають відмінну пам'ять, яка базується на ранній мові та абстрактному мисленні. Вони здатні систематизувати інформацію, вміють користуватися накопиченими знаннями та із задоволенням виконують складні завдання, проявляючи високу концентрацію уваги, наполегливість. Розрізняють загальну обдарованість - здатність людини швидко досягати успіхів у багатьох видах праці та мистецтва (наприклад, відомий російський письменник і лікар М. Бул-гаков; російський композитор і вчений-хімік О.П. Бо-родін), і спеціальну обдарованість, яка проявляється в одному з видів діяльності (технічній, математичній, музичній, художній тощо). Високий ступінь спеціальної обдарованості називається талантом.
Що таке здібності та схильності? Здібності людини -це сукупність таких психофізіологічних властивостей, які необхідні для успішного виконання однієї або кількох видів діяльності. Розрізняють фізичні й розумові здібності. Фізичні здібності значною мірою залежать від особливостей будови тіла, його природних даних. Зрозуміло, що людина високого зросту досягне більших успіхів у баскетболі чи волейболі, ніж у гімнастиці. Слід зауважити, що успіхи в спортивній діяльності залежать не тільки від природних даних, а й від наполегливих тренувань, загального розумового розвитку. В житті кожної людини провідне місце займають розумові здібності.
Під схильністю розуміють потяг, прагнення до якого-небудь виду діяльності. Схильність і здібності часто відповідають одне одному і розвиваються разом, наприклад схильність до музики, малювання тощо.
Але не завжди схильність свідчить про здібність. Часто вона залежить від умов життя, виховання.
Як визначають здібності? У результаті численних досліджень доведено, що здібності людини зумовлені однаково як спадковістю, так і вихованням. Індивідуальні особливості в будові й функціональних можливостях головного мозку і сенсорних систем успадковуються й зумовлюють ті їхні властивості, які є необхідною передумовою для розвитку здібностей та схильностей людини.
Тривалий час панувала думка, що всі люди народжуються з однаковими задатками і тільки виховання та суспільство робить людину талановитою або ж бездарною. У результаті досліджень з фізіології, генетики, біохімії встановлено значну залежність від спадковості не тільки соматичних (колір очей, волосся, зріст, статура), а й психофізіологічних якостей людини, тобто розміри нервових центрів кори великого мозку і підкіркових структур, які відповідають за пам'ять, увагу та інші психічні якості, неоднакові у різних людей. Відповідно неоднакові й функціональні можливості організмів цих людей.
Реалізація здібностей залежить від умов середовища, навчання і виховання. Окремі конкретні психофізіологічні показники зумовлені лише спадково. У результаті досліджень з генетики поведінки встановлено, що середній рівень успадкованості специфічних розумових здібностей становить 50%. Найчастіше успадковується здатність до просторових уявлень, тобто художні, конструкторські здібності. Здатність до запам'ятовування хоч і успадковується, але її необхідно постійно розвивати. Зовсім нездібних людей не буває. Важливо вчасно виявити здібності й розвинути їх. Проте які б великі здібності не мала людина, без постійної праці вони не реалізуються.
Як визначення схильностей впливає на вибір фаху? Перед кожною людиною в певний час постає питання про вибір професії. Для його вирішення потрібно знати свої індивідуальні особливості, інтереси, схильності. На основі розвитку стійких інтересів формується схильність, прагнення людини до певного виду діяльності. Інтереси та схильності можна визначити за допомогою спеціальних методик, розроблених учени-ми-психологами. Для широкої орієнтації у світі професій доцільно скористатися умовною системою розподілу їх за предметом праці, розробленою російським психологом Є.О. Климовим. Він розподілив професії на п'ять типів:
 
Перший - «людина — людина», коли доводиться працювати переважно з людьми, групами і спілками людей, колективами.
Другий - «людина — техніка», коли головним предметом праці є технічні системи, механізми, матеріали, технічні об'єкти.
Третій - «людина — природа», коли головним предметом праці є живі організми (рослини, тварини).
Четвертий - «людина — знакова система», коли провідним предметом праці є умовні знаки, цифри, коди, природні та штучні мови, ноти тощо.
П'ятий - «людина — художній образ», коли головним предметом праці стають художні образи, умови їхньої побудови.
Користуючись методиками дослідження схильностей та інтересів, ви можете визначити свою схильність до певного типу професій.
1.    Що таке обдарованість людини, чим вона визначається?
2.    У чому проявляється обдарованість у ранньому віці?

3. Що таке здібності людини?

4. Від чого залежать здібності? Що є матеріальною основою здібностей?

5. Що таке схильності?

Ким ви хочете бути? До якого виду діяльності у вас найвираженіші схильності?
Яке значення має для людини визначення власної схильності до конкретного виду діяльності?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Онлайн уроки, реферати, безкоштовні підручники біології. Біологія обучатись онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.