KNOWLEDGE HYPERMARKET


1. Найважливіші поняття хімії

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>> 1. Найважливіші поняття хімії


У минулому навчальному році ти дізнався, що вивчає хімія, чому її треба вивчати, і здобув уявлення про наукові методи пізнання хімії. Усвідомив, що таке хімічні елементи, з яких складаються прості й складні речовини. Вмієш записувати хімічні формули сполук, що складаються з двох елементів за їхньою валентністю. Розумієш, як складати рівняння хімічних реакцій та виконувати найпростіші хімічні досліди.
Повтори коротко основне з вивченого. Ці знання стануть тобі у пригоді під час вивчення нового матеріалу у 8-му класі.


НАЙВАЖЛИВІШІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Ти вже знаєш, що хімія вивчає речовини та їх перетворення. Речовини мають дискретну будову, тобто не є суцільними, а складаються з окремих структурних частинок — атомів, молекул, йонів тощо. Найдрібнішою частинкою речовини є атом. Він складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. У цілому атом електроней-тральний, оскільки число електронів у атомі дорівнює числу протонів у ядрі, тобто величині заряду ядра.
Вид атомів з однаковим зарядом ядра (протонним числом), називається хімічним елементом. Усі відомі сьогодні хімічні елементи систематизовані в періодичній системі, з якої за протонним числом елемента (атомним номером) можна довідатися про величину заряду ядра його атома.
• Знайди в періодичній системі хімічні елементи: а) з порядковими номерами 13, 16, 26 і запиши їх хімічні символи та назви; б) Натрій, Магній, Хлор - запиши їх хімічні символи та величини зарядів ядер їх атомів.
Хімічні елементи з порядковими номерами 13, 16, 26. фото

Мал. 1. Хімічні елементи з порядковими номерами 13, 16, 26.
Хімічні елементи утворюють як прості, так і складні речовини.
• Пригадай, які речовини називають простими (складними) і наведи по два приклади.
• Із наведеного переліку Н20, Сl, Al, S, СаО, С02 випиши окремо формули простих і складних речовин, зазнач їх назви.Атоми хімічних елементів мають певну масу. Вона надзвичайно мала, тому на практиці використовують замість абсолютної відносну атомну масу (Аr). Ця величина показує, у скільки разів маса атома даного елемента більше 1/12 маси атома Карбону, прийнятого в науці за еталон:
формула. фото


Як відношення однотипних величин відносна атомна маса — безрозмірна величина, її виражають абстрактним числом.
• Знайди в періодичній системі хімічні елементи Оксиген, Барій, Фосфор, Цинк, запиши їх символи й величину відносної атомної маси. Не забудь заокруглювати числа.


Склад речовин передають хімічними формулами. Хімічною формулою називають умовний запис якісного і кількісного складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Якісний склад показує, атоми яких елементів утворюють сполуку. Кількісний склад — скільки атомів кожного елемента в молекулі, а для речовин немолекулярної будови — співвідношення між кількостями атомів різних елементів у складі речовини.
Хімічні формули виводять на підставі експериментальних даних. Якщо речовина складається з двох елементів, то її формулу можна вивести, знаючи валентність елементів. Кількісно валентність визначається числом атомів Гідрогену, які приєднує атом хімічного елемента. Але ти знаєш, що таке пояснення валентності дуже спрощене, бо не всі елементи утворюють сполуки з Гідрогеном. Зате майже всі елементи утворюють сполуки з Оксигеном. Знаючи, що Оксиген двовалентний, у формулах бінарних сполук можна визначати валентність елемента, сполученого з Оксигеном.
• Визнач валентність атомів елементів у сполуках: ВаО, Н20, NН3, Р205.
• Знаючи, що Нітроген виявляє змінну валентність від 1 до 4 включно, напиши формули відповідних оксидів Нітрогену.За хімічною формулою речовини можна обчислити відносну молекулярну (або формульну) масу речовиниr). Вона дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини, і є безрозмірною величиною.
За хімічною формулою можна обчислити й масову частку хімічного елемента в речовині. Масова частка також безрозмірна величина. Вона дорівнює відношенню маси хімічного елемента до загальної маси речовини. Знаючи масову частку, можна визначити масу хімічного елемента в будь-якій масі речовини.


Приклад 1. Обчисли масову частку Силіцію в кремнеземі Si02.
Дано: SiO2
W(Si) — ?
Розв'язування: Mr(Si02) = 28 + 16 • 2 = 60;
W(Si) = 28/60 = 0,47, або 47%.
Відповідь. Масова частка Силіцію в кремнеземі становить 47 % (W(Si) = 47 %).


Приклад 2. Яку масу фосфору можна дістати з фосфор (V) оксиду масою 10 т, якщо масова частка Фосфору в ньому 0,44.
Дано:
m(Р205) = 10 т
W(P) = 0,44
m(Р) — ?
Розв'язування:

1 т Р205 містить 
1 т • 0,44 = 0,44 т Р;

10 т Р205 містить
0,44 • 10 = 4,4 т Р.
Відповідь. З Р205 масою 10 т можна дістати фосфор масою 4,4 т (m(Р) = 4,4 т).Кожна речовина має певні ознаки, за якими вона подібна до інших речовин або відрізняється від них, тобто має певні властивості.
• Які ознаки належать до фізичних властивостей речовин?
Схарактеризуй фізичні властивості натрій хлориду (кухонної солі), алюмінію, води.

Хімічні властивості речовин виявляються під час перебігу хімічних реакцій. Хімічні реакції, що відбуваються між речовинами, виражають за допомогою хімічних рівнянь. Вони складаються на підставі закону збереження маси речовин, суть якого полягає в тім, що маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.
• Напиши рівняння хімічних реакцій за поданими схемами:
Н20 → Н2 + 02
КМn04 → К2Мn04 + Мn02 + 02
Мg + 02 → МgО
Fe + 02 → Fe304
Аl + Сl2 → АlСl3
Р + 02 → Р205
• До якого типу хімічних реакцій належать дані приклади? Які ще типи хімічних реакцій ти знаєш і за якими ознаками їх розрізняють?


Завдання для самоконтролю
1. У періодичній системі хімічних елементів знайди елементи з порядковими номерами 6, 9, 20, запиши їх символи, зазнач величину відносної атомної маси.
2. Із наведеного переліку формул речовин MgO, Н2, Fe, Cl2, СO2, Na20 випиши окремо формули простих і складних речовин та зазнач їх назви.
3. За наведеними формулами сполук CaO, N2, O2, Р205, НСІ, Н2O, NH3 визнач валентність атомів елементів у цих сполуках.
4. Розстав коефіцієнти у поданих схемах хімічних реакцій:

N2 + Н2 → NH3

Са + O2 → СаО
Mg + N2 → Mg3N2
КClO3 → КСl + O2
Мg + Сl2  → МgСl2
Аl + НСl → АlСl3 + Н2
5. Обчисли масову частку Сульфуру в сульфур(\/І) оксиді S03.
6. Яку масу заліза можна добути з ферум(ІІІ) оксиду масою 100 кг, якщо масова частка Феруму в оксиді становить 70 %?


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту.


Планування уроків з хімії, книги та підручники по всім предметам, учням та вчителям на допомогу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.