KNOWLEDGE HYPERMARKET


19. Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини


Ти вже знаєш, що хімічне рівняння — умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул. Його складають на основі закону збереження маси речовин, згідно з яким маса речовин, що вступають у реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються внаслідок реакції. Добираючи коефіцієнти до формул речовин, ти зрівнюєш число атомів кожного елемента в лівій і правій частинах і дістаєш хімічне рівняння, що відповідає закону збереження маси.

Пам'ятай! Для розрахунків важливо обирати такі одиниці вимірювання маси, об'єму, кількості речовини, які відповідають одна одній

За хімічним рівнянням можна робити різні розрахунки — обчислювати кількість речовини, масу, об'єм вихідних речовин або продуктів реакції. Для цього потрібно спочатку записати скорочену умову задачі, правильно використовуючи фізичні величини і їх позначення (табл. 2).


Таблиця 2. Співвідношення деяких фізико-хімічних величин та одиниць вимірювання
Співвідношення деяких фізико-хімічних величин та одиниць вимірювання. фото


Рівняння хімічної реакції дає змогу здійснювати розрахунки маси, об'єму або кількості речовини вихідних речовин чи продуктів реакції.


Розглянемо конкретні приклади.
Приклад 1. Яку масу гашеного вапна Са(ОН)2 можна добути внаслідок взаємодії з водою кальцій оксиду масою 280 г?
Передусім запиши скорочену умову задачі та склади рівняння хімічної реакції.
Дано:
m(СаО) = 280 г
m(Са(ОН)2) — ?
Розв'язування: 
СаО + Н2О = Са(ОН)2

Варіант 1
Прочитай ще раз умову задачі та підкресли відоме (що дано) і невідоме (що треба взнати). Над підкресленими формулами простав вихідні дані з умови задачі:
280 г                     х
СаО + Н2О = Са(ОН)2

Під формулами речовин запиши дані, які можна дістати з рівняння реакції:
280 г                                                 х
СаО             +    Н2О   =    Са(ОН)2
_______________           __________________

М= 40 + 16 = 56 г/моль             М= 40 + 32 + 2 = 74 г/моль
v = 1 моль                                  v = 1 моль
m = 1 моль•56 г/моль = 56 г     m = 1 моль•74 г/моль = 74 г


Розв'язання задачі будується на використанні прямо пропорційної залежності між кількісними характеристиками величин
З рівняння реакції виходить, що внаслідок взаємодії з водою 56 г СаО можна добути 74 г гашеного вапна Са(ОН)2, а якщо взяти не 56 г, а 280 г СаО, то можна добути гашеного вапна у стільки разів більше, у скільки 280 г більше за 56 г. Тобто ти бачиш, що між величинами існує пряма пропорційна залежність. Отже, ти можеш скласти пропорцію і розв'язати її:
56 г : 280 г = 74 г : х;
x = (280 г • 74 г)/(56 г) = 370 г.
Відповідь. Унаслідок взаємодії з водою кальцій оксиду масою 280 г, можна добути гашене вапно Са(ОН)2 масою 370 г (m(Са(ОН)2) = 370 г).

Варіант 2
СаО           +   Н2О  =  Са(ОН)2
___________              ________________

v = 1 моль                            v = 1 моль
М= 40 + 16 = 56 г/моль       М= 40 + 32 + 2 = 74 г/моль

Обчисли, яку кількість речовини становлять 280 г.
v = m/M; v(CaO)=(280 г)/(56 г/моль) = 5 моль.
З рівняння реакції видно, якщо взаємодіє з водою кальцій оксид кількістю речовини 1 моль, то й утворюється кальцій гідроксид кількістю речовини 1 моль.
Отже, якщо в реакцію вступає кальцій оксид кількістю речовини 5 моль, то й утвориться кальцій гідроксид кількістю речовини 5 моль, тобто:
m = v • М.
m(Са(ОН)2) = 5 моль • 74 г/моль = 370 г.
Відповідь. Унаслідок взаємодії з водою кальцій оксиду масою 280 г, можна добути гашене вапно Са(ОН)2 масою 370 г (m(Са(ОН)2) = 370 г).

Приклад 2. Яка кількість речовини нітроген(V) оксиду прореагувала з водою, якщо утворилася нітратна кислота HNО3 кількістю речовини 10 моль?
Дано:

v(HNО3) = 10 моль
v(N2О5) — ?
Розв'язування:
   х                      10 моль
N205 + Н20 = 2HN03
1 моль : х = 2 моль : 10 моль;
х = (1 моль • 10 моль)/(2 моль) = 5 моль

Відповідь. Якщо утворилася нітратна кислота HN03 кількістю речовини 10 моль, то з водою прореагував нітроген(V) оксид кількістю речовини 5 моль (v(N205) = 5 моль).

Приклад 3. Магній масою 3 г взаємодіє з киснем. Яка кількість речовини магній оксиду утвориться при цьому?
Дано:

m(Mg) = 3 г
v(MgO) — ?
Розв'язування:
  З г                        х
2Mg    + 02 = 2MgO
v= 2 моль          v = 2 моль
Оскільки відносно магнію виявились різні одиниці вимірювання (грами і молі), треба визначити, яку кількість речовини становлять 3 г магнію:
n = m/M     M(Mg) = 24 г/моль;
v(Mg) = (3 г)/(24 г/моль) = 0,125 моль
Рівняння реакції показує, якщо у взаємодію з киснем вступає 2 моль магнію, то утворюється 2 моль MgO. Отже, якщо в реакцію вступає 0,125 моль Mg, то й утворюється 0,125 моль MgO.

Відповідь. Якщо з киснем взаємодіє магній масою 3 г, то утворюється магній оксид MgO кількістю речовини 0,125 моль (v(MgO) = 0,125 моль).


Для розв'язування розрахункової задачі використовуй такий алгоритм:

 1. Запиши скорочену умову задачі.
 2. Склади рівняння хімічної реакції.
 3. Підкресли в рівнянні формули речовин, про які йдеться в умові задачі (відомої і невідомої).
 4. Над формулами речовин з умови задачі запиши відому величину й невідому з відповідними одиницями вимірювання (йдеться лише про чисті речовини, без домішок).
 5. Під формулами речовин з відомою і невідомою величиною запиши відповідні значення цих величин, знайдені за рівнянням реакції.
 6. Склади й розв'яжи пропорцію на підставі двох даних, узятих з рівняння реакції, і двох даних — з умови задачі.
 7. Запиши повне формулювання відповіді.ВИСНОВКИ
Рівняння хімічної реакції відображає матеріальний баланс процесу, тому воно дає змогу здійснювати розрахунки маси, об'єму або кількості речовини продуктів реакції чи вихідних речовин.
Щоб розв'язати хімічну задачу треба правильно написати формули речовин, вміти правильно скласти рівняння хімічної реакції і пам'ятати, що розв'язування задачі будується на використанні прямо пропорційної залежності між кількісними характеристиками величин.
Для розв'язування задачі треба знати формули, що виражають взаємозв'язок між величинами (див. форзац).
Можна використовувати будь-які величини, але для кожної з речовин (чи взятої з умови задачі, чи з рівняння реакції) потрібно застосовувати одну й ту саму величину.


Завдання для самоконтролю
1. У виробництві гуми як наповнювач використовують сажу (являє собою майже чистий вуглець). її добувають неповним спалюванням природного газу метану СН4 за рівнянням
СН4 + O2 = С + 2Н2O
Обчисли масу метану, необхідного для добування сажі масою 1000 т.
2. Унаслідок взаємодії магнію кількістю речовини 0,1 моль з киснем утворюється магній оксид масою (а) 1г; (б) 2 г; (в) 3 г; (г) 4 г.
3. Якщо в кисні спалити 4 г кальцію, то при цьому утвориться кальцій оксид масою (а) 112 г; (б) 11,2 г; (в) 5,6 г; (г) 2,8 г.
4. Якщо утворився купрум(ІІ) оксид масою 4 г, то з міддю прореагував кисень кількістю речовини і масою
(а) 0,025 моль, 0,8 г;    (в) 1 моль, 160 г;
(б) 0,05 моль, 1,6 г;      (г) 2 моль, 320 г.
5. Об'єм вуглекислого газу (н. у.), що утворюється внаслідок повного згоряння вуглецю кількістю речовини 0,3 моль, становить
(а) 3,36 л; (б) 6,72 л; (в) 13,44 л; (г) 22,2 л.


Додаткові завдання
6. Обчисли маси ртуті й кисню, необхідні для добування меркурій(ІІ) оксиду кількістю речовини 0,1 моль.
7. В якому випадку витратиться більший об'єм кисню (н. у.) — у разі спалювання літію кількістю речовини 1 моль чи спалювання такої ж кількості речовини кальцію? Відповідь підтвердь розрахунком.
8*. У зерносховищах для звільнення приміщення від шкідників зерна часто спалюють сірку з розрахунку, аби кожний кубічний метр повітря містив не менше, як 50 г сульфур(ІV) оксиду SO2. Обчисли масу сірки, яку потрібно спалити в приміщенні об'ємом 5000 м3.
9*. Барій спалили в кисні об'ємом 5,6 л (н. у.). Яку масу барій гідроксиду Ва(ОН)2 можна добути з утвореного оксиду?
10*. Фосфор масою 248 г спалили в кисні. Утворений оксид прокип'ятили з водою. Яка кількість речовини і якої з фосфатних кислот утворилася при цьому?


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Шкільна бібіотека онлайн, підручники по всім предметам, уроки хімії для учнів 8 класів

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.