KNOWLEDGE HYPERMARKET


Види обставин. Порівняльний зворот

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Види обставин. Порівняльний зворот


Обставина.


Про види обставин за значенням, способи їх вираження та роль у мовленні

Пригадайте! На які розряди за значенням поділяються прислівники? Який другорядний член речення називається обставиною?

95 Прочитайте спочатку текст із виділеними обставинами, а потім - без них. У якому випадку зміст повідомлення є більш конкретним? З'ясуйте, що означає кожна обставина. Зробіть висновок про роль обставини в мовленні.

Море.
Море брижилось. У далечині нерівними рядами бігли білі баранчики. Крута хвиля то піднімалася крутим горбом, то падала вниз ямою, затягуючи катер. Тоді в грудях завмирало, а на ногах щеміли пальці. Вода під гвинтом кипіла білою піною. Маринонька сиділа в діда на колінах біля самого борту. Дрібні солоні бризки долітали до її обличчя, але вона сиділа непорушно й заворожено дивилася на море. Місто залишилось позаду. Праворуч над жовтим берегом рябіли ріденькі кущики, а вдалині кучерявився темною зеленню веселий фонтан. Катер проминув фонтан і пішов далі. Назустріч йому з жадібним скигленням летіли чайки. За катером серед широкої синяви моря тяглася зелена доріжка (Н. Бугаєнко).

II. Укажіть обставини, які служать засобом зв'язку речень у поданому тексті.

Особливості обставини

Обставина — це другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету, умову дії, а також на її спосіб або інтенсивність.
У ролі обставини виступають здебільшого прислівники, дієприслівники та іменники в непрямих відмінках. Обставини, виражені одиничними дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами, на письмі виділяються комами.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.57.jpg


Види обставин за значенням.

Вид
Що означає
Питання, на які відповідає
 Приклади
Способу дії
Спосіб здійснення дії, вияву ознаки як? яким способом? Сидять поруч.
Міри і ступеня Інтенсивність дії чи ознаки, міру їх вияву якою мірою? як часто? скільки разів? наскільки? Постукав тричі.
Місця
Місце дії, напрям руху де? куди? звідки? Стомилися в дорозі. Ішов уперед.
Часу Час дії, її часову межу коли? з якого часу? доки? відколи? як довго? Мовчав кілька хвилин. Завжди хвилювався.
Причини
Причину, підставу виникнення дії
чому? з якої причини? через що? Розсміявся від радості. Сказав згарячу.
Мети Мету дії
навіщо? з якою метою? для чого? Зупинилися на відпочинок. Пішли спати.
Умови Умову, за якої відбувається чи може відбутися дія за якої умови? Прийдемо за наявності запрошення.
Допусту Умову, всупереч якій відбувається дія незважаючи на що? усупереч чому? Прийшов попри всі попередження.

     

Зверни увагу!
У деяких випадках обставини можуть наближатися до додатка. Іменник з конкретним предметним значенням більше тяжіє до додатка, а іменник з менш конкретним значенням - до обставини.
1. Дівчата йшли між хлібами.
                ¯ ¯ ¯
2. Біля лавки лежало кошеня.
     ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
У першому реченні компонент «між хлібами» є обставиною; у другому реченні компонент «біля лавки» має більше ознак додатка.

Інколи обставини можуть виражатися інфінітивом, а також фразеологічним зворотом.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.58.jpg

96 Мозковий штурм. Чи можуть обставини в реченні залежати від підмета? Чому?


97 І. Спишіть речення, вставляючи замість трьох крапок обставини з довідки, зважаючи на зміст речення, його образність та ритм.
1. Упала паморозь на сливи, тумани бродять ... (М. Овдієнко). 2. А... цощ січе, в шиби стукає тонко (Д. Обухов). 3.... скрипів і осипався клен (Л. Костенко). 4. ... виглядають жоржини через тин (Л. Костенко). 5. Тільки голе гілля й мертве листя ... шелестить під ногами востаннє (В. Сосюра).6. Ходить ніч така стривожена... темних і густих (В. Корж).
Довідка. За вікнами, навшпиньки, в саду, по ярах, в травах, вночі.
ІІ. Підкресліть обставини, визначте їхній вид та частину мови, якою вони виражені.


98 І. Визначте синтаксичну роль виділених сполучень слів. Звірте свою зідповідь із міркуванням, поданим нижче.
1. Комбайнери працювали від зорі до зорі. 2. Справжні друзі ніколи глека не поб'ють. 3. Спортсмени тримаються лікоть у лікоть.
ІІ. Складіть речення з такими фразеологізмами: рукою подати, як кіт наплакав, як рак свисне. Фразеологізми підкресліть як члени речення.


Міркуйте!
У першому реченні виділене сполучення слів є фразеологізмом. Фразеологізми за лексичним значенням дорівнюють значенню одного слова, а тому є одним членом речення. Фразеологізм від зорі до зорі означає «довго», а отже, є обставиною часу.


99 І. Розподіліть словосполучення на три групи залежно від виду обставин: а) способу дії; б) місця; в) часу.
Підіймається поступово, хвилювався завжди, бігли весело, пролітають стрілою, ішов з обережністю, тривало сто літ, зазеленіло навкруги, сплять спокійно, працювали до вечора, прокинувся вдосвіта, підіймався вгору, їхав дорогою, натомлені в дорозі, ішов усе далі й далі, виднілося далеко, приїхав на кілька хвилин, не було давно, говорить голосно, чекали з дня на день, ішов попереду, читав будь-коли.
II. З одним словосполученням кожної групи (на вибір) складіть і запишіть по одному складному реченню. Обставини підкресліть.


100 Почитайте речення. У яких із них виділені слова є обставинами причини, а в яких - обставинами мети? Поставте питання від дієслів-присудків до обставин.
1. Ішов Кобзар до Києва та сів спочивати (Т. Шевченко). 2. Хлопець занімів від здивування (Д. Ткач). 3. Розгубившись на хвилинку, Марко не зрозумів, чи Кіра жартує, чи ні (О. Копиленко). 4. Бурлаки завернули в яр на відпочинок (І. Нечуй-Левицький).
II. Складіть і запишіть два речення з обставинами мети і два речення з обставинами причини.


101 Два-чотири-всі разом! Поміркуйте, яку синтаксичну роль виконують та якими частинами мови є виділені слова в поданому реченні.
Від виднокраю і до виднокраю назустріч літу журавлі летять (В. Підпалий ).


102 Спишіть, підкресліть інфінітиви як члени речення. У яких трьох реченнях інфінітив є обставиною мети?
1. Першою думкою в Сашка було втікати. 2. Василь дуже хотів побачити знайомого. 3. Наталка прийшла навідати подругу. 4. Командуючий наказав відкрити вогонь. 5. Учитель попросив учнів занести книги до бібліотеки. 6. Восьмикласники дістали завдання прочитати роман Осипа Назарука. 7. Ніхто не кинувся тікати від цього дощу. 8. Після дощу прибігли в ліс діти збирати гриби.


103 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть обставини, над кожною з них надпишіть вид. Усно вкажіть, чим виражені обставини та на які питання відповідають.
1. Єдиний дубок ріс розкидисто, глушачи на(в)коло себе молоду соснову парость (Ю. Яновський).2. Десятикласники вчилися у другу зміну і поверталися зі школи вже (в)вечері (О. Довженко). 3. Кінь стрілою плигнув уперед, галопом помчався до застави (Ю. Збанаць-кий). 4. Веселі очі дивляться (по)дитячому свіжо й безтурботно (Є. Гуцало). 5. От і червень завітав нарешті в мальовничі батьківські краї (В. Скомаровський). 6. Отак собі гарненько сам посиджу, із молодим дубком погомоню (А. Малишко).
II. Зробіть письмовий розбір за будовою виділених слів.


104 І. Розгляньте картину, визначте її тему. Якими деталями та художніми прийомами її розкрито?
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.60.jpg
В. Маковський. Берег Криму
II. Напишіть невеликий текст-розровідь (6-7 речень) за картиною, використавши обставини, зокрема місця і часу, як засіб зв'язку речень. Обставини підкресліть.


Висновки.
1. Обставина вказує на спосіб дії, її місце, час, причину, мету, умову тощо. За значенням поділяється на кілька видів.
2. Слід відрізняти: а) обставину, виражену іменником, від додатка; б) обставину, виражену інфінітивом, від присудка.Порівняльний зворот.

Про те, які синтаксичні конструкції є порівняльними зворотами та як вони виділяються в усному мовленні й на письмі

Які ви знаєте порівняльні сполучники?


105 Порівняйте речення, записані справа і зліва. Визначте, які з них характеризуються більшою образністю і виразністю. Завдяки чому, на вашу думку, це досягається? За потреби скористайтеся порадою «Як порівняти явища», уміщеною наприкінці підручника.
1. Вечір чеше розпущені коси в золотому, як сон, ручаї (Г. Коваль).
2. А проміння довге, як мітли, обмете сизо-хмарну даль (В. Симоненко ).
1. Вечір чеше розпущені коси в золотому ручаї.
2. А проміння довге обмете сизо-хмарну даль.

Особливості звороту

Порівняльний зворот образно характеризує предмети, дії, ознаки шляхом порівняння їх з іншими предметами, діями, ознаками.
Порівняльні звороти вводяться в речення за допомогою порівняльних сполучників як, мов, мовби, немовби, наче, неначе, неначебто, ніби, нібито, буцім тощо. У реченні порівняльний зворот є одним членом речення і здебільшого виконує синтаксичну роль обставини способу дії.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.61.jpg

Зверніть увагу!
Потрібно розрізняти прості речення з порівняльним зворотом і складні речення, у яких порівняльна частина приєднується сполучниками як, мов, ніби, наче тощо. Наприклад: Я згадую, як відчинила ти привітно двері у свою кімнату... (К. Герасименко).
У цьому реченні частина «як відчинила ти привітно двері у свою кімнату» має граматичну основу «ти відчинила», а отже, є реченням, а не зворотом.

Виділення зворотів

Порівняльні звороти в усному мовленні виділяються інтонацією, а на письмі - комами. Якщо зворот стоїть у середині речення, то коми ставляться з обох боків. Порівняйте! 1. Люблю, мов сонце, материнську мову. 2. Мов сонце, люблю материнську мову. 3. Люблю материнську мову, мов сонце.

Кома не ставиться

Порівняльний зворот не відокремлюється комами в таких випадках:
• якщо порівняльний зворот є частиною складеного присудка. У цьому випадку можна поставити тире. Наприклад: Дівчина - мов маківка;
• якщо перед порівняльним зворотом є прислівники майже, зовсім. Наприклад: Хлопці говорили майже як дорослі;
• якщо порівняльний зворот входить до складу фразеологізмів типу жити як сир у маслі, боятися як вогню тощо. Наприклад: Запахло сіркою, горілим, і дощ линув як з відра (Панас Мирний).


Зверніть увагу!
Не слід сплутувати з порівняльним зворотом прикладку зі словом як, яка на письмі здебільшого комою не відокремлюється. Наприклад, у реченні Франко як поет відомий у світі - вислів «як поет» є прикладкою, а не зворотом (у цьому реченні не порівнюється Франко з поетом, бо він і є поетом. Мовиться про те, що Франко відомий світу в ролі поета).


106 Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення, вкажіть художні засоби, зокрема порівняння. Поясніть роль порівняльних зворотів як засобу художнього вираження.
От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу, то кругленькі, наче м'ячики, то гостроверхі, неначе топольки. Між м'якими зеленими берегами в'ється гадюкою Роставиця... А там далі вона повилася між високими вербами та лозами, що обступили її стіною з обох боків (За І. Нечуєм-Левицьким).


107 Мікрофон. Як ви розумієте вислів «Усе пізнається через порівняння»?


108 Два-чотири-всі разом! Доведіть, що лише в одному з поданих речень перед порівняльним сполучником ставиться кома.
1. На конвертах хат літо клеїть віконця як марки (Л. Костенко). 2. Старенька мати коло хати немов криниця степова (І.Доценко). 3. Вогонь як символ життя вважався найбільшою святістю (В. Скуратівський).


109 І. Випишіть лише ті речення, в яких порівняльні звороти відокремлюються комами. Звороти підкресліть як члени речення.
1. Тихесенько стукає в шибку бентежне як сон зітхання (Н. Га-малій). 2. На заході півнеба охопили нерухому заграву, дощ лив як з відра (О. Гончар). 3. Веселий дощ посипався мов крізь сито, вмить заснував прозору далечінь (В. Скомаровський). 4. Отак і людина б'ється як та риба об лід (Нар. творчість). 5.1 вже струмочки наче діти побігли смішно по траві (М. Сомноворічна ніч як казка (Є. Гуцало). 7. Капітан Косачів немов прокинувся од сну (Ю. Збанацький). 8. Моя любов як море, що висохнуть не може... (В. Сосюра). 9. Тягуче закашлявся грім, і об листя запорощали великі мов боруб'яхи краплі (В. Симоненко).
II. Попрацюйте в парах. Визначте всі члени речення в першому і другому реченнях, по черзі називаючи слова.


110 Позмагайтеся!Пригадайте і запишіть за дві хвилини якнайбільше фразеологізмів, побудованих на основі порівняння.


111 Утворіть з кожної пари речень одне речення з порівняльним зворотом. Утворені речення запишіть.
1. Одеса крізь туман здалеку височіла на березі. Так височіє кістяк старої шхуни (За Ю. Яновським). 2. Люблю я слово строге і вагоме, пряме, чисте. Таким прямим буває промінь, а чистим - дощ (За В. Бичком). 3. Вже колоски, довірливі, звелись навшпиньки, туляться до рук. Такими довірливими бувають діти (За В. Скомаровським). 4. На світі білому єдине домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. Такою єдиною є Дніпрова течія (За Д. Білоусом).


Мовленнева ситуація.
Восьмикласники списували з книжки речення, у якому потрібно було розставити розділові знаки.
Ось як це зробив Денис: «У тебе очі - мов зорі ясні».
А ось як це зробив Сашко: «У тебе очі мов зорі ясні».
Віддавши зошити на перевірку, хлопці з нетерпінням стали чекати результату: хто ж із них правильно розставив розділові знаки. Яким же було їхнє здивування, коли наступного дня вчитель усім роздав роботи і сказав, що ніхто з учнів не зробив жодної помилки.
Як ви думаєте, невже вчитель помилився, не помітивши помилки в роботі одного з учнів?


112 Випишіть із підручника географії чи біології чотири речення з порівняльним зворотом. Порівняльні звороти підкресліть як члени речення. Поясніть розділові знаки.


113 Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.
Варіант А. Опишіть усно дівчину або хлопця, використавши порівняльні звороти. Скористайтеся поданою довідкою.
Довідка. Для опису дівчат: струнка, як тополя; горда, мов князівна; розкішна, як жоржина; колюча, як троянда; граціозна, як лань; усміхнена, як сонечко; вертлява, як білочка.
Для опису хлопців: ставний, як явір; міцний, як дуб; нестримний, як вітер; сміливий, як тигр; привітний, як сонечко; хвацький, як козак.
Варіант Б. Складіть і запишіть речення з поданими порівняльними зворотами. Звороти підкресліть як члени речення.
Мов калина, наче дзвіночки, мов лід, майже як і вчора, як пір'їна, мов золоті сльози.


114 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте свою відповідь. Підкресліть порівняльні звороти як члени речення.
1. Їх сміх і спів як джерело, з якого п'єш травневі роси (М. Боровко). 2.1 липень, що в густі покоси вгруз, селу неначе хлопчику малому натяг на очі сонечка картуз (М. Боровко). 3. Зимовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі наче іскри (В. Симоненко). 4. Вишитий або тканий рушник як місток до наших душ від часів недавніх і далеких... (М. Чудна). 5. Через душі мов через вокзали гуркотять состави почуттів (В. Симоненко). 6. І дивиться місяць на землю, де в цвіті немов у фаті йде весна (Д. Іванов). 7. Голова без розуму як ліхтар без свічки (Нар. творчість ).
II. Виберіть із речень порівняльний зворот, який, на вашу думку, найпое-тичніший. Уведіть цей зворот у самостійно складене речення.


Проект.
Об'єднайтеся в групи по 3-5 учнів.
Виконайте одне із запропонованих завдань. Підготуйтеся до презентації результатів своєї роботи.
1. Підготуйте і виголосіть промову на захист означення, обґрунтувавши його роль у мові.
2. Складіть і розіграйте гумористичний діалог «На базарі», ввівши до нього 3-4 порівняльні звороти.
3. Складіть казку про те, як обставина хотіла дізнатися, кому ж вона ближчий родич: підмету чи присудку.
4. Укладіть словничок фразеологізмів, прислів'їв та приказок, до складу яких входять додатки.
5. Складіть опорну схему-малюнок «Головні та другорядні члени речення».


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Курс української мови, підручники з української мови, українська мова в школі, календарно-тематичне планування для вчителів

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.