KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зміна вигляду маркера списку

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Зміна вигляду маркера списку


Інструкції  для  виконання  лабораторних  робіт,  плани  написання  твору, етапи планування та реалізації проектів часто містять нумеровані послідов­ності  дій  та  різноманітні  списки.  Списки  поділяються  на  нумеровані  та маркіровані.  Для  останніх  порядок  запису  їхніх  елементів  не  є  важливим. Кожен  елемент  починається з  позначки, яку  називають маркером  списку. Вигляд маркера списку можна змінювати.

Для зміни параметрів  списку використовується  вказівка  Формат/Спи­сок, за допомогою якої можна вибрати  тип списку — Нумерований чи Мар­кірований, розмір, колір  і число, з якого слід почати нумерацію для нумеро­ваного  списку,  або  встановити  розмір,  позначку маркера  списку  у  вигляді значка або малюнка та колір для значка маркера списку, якщо обрано мар­кірований список.

 • Серед зображень,  розташованих у діалоговому вікні Малюнок мар­кера,  є  й  анімовані.  Вони,  як  і  анімовані  зображення  з  колекції картинок,  мають позначку Позначка.

Вправа 3.9.1.  Зміна вигляду маркерів списку.

Завдання.  Змінити  на  слайді  із  заголовком  Освіта та наука презен­тації Київ маркери списку.

1.  Відкрийте  вікно презентації Київ.

2.  Виділіть слайд  із заголовком Освіта та наука (мал.  3.13).

Мальований маркер

3.  Виділіть  всі  елементи  списку  навчальних закладів,  розташовані  на  слайді. Виконайте  вказівку Формат/Список.

4.  У  діалоговому  вікні  Список  оберіть  вкладинку  Маркірований  і  натисніть кнопку Малюнок.

5.  У діалоговому вікні  Мальований маркер,  користуючись  смугою  прокручу­вання,  знайдіть позначку маркера списку ,  як на зразку  (мал.  3.22).  Виділіть її та натисніть кнопку ОК.

6.  Збережіть внесені зміни та закрийте презентацію.

 • Обговорюємо

1.  Для  чого створюють комп’ютерні  презентації?
2.  За допомогою яких програмних засобів можна створити  презентацію?
3.  Які  існують способи створення  презентації у програмі MS PowerPoint? По­ясніть, за яких умов кожний  із способів є найбільш доцільним. Який  із спо­собів створення  презентації ви  вважаєте найзручнішим?
4.  Які  панелі  інструментів найчастіше використовуються  при  роботі користу­вача з  програмою MS PowerPoint і чому?
5.  Які  існують  способи  додавання  слайдів  до  презентації?  Які  вказівки  для цього  використовуються?
6.  Зазначте  порядок  дій,  які  потрібно  виконати,  щоб  вставити  до  слайда будь-який з об’єктів:  напис, діаграму,  таблицю,  зображення.
7.  Які  однакові  операції  можна  виконувати  над  вставленими  до  слайда об’єктами?
8.  Вкажіть,  які дії можуть  бути  виконані для  зміни  параметрів форматування вставленого до слайда тексту?
9.  Які  списки можна  вставити до слайда? Чим  вони  відрізняються  та для  чо­го використовуються? Чому користувачі часто використовують списки  під час створення  презентацій? Відповідь аргументуйте.
10.  Які  параметри  та  яким  чином  можна  налаштовувати  для  вставлених  до слайдів  графічних об’єктів?
11.  Як  вставлений  об’єкт  можна  скопіювати  до  іншого  слайда?  Чи  можна  в цьому випадку скористатися  буфером обміну,  методом  перетягування?

 • Працюємо в парах

А. 1. Що  спільного мають  програми,  які  входять до  пакета Microsoft Office? Назвіть ці  програми.  Обговоріть у парах.
2.  Як виконати  накладання  одного вставленого об’єкта на  інший так, щоб обидва  відображалися  на  слайді?  Наприклад,  що  потрібно  зробити, щоб малюнок розмістився  під вставленою організаційною діаграмою?
Сформулюйте  послідовність дій. Обговоріть у парах.

В. 3.  У яких випадках може  стати  корисним  Режим сортувальника  слайдів? Назвіть два приклади застосування. Обговоріть у парах.
4.  Які вказівки меню Вставка дублюють кнопки панелі інструментів Малю­вання?  Визначте,  який  спосіб виконання  цих вказівок є більш зручним. Чому? Обговоріть у парах.

C. 5.  Для  кожного  з  можливих  способів  створення  презентації  засобами програми  MS  PowerPoint  наведіть  приклади  відповідних  презентацій (навчальні,  наукові,  торгові  тощо).  Обговоріть у парах.

6.  Порівняйте  презентації Київ та Київ  Фотоальбом,  що  збережені  у   папці Презентації на  CD-диску.  Результати  подайте  у вигляді  діаграми  Венна.  На  основі  аналізу діаграми  визнач­те,  яка  із  цих двох  презентацій  є  більш  інформативною  і  за рахунок чого  це досягається.

 • Працюємо самостійно

А

Таблиця 3.2

Таблиця

Малюнки з файла

В.  2.  За  даними  малюнка  3.24  створіть  презентацію  Типологія  країн  світу (мал.  3.24),  що  складається  з  п’яти  поданих слайдів.

Презентація Типологія країн світу

 • Титульний —  Типологія країн світу.
 • Другий  —   Розподіл  країн  за  рівнем  економічного  розвитку.  Роз­містіть  на  слайді  організаційну діаграму  відповідного  типу  та  додайте зображення країн як приклади для  ілюстрації поданих у діаграмі даних.
 • Третій —  Розподіл  країн за рівнем  соціального розвитку.  Розмістіть на  слайді  організаційну діаграму  відповідного  типу та  додайте  зобра­ження країн як приклади для  ілюстрації поданих у діаграмі даних.
 • Четвертий  —  Україна.  Створіть за допомогою автофігур схему демон­страції  рівня  економічного  та  соціального  розвитку  України  відносно рівня  інших країн світу.
 • П ’ятий  —   Висновки.  За  допомогою  створення  маркірованого  списку вкажіть, як можна використати цю діаграму на уроках географії 10 класу.

С. 3.  Знайдіть якомога більше різних таблиць, які використовуються в шкіль­них підручниках,  супермаркетах,  на бланках анкет тощо. Створіть фо­тоальбом  Таблиці.   Потрібні зображення знайдіть в  Інтернеті, зіскануйте з паперових носіїв чи сфотографуйте та скопіюйте із цифрового фо­тоапарата.

4.  За допомогою  майстра  автовмісту Навчання  створіть  презентацію,  в якій узагальніть способи вставляння зображень до слайдів презентації засобами  програми  MS  PowerPoint.  Для  ілюстрацій  використовуйте потрібні екранні копії.

 • Досліджуємо

1.  Зображення, імпортовані з Інтернету або інших зовнішніх джерел, часто  потрібно  форматувати.  За  яких умов  це  форматування  є бажаним?  Дослідіть  дії,  які  можна  виконати  з  імпортованими зображеннями  (мал.  3.10).
Результати  подайте  у  вигляді  схеми,  створеної  засобами  програми FreeMind.

2.  Порівняйте засоби  вбудованого редактора векторної графіки  програм, що входять до пакета MS Office,   на прикладі програми MS PowerPoint та текс­тового процесора MS Word.  Для цього:

2.1.  Виділіть  слайд  презентації  Київ  з  папки  Презентації вашої структури папок, що має заголовок Символіка міста  (мал.  3.7).

2.2.  З  об’єктів,  розміщених  на  ньому  (крім  заголовка)  створіть  складене векторне  зображення:  змініть  порядок  розташування  та  відображення об’єктів та згрупуйте їх.

2.3.  Виконайте те саме завдання засобами текстового процесора MS Word. Потрібні  об’єкти  скопіюйте  із  слайда  презентації  за  допомогою  буфера обміну. За потреби  скористайтесь матеріалами з CD-диска.

3.  Дослідіть способи  вставляння  таблиці до слайда  презентації,  не змінюючи розмітку слайда. Для цього: 

3.1.  Відкрийте  файл  Добрива.ppt,  що  зберігається  у  папці Презентації на  CD-диску,  і  перегляньте  презентацію  в  режимі показу слайдів. 

3.2.  Вставте  порожній  слайд до  презентації.  Введіть до  заголовка  слайда текст Схема досліду.

3.3.  За  допомогою  вказівки  Вставка/Таблиця  вставте  до  слайда  таблицю та заповніть її за зразком  (табл.  3.3).

3.4.  За  допомогою  кнопки  Колір  заливки  панелі  інструментів  Малювання встановіть зелений  колір фону таблиці  (табл.  3.3).

Таблиця 3.3

Таблиця

3.5.  Дослідіть дію кнопок Додати таблицю на панелі  інструментів Стандартна  та  Намалювати  таблицю  на  панелі  інструментів Таблиці та межі.  Що  спільного у використанні  цих  інструментів для  створення  таблиці?  Опишіть  чотири  способи  вставляння таблиці до слайда презентації. Дані занесіть у таблицю в зошиті.

 • Працюємо нал проектом

Проект  «Обираємо майбутню  професію»

1.  Спроектуйте  на  папері  презентацію  «Моя  майбутня  про­фесія».

2.  Відповідно  до  створеного  проекту  створіть  у  середовищі програми MS Power Point структуру презентації  із назвами слайдів та місцем  розміщення  об’єктів  із  призначенням.  Збережіть  її  у  папці Проект  вашої  структури  папок.  Наповніть  змістом  першу  частину презентації.

3.  Знайдіть  в  Інтернеті  потрібні  для  презентації  зображення  та  збе­режіть  їх у  папці Проект\Зображення вашої  структури  папок.  Вико­ристайте  їх,  наповнюючи  змістом  презентацію  «Моя  майбутня  про­фесія».

4.  Створіть  презентацію  «Історія  професії»,  обравши для  неї  професію, яка є для вас  найбільш  цікавою.  Презентація має  складатися з  трьох слайдів.  Збережіть її у папці Проект вашої структури папок.

5.  Вставте  презентацію  «Історія  професії»  як  складову  презентації «Моя майбутня професія».

6.  Створіть фотоальбом  «Моя майбутня професія».


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.