KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 34. Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 10 клас>> Біологія: Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.


Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.


Пілсумкове заняття

(по розділу "Обмін речовин та перетворення енергії в організмі")


Завдання 1

Порівняйте процеси пластичного та енергетичного обмінів, заповнивши таблицю:


Питання Пластичний обмін Енергетичний обмін
Який тип хімічних процесів переважає?
Як перетворюється енергія?
Яке біологічне значення?
Який зв'язок між процесами пластичного та енергетичного обмінів? Завдання 2

Порівняйте етапи енергетичного обміну, заповнивши таблицю:

Етапи енергетичного обміну Де відбуваються За яких умов Скільки молекул АТФ синтезується
Підготовчий
Безкисневий
Кисневий
Завдання З

Охарактеризуйте етапи біосинтезу білків, заповнивши таблицю:

Етап Де відбувається Які процеси спостерігають       
Завдання 4

Порівняйте процеси хемосинтезу та фотосинтезу, заповнивши таблицю:

Процес Джерело енергії 3 яких сполук синтезуються органічні сполуки Які групи організмів здійснюють
Хемосинтез
Фотосинтез
           
Тематична перевірка знань

(по розділу "Обмін речовин та перетворення енергії в організмі")


I рівень

(виберіть із запропонованих відповідей правильну):

1. Хлорофіл розташований у: а) мітохондріях; б) хлоропластах; в) вакуолях; г) лізосомах; ґ) комплексі Гольджі.
2. Під час підготовчого етапу енергетичного обміну синтезується АТФ: а) 1 молекула; б) 2 молекули; в) 4 молекули; г) 36 молекул; ґ) не синтезуються.
3. Під час безкисневого етапу енергетичного обміну синтезується АТФ: а) 1 молекула; б) 2 молекули; в) 4 молекули; г) 36 молекул; ґ) не синтезуються.
4. Під час кисневого етапу енергетичного обміну синтезується АТФ: а) 1 молекула; б) 2 молекули; в) 4 молекули ; г) 36 молекул; ґ) не синтезуються.
5. У процесі фотосинтезу молекули АТФ синтезуються під час: а) темнової фази; б) світлової фази; в) молекули АТФ не синтезуються.
6. Кожна амінокислота кодується послідовністю нуклеотидів: а) 2; 6)3; в) 4; г) 5; ґ) 6.
7. Транскрипція - це: а) переписування інформації з молекули ДНК на молекулу ІРНК; б) транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білка; в) подовження білкової молекули; г) набуття синтезованою молекулою білка активного стану.
8. Під час хемосинтезу організми використовують енергію: а) яка вивільняється при розщепленні органічних сполук; б) окиснення неорганічних сполук; в) АТФ; г) світла.
9. Білок синтезується на мембранах: а) комплексу Гольджі; б) лізосом; в) вакуолей; г) зернистої ендоплазматичної сітки; ґ) незернистої ендоплазматичної сітки.
10. Кисневий етап фотосинтезу відбувається у: а) мітохондріях; б) хлоропластах; в) комплексі Гольджі; г) лізосомах; ґ) вакуолях.
11. тРНК транспортує амінокислоту: а) лише певну; б) будь-яку; в) не транспортує.
12. У процесі біосинтезу білків беруть участь: а) лізосоми; б) клітинний центр; в) рибосоми; г) вакуолі; ґ) комплекс Гольджі.


II і III рівні

(виберіть із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних):

1. Молекули АТФ синтезуються під час: а) світлової фази фотосинтезу; б) темнової фази фотосинтезу; в) трансляції; г) підготовчого етапу енергетичного обміну; ґ) безкисневого етапу енергетичного обміну.
2. Процес фотосинтезу неможливий за відсутності: а) вуглекислого газу; б) глюкози в клітинах; в) світла; г) хлорофілу; ґ) мітохондрій.
3. Більшість амінокислот кодується: а) одним триплетом; б) від двох до шести триплетів; в) вісьмома триплетами; г) десятьма триплетами; ґ) сімома триплетами.
4. Хемосинтез здійснюють: а) зелені рослини; б) тварини; в) гриби; г) нітрифікуючі бактерії; ґ) залізобактерії; д) сіркобактерії.
5. Фотосинтез здійснюють: а) зелені рослини; б) гриби;
в) нітрифікуючі бактерії; г) залізобактерії; ґ) сіркобактерії; д) деякі одноклітинні тварини.
6. До пластичного обміну належать: а) фотосинтез; б) окиснення органічних сполук; в) окиснення неорганічних сполук; г) хемосинтез; ґ) розщеплення органічних сполук без доступу кисню; д) біосинтез білка.
7. До енергетичного обміну належать: а) фотосинтез; б) окиснення органічних сполук; в) хемосинтез; г) розщеплення органічних сполук без доступу кисню; ґ) біосинтез білка.
8. Темнова фаза фотосинтезу відбувається: а) тільки на світлі; б) тільки в темряві; в) як у темряві, так і на світлі; г) тільки за відсутності кисню; ґ) тільки за наявності кисню.
9. Фотосистема І відновлюється за рахунок електронів: а) фотосистеми II; б) власних, які повертаються на свій енергетичний рівень; в) які виникають при розщепленні молекул води; г) гідрогену; ґ) АТФ.
10. Фотосистема II відновлюється за рахунок електронів: а) фотосистеми II; б) власних, які повертаються на свій енергетичний рівень; в) які виникають при розщепленні молекул води; г) гідрогену; ґ) АТФ.
11. Цикл Кребса відбувається під час: а) підготовчого етапу енергетичного обміну; б) безкисневого етапу енергетичного обміну; в) кисневого етапу енергетичного обміну; г) фотосинтезу; ґ) хемосинтезу.
12. Вуглекислий газ виділяється під час: а) безкисневого етапу енергетичного обміну; б) кисневого етапу енергетичного обміну; в) світлової фази фотосинтезу; г) темнової фази фотосинтезу; ґ) дихання рослин.


IV рівень

1. Спосіб, яким самоподвоюється молекула ДНК, називають напівконсервативним. Поясніть, чому він дістав таку назву.
2. Доведіть, що кожну амінокислоту кодує саме три, а не інша кількість нуклеотидів.
3. Відомо, що молекула ІРНК складається з 1533 нуклеотидів. Зі скількох амінокислотних залишків складатиметься молекула білка, синтезована на цій молекулі ІРНК, якщо відомо, що до її складу входить триплет УАА? Відповідь обґрунтуйте.
4. Скільки амінокислотних залишків кодує молекула ІРНК, синтезована на ділянці молекули ДНК, яка складається з таких нуклеотидів: ААГТЦАГЦАЦТЦЦАААТТ? Відповідь обґрунтуйте.
5. Дослідження показали, що 24% загальної кількості нуклеотидів молекули ІРНК припадає на гуанін, 38% - на урацил, 22% - на цитозин та 16% - на аденін. Визначте у відсотках вміст нітратних основ ділянки молекули ДНК, на який була синтезована дана молекула ІРНК.
6. Фотосинтезуючі бактерії (пурпурні та зелені сіркобактерії) як джерело електронів використовують не воду, а інші сполуки (молекулярний кисень чи сірководень). Чому ці прокаріоти в процесі фотосинтезу не виділяють кисень?
7. Що спільного та відмінного в процесах фотосинтезу і хемосинтезу? Які групи організмів здійснюють ці процеси?
8. Видатний російський учений К.А. Тимірязєв зазначав, що зелені рослими відіграють у біосфері космічну роль. Що він мав на увазі?
9. Чому процеси біосинтезу білків належать до реакцій матричного синтезу? Відповідь обґрунтуйте.
10. Чи потрібне світло для здійснення процесів хемосинтезу? Відповідь обґрунтуйте.
11. Які органели і яку роль відіграють у процесах біосинтезу білків?
12. Обґрунтуйте зв'зок між процесами енергетичного та пластичного обміну.
13. Відомо, що в процесі повного розщеплення 1 молекули глюкози виділяється енергія, достатня для синтезу 38 молекул АТФ. Скільки це енергії, якщо врахувати, що на безкисневому етапі запасається приблизно 40% енергії, а на кисневому -близько 55%?
14. Чому генетичний код вважають однозначним і універсальним? Відповідь обґрунтуйте.
15. Яке біологічне значення того, що генетичний код вироджений і не перекривається? Відповідь обґрунтуйте.
16. Яку роль у процесі фотосинтезу відіграють процеси розкладання води? Відповідь обґрунтуйте.
17. Чому кисневе розщеплення молекул глюкози енергетично вигідніше, порівняно з безкисневим? Відповідь обґрунтуйте.
18. Де в клітині відбувається синтез ДНК та різних типів РНК?
19. Чому в рослинних клітинах, які мають хлоропласти, кількість мітохондрій менша, ніжу клітинах тварин? Відповідь обґрунтуйте.
20. Відомо, що під час фотосинтезу зелені рослини здатні вловлювати лише приблизно 1 % сонячного світла. Чим це можна пояснити? Яка доля іншої сонячної енергії?
21. Що спільного та відмінного між процесами фотосинтезу та клітинного дихання? Відповідь обґрунтуйте.
22. Ціанід калію - небезпечна для людини отрута, яка робить неактивними певні компоненти ланцюга дихальних ферментів, вбудованих у внутрішню мембрану мітохондрій. Чим можна пояснити смерть людини, отруєної цією сполукою?
23. Чому при надмірному споживанні вуглеводів у людини відкладаються жири? Відповідь обгрунтуйте.
24. Який існує зв'язок між обміном білків, ліпідів і вуглеводів в організмі людини та тварин?


Підсумкові завдання

(до розділу "Організм")


Завдання 1

Порівняйте основні типи тканин рослин, заповнивши таблицю:

Тип тканини Будова
Функції
Твірна       
Покривна       
Механічна       
Основна       
Провідна  


    
Завдання 2

Порівняйте основні типи тканин тварин, заповнивши таблицю:

Тип тканини Будова Функції
Епітеліальна
Тканини внутрішнього середовища:
кров,лімфа,тканинна рідина
сполучні
скелетні
М'язова
НервоваЗавдання З

Охарактеризуйте органи вищих рослин (на прикладі покритонасінних), заповнивши таблицю:

Органи
3 яких частин складаються Функції
Вегетативні:

1. ...

Генеративні:
1....      
Завдання 4

Охарактеризуйте системи органів багатоклітинних тварин (на прикладі хордових), заповнивши таблицю:

Система органів 3 яких органів складається Функції
Опорно-рухова

Травна

Видільна

Кровоносна

Дихальна

Нервова

Статева
Залози внутрішньої секреції    
  
Тематична перевірка знань

(до розділу "Організм")

I рівень

(виберіть із запропонованих відповідей правильну)

1. До покривних тканин рослин належить: а) епідерміс; б) основна фотосинтезуюча; в) верхівкова меристема; г) корок; ґ) жирова.
2. Довільно скорочуються м'язи: а) непосмуговані; б) посмуговані; в) серця.
3. Продихи входять до складу: а) основної фотосинтезуючої тканини; б) корка; в) шкірки; г) твірної тканини; ґ) механічної тканини.
4. Потовщення стебла або кореня багаторічних дерев'янистих рослин забезпечує тканина: а) твірна; б) механічна; в) покривна; г) основна; ґ) провідна.
5. Ситоподібні трубки входять до складу: а) механічної тканини; б) ксилеми; в) флоеми; г) твірної тканини; ґ) корка.
6. Добре розвинена міжклітинна речовина у тканині: а) епітеліальній; б) м'язовій; в) нервовій; г) сполучній.
7. До вегетативних органів рослини належать: а) спорангії; б) квітка; в) плід; г) пагін.
8. Нейрогормони утворюють: а) залози зовнішньої секреції; б) залози внутрішньої секреції; в) залози змішаної секреції; г) особливі клітини нервової системи; ґ) клітини покривного епітелію.
9. Життєві функції організму рослин регулюють: а) фітогормони; б) гормони; в) нейрогормони; г) антитіла; ґ) антигени.
10. Клітинний імунітет забезпечують: а) клітини сполучної тканини; б) нервові клітини; в) певні групи лейкоцитів; г) клітини шкірного епітелію; ґ) клітини непосмугованих м'язів.
11. Реакції рослин, спрямовані на подразники довкілля - це:
а) безумовні рефлекси; б) умовні рефлекси; в) інстинкти; г) тропізми.


II і III рівні

(виберіть із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних)
1. Хлоропласти є у клітинах: а) основної запасаючої тканини;
б) твірної тканини; в) продихів; г) основної фотосинтезуючої тканини; ґ) ситоподібних трубок.
2. До поділу здатні клітини: а) корка; б) твірної тканини;
в) шкірки; г) ситоподібних трубок; ґ) механічної тканини.
3. Епітеліальній тканині властиво: а) міжклітинної речовини майже немає; б) добре розвинені міжклітинники; в) клітини полярні; г) клітини мають довгі й короткі відростки.
4. З мертвих клітин побудована: а) флоема; б) ксилема;
в) шкірка; г) корок; ґ) механічні тканини.
5. Транспорт речовин по рослині забезпечують: а) механічні тканини; б) корок; в) ситоподібні трубки; г) судини; ґ) продихи.
6. Захисні функції в організмі людини і тварин виконують: а) епітелій шкіри; б) нервова тканина; в) м'язова тканина;
г) кров; ґ) лімфа.
7. До складу опорно-рухової системи хребетних тварин входять тканини: а) кров; б) нервова; в) кісткова; г) хрящова; ґ) м'язова.
8. Крім спеціалізованих органів, видільну функцію у тварин можуть виконувати: а) органи дихання; б) сальні залози; в) потові залози; г) органи кровоносної системи; ґ) статеві залози.
9. Посмуговані м'язові волокна входять до складу: а) стінок кровоносних судин; б) серця; в) язика; г) стінок шлунка; ґ) скелетних м'язів.
10. Нейронам властиво: а) здатність до поділу; б) наявність ядра; в) наявність довгого і коротких відростків; г) наявність скоротливих волокон.
11. Газообміну водяних тварин забезпечують: а) легені; б) трахеї; в) зябра; г) легеневі мішки; ґ) покриви тіла.
12. До складу імунної системи входять: а) серце; б) кровоносні судини; в) лімфатичні вузли; г) певні групи лейкоцитів; ґ) печінка.


IV рівень

1. Що спільного та відмінного у будові та функціях покривного епітелію тварин і шкірки рослин?
2. Що спільного та відмінного в здійсненні нервової та гуморальної регуляції життєвих функцій організму тварин?
3. Яке біологічне значення настій і тропізмів у житті рослин?
4. Яке біологічне значення гіпоталамо-гіпофізарної системи для існування організмів тварин?
5. Які умови необхідні для утворення умовних рефлексів? Яке їх біологічне значення?
6. Чому гомеостаз є необхідною умовою існування будь-якого організму? Відповідь обґрунтуйте.
7. Що спільного та відмінного в регуляції життєвих функцій організмів тварин і рослин?
8. Тварин поділяють на холоднокровних (нездатних підтримувати сталу температуру тіла за умов її коливання у довкіллі) та теплокровних (тих, що підтримують сталу температуру тіла, незалежно від її коливань у довкіллі). Який зв'язок існує між теплокровністю, холоднокровністю та інтенсивністю обміну речовин?
9. Відомо, що травна система буває наскрізною (закінчується анальним отвором) та замкненою. Чому наскрізна травна система здатна забезпечувати інтенсивніший обмін речовин порівняно із замкненою?
10. Який зв'язок існує між нервовою та гуморальною регуляцією життєвих функцій організму тварин?
11. Який зв'язок існує між будовою кровоносної системи та інтенсивністю процесів обміну речовин у тварин?
12. Які органи і системи органів беруть участь у підтриманні гомеостазу в тварин?
13. Які особливості будови шкірки спостерігають у рослин, які зростають у посушливих умовах?
14. Чому поява механічних тканин була важливою умовою виходу вищих рослин на суходіл?
15. Що спільного і відмінного в будові та функціях корка і ксилеми?


М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Первес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, Загальна біологія, 10 клас
Вислано читачами інтернет-сайту.


Шкільна програма безкоштовно скачати, конспекти та реферати з біології, вчителям та учням на допомогу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.