KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія 11 клас

Географія 11 клас  - це прекрасна можливість підготуватись до ЗНО, випускних екзаменів та заліків. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів  з економічної та соціальної географії України та світу. На просторах  Гіпермаркету Знань ви познайомитесь з особливостями соціально-економічного розвитку окремих економічних районів, що сформувалися на території України та інших країн світу.Гіпермаркет знань>>Географія>>Географія 11 клас


Вступ до економіки


Тема 1. Предмет економічної науки, його значення в житті суспільства. Історія розвитку науки. Міжпредметні зв’язки.


Тема 2. Господарювання і економіка. Необхідність господарської діяльності людини. Економічні блага і ресурси, їх роль у задоволенні потреб людини. Проблема вибору. Альтернативна вартість.  Потреби людей — основа економічної дiяльності.
Потреби та їх вплив на розвиток економічних відносин у суспільстві. Групи потреб і їх відмінність між собою. Споживче благо. Роль товарів та їх корисності в економічній поведінці споживача.


Тема 3. Економічні ресурси.  Характеристика економічних ресурсів: праця, земля, капітал, підприємливість. Фактори виробництва і власність.


Тема 4. Ринок та його основні елементи. Конкуренція на ринку.  Взаємодія суб’єктів господарювання. Поняття про попит та характеристика чинників, що на нього впливають. Корисність товару. Пропозиція та її чинники. Еластичність попиту і пропозиції. Роль ціни у взаємодії попиту і пропозиції.  Поняття про конкуренцію. Види конкуренції. Монополія та олiгополія. Методи цінової і нецінової конкуренції. Нечесна конкуренція. Рівні ринкової конкуренції.


Тема 5. Гроші.  Сутність грошей та їх походження. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей, які вони виконують в економіці. Грошова маса. Інфляція. Електронні гроші.


Тема 6. Економічний процес та економічні системи.  Основні суб’єкти економічного процесу. Економічний кругообіг. Власність економічних суб’єктів. Форми і об’єкти власності. Сутність економічної системи.


Домашні господарства і підприємства


Тема 7. Домашнє господарство. Сутність поняття “домашнє господарство”, його головні риси. Роль домашнього господарства в економічному житті країни. Домашнє господарство у сучасній економіці. Домогосподарства як сфера споживання. Основні форми економічних відносин домогосподарств і держави. Добробут сім’ї. Сімейний бюджет. Структура доходів і видатків сім’ї.


Тема 8. Виробництво.  Виробництво та його основні фактори. Форми організації виробництва. Основні показники ефективності виробництва: продуктивність та інтенсивність.

Тема 9. Витрати виробництва і прибуток підприємства. Витрати виробництва та їх види. Закон зменшення продуктивності факторів виробництва. Собівартість продукції і доходи підприємства. Сутність і значення прибутку, його зв’язок з виручкою від реалізації. Види прибутку. Господарський прибуток підприємства. Рентабельність виробництва.  Складання калькуляції витрат і визначення собівартості виробництва продукції (за вибором). Визначення показників прибутку і рентабельності виробництва. Аналіз факторів ефективності виробництва.


Тема 10. Ринкова інфраструктура.  Ринкова інфраструктура. Діяльність торгових посередників на сучасному ринку. Електронна торгівля у сучасному інформаційному суспільстві.  Фінансово-кредитні установи.  Сутність поняття “фінансовий ринок” та його функції.


Тема 11. Підприємництво і підприємство (фірма).  Хто такий підприємець. Підприємництво та основні види підприємницької діяльності.  Поняття про підприємство. Організаційні типи підприємств. Підприємство і власність.


Тема 12. Доходи від використання економічних ресурсів.  Основні форми доходів від економічних ресурсів. Заробітна плата. Держава і оплата праці. Рента. Позичковий процент. Прибуток підприємця.


Тема 13. Менеджмент.  Сутність менеджменту. Складові діяльності менеджера. Рівні менеджменту. Особисті якості сучасного менеджера.


Тема 14. Маркетинг.  Сутність маркетингу та його цілі. Основні об’єкти маркетингу. Стимулювання реалізації товарів і послуг. Маркетингове середовище фірми. Ціна товару.


Національна економіка


Тема 15. Економічний потенціал суспільства.  Показники економічного і людського розвитку. Структура господарства країни. Етапи економічного кругообiгу. Основні макроекономічні пропорції: показники сукупного попиту і пропозиції. Головні риси макроекономічної рівноваги. Система показників господарювання. Система національних рахунків. Основні показники національного багатства. Національний дохід і чинники його зростання.


Тема 16. Роль держави у ринковій економіці.  Держава і сучасний ринок. Функції держави у сучасній економiці. Державне регулювання економіки. Держава і сталий розвиток країни. Фінансово-бюджетна система країни. Бюджетна система. Податки і доходи держави. Основні джерела доходів держави. Класифікація податків і система оподаткування. Вплив податків на ринкову рівновагу.


Тема 17. Грошово-кредитна політика держави.  Сутність грошово-кредитної політики, її цілі та об’єкти. Грошовий ринок. Грошовий обіг та його регулювання. Становлення грошової системи країни.  Соціальна політика держави.  Соціальний захист населення у ринковій економіці. Роль видатків бюджету в соцiальній політиці держави.  Безробіття: його форми і причини. Соцiальне партнерство на ринку праці.  Правові засади ринкової економіки.  Значення правової системи в економічному житті суспільства. Роль публічного права у ринковій економіці.


Світова економіка


Тема 18. Міжнародні економічні відносини і світове господарство.  Основні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства. Глобалiзація світової економіки. Міжнародна торгівля. Світовий ринок і міжнародні торговельні організації. Торговельний баланс країни.


Тема 19. Міжнародні валютні відносини.  Поняття валюти та її види. Визначення валютного курсу і його значення для міжнародної торгівлі. Світова валютна система та її складові елементи. Свiтовий грошовий товар і міжнародна ліквідність. Роль фінансово-кредитних організацій у міжнародній економічній сфері.


Тема 20. Міжнародна економічна інтеграція. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Її види і фактори. Міжнародні економічні об’єднання.


Україна і світ


Тема 21. Економічні системи країн світу. Суспільний лад країни та її економічна система. Командно-адміністративна і ринкова економіка. Змішана економіка. Керована державою економіка. Сучасні моделі ринкової економіки. Перехідна економiка в Україні.
Особливості перехідної економіки у країнах світу. Перехідна економіка в Україні, її риси і проблеми. Економічна стратегія України у перехідний період.


Тема 22. Україна у світовій економіці. Індекс людського розвитку та економічний потенціал України. Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств України. Інтеграція України у світову економічну систему.


Усі уроки онлайн, методичні розробки до уроків географія, календарне планування, усі уроки 


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.