KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімічні властивості середніх солей. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Повні урокиТема. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Содержание

Мета уроку

  • ознайомити учнів з основними хімічними властивостями солей та їх взаємодією з іншими сполуками.

Задачі уроку

  • проаналізувати хімічні властивості середніх солей у їх взаємодії з різноманітними неорганічними сполуками – кислотами, лугами, іншими солями; металами.

Основні терміни

  • Солі – кристалічно тверді речовини, які можна розглядати як продукти повного чи часткового заміщення йонів гідрогену кислоти металом або гідроксид-іонів основ (чи амфотерних гідроксидів) – кислотними залишками.
  • Середні солі - продукти повного заміщення гідрогену кислоти на метал або металоподібну групу атомів.
  • Кислі солі – це продукти неповного заміщення гідрогену багато основної кислоти металом.
  • Основні солі – продукти неповного заміщення гідроксид-іонів основи чи амфотерного оксиду кислотними залишками.
  • Подвійні солі утворюються в результаті сумісної кристалізації двох солей з однаковим аніоном, що мають однакові кристалічні гратки.
  • Комплексні (координаційні) солі – це такі сполуки, кристалічні решітки яких складаються з комплексних груп, що утворюються внаслідок взаємодії за донорно-акцепторним або обмінним механізмами зв’язку йонів або молекул, які можуть існувати самостійно.

Хід уроку

Частина 1. Сутність солей.

Солі – кристалічно тверді речовини, які можна розглядати як продукти повного чи часткового заміщення йонів гідрогену кислоти металом або гідроксид-іонів основ (чи амфотерних гідроксидів) – кислотними залишками.
 
Мал. 1. Види кислот, їх формули назви, кислотний залишок та утворювана сіль.
За хімічними властивостями та складом солі поділяються на середні, кислі, основні, координаційні (комплексні) та подвійні.
Середні солі можна розглядати як продукти повного заміщення гідрогену кислоти на метал або металоподібну групу атомів. Наприклад: NaCl, Na2SO4, Al(NO3)3, Na3PO4, CaCO3.
Кислі солі – це продукти неповного заміщення гідрогену багато основної кислоти металом. Наприклад: Ca(HCO3)2, NaH2PO4, Na2HPO4, Pb(HSO4)2.
 
Мал. 2. Види солей.
Основні солі – продукти неповного заміщення гідроксид-іонів основи чи амфотерного оксиду кислотними залишками: Al(OH)2Cl, Cu2(OH)2CO3, MG(OH)Cl.
Подвійні солі утворюються в результаті сумісної кристалізації двох солей з однаковим аніоном, що мають однакові кристалічні гратки: KAl(SO4)2, (NH4)2Fe(SO4)2, NH4MgPO4.
Комплексні (координаційні) солі – це такі сполуки, кристалічні решітки яких складаються з комплексних груп, що утворюються внаслідок взаємодії за донорно-акцепторним або обмінним механізмами зв’язку йонів або молекул, які можуть існувати самостійно: [(Cu(NH3)4]SO4, Na3[AlF6].
Про деякі інші види солей ви можете дізнатися з наступного відео.
Відео 1. Види солей.

http://www.youtube.com/watch?v=unDhxeq_Nag
Назви солей утворюються з назви катіонів та аніонів з відповідними префіксами, із зазначенням в круглих дужках (при потребі) ступеня окиснення відповідного елемента: CrSO4 – хром (II) сульфат, Fe(NO3)3 – ферум (III) нітрат, Na[Sb(OH)6] – натрій гексагідроксостибат (V), (NH4)2Cr2O7 – діамоній дихромат (VI).


Мал. 3. Приклади солей утворюваних від окремих кислот.
Кислі солі називають наступним чином: KHCO3 – калій гідроген карбонат, Ba(HSO3)2 – барій гідроген сульфат (IV), (NH4)2HPO4 – діафоній гідроген фосфат, Ca(H2PO4)2 – кальцій дигідрогенфосфат, NaHS – натрій гідроген сульфід, CaH2P2O7 – кальцій дигідрогендифосфат.

Контролюючий блок 1

1.    Що являють собою солі?
2.    Які основні види солей ви знаєте?
3.    Чим відрізняються середні солі від інших?

Частина 2. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Взаємодія з водою – гідроліз. Гідролізу підлягають солі, утворені слабкими основами (або амфотерними гідроксидами) та сильними кислотами, слабкими кислотами та сильними основами, слабкими кислотами та слабкими основами або амфотерними гідроксидами:
FeCl3 + H2O = Fe(OH)Cl2 + HCl;
Fe(OH)Cl2 +  H2O = Fe(OH)2Cl + HCl;
Al(CH3COO)3 + H2O  = Al(OH)(CH3COO)2 + CH3COOH;
NH4Cl + H2O = NH4OH + HCl.
 
Мал. 4. Гідроліз солей.

Детальніше ознайомитися з процесом гідролізу солей ви можете з наступного відео.
Відео 2. Гідроліз солей.

http://www.youtube.com/watch?v=kIl0yoZa5ks

Взаємодія солей з металми:
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu;
2AgNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2Ag.

Взаємодія між солями:
BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaCl;
Ca(NO3)2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2NaNO3.

Взаємодія солей з кислотами:
Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3;
3Al(OH)2Cl + 6HNO3 = AlCl3 + 2Al(NO3)3 + 6H2O.

Взаємодія солей з лугами:
6Ca(H2PO4)2 + 18NaOH = 2Ca3(PO4)2 + 6Na3PO4 + 21H2O;
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4.
 
Мал. 5. Хімічні властивості солей.

Кислі та основні солі при нагріванні втрачають воду, нітрати лужних металів – розкладаються з виділенням диоксигену, а при розкладі нітратів важких металів, крім диоксигену, виділяється ще й нітроген диоксиген. Карбонати лужних металів плавляться без розкладу, а карбонати двовалентних та лужноземельних металів розкладаються з виділенням СО2.
Як можна власне виробити кристали солі ви можете побачити на запропонованому нижче відео.
Відео 3. Вирощення кристалів солі.

http://www.youtube.com/watch?v=VlwrPf4W2lo
Термічно нестійкими є також солі амонію. Дисульфати при нагріванні виділяють SO3. Нижче наведені приклади термічного розкладу солей:
KH2PO4 = KPO3 + H2O;
2CaHPO4 = Ca2P2O7 + H2O;
Al(OH)2Cl = AlOCl + H2O;
2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2;
2NaNO3 = 2NaNO2 + O2;
2Ca(NO3)2 = 2Ca(NO2)2 + O2;
4La(NO3)3 = 2La2O3 + 12NO2 + 3O2;
MgCO3 = MgO + CO2;
Al2(SO4)3 =  Al2O3 + 3SO3;
Na2S2O7 = Na2SO4 + SO3;
2NH4H2PO4 = 2NH3 + 6H2O  +  P2O5;
2NaHSO4 = Na2S2O7 + H2O.

Контролюючий блок 2

1.    Які хімічні властивості солей ви знаєте?
2.    Які солі підлягають гідролізу?
3.    Які властивості виказують кислі та основні солі при нагріванні?

Домашнє завдання.


Складіть графічні формули таких солей: калій сульфід, кальцій сульфат, калій гідроген карбонат, кальцій гідроксохлорид.

Цікаво знати, що…


У насичений розчин сірки в бензині або толуені занурюють стрічку мідної бляхи або мідну платівку. Занурена поверхня металу вмить чорніє. Якщо ж мідь залишити в розчині сірки на декілька діб, а то й на цілий тиждень, - вона зникне, бо сірка повністю «зїдає» метал. Натомість у склянці знайдемо чорні із синюватим відблиском кристали купрум (І) сульфіду:
2Cu + S = Cu2S.
Цю ж реакцію можна провести інакше. У колбі нагрівають до кипіння сірку, а потім в її пару вносять пучок попередньо підігрітих мідних дротинок. У сірковій парі мідь спалахує та енергійно згоряє. При цьому утворюється чорний дим купрум (І) сульфіду.

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Солі, їх поширення у природі» Осмінкіної Л. М. СЗШ № 28, м. Астрахань.
2. Урок на тему «Хімічні властивості неорганічних сполук» Русецької О. П., СЗШ №7, м. Ноябрськ.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Відредаговано та вислано Лісняк А.В.


Над уроком працювали:

Осмінкіна Л,М.

Русецька О.П.

Лісняк А,В.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас