KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Ринкові установи: біржі, банки та інші Заняття 3

Конспект до уроку з предмету Економіка 10 клас
Тема: Ринкові установи: біржі, банки та інші Заняття 3

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 


  Тема уроку: “ Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники.” Заняття 3.
Мета:


 • сформувати в учнів поняття про ринкові інститути, їх різновиди та їх значення в ринковій економіці;
 •  сформувати в учнів поняття про небанківські фінансові інститути та біржі;
 •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
 •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв
Біржа — це храм новітніх язичників: їхні боги — злитки або кружки золота; їхні святі ікони — банківські квитки або державні облігації; їхні благочестиві вправи — спекуляції на підвищенні або зниженні фондів; нарешті, їхнє покаяння — ліквідація.
  Н. Макаров
Аксіома Уолл Стріта
Бики роблять гроші.
Ведмеді роблять гроші.
Але свині йдуть на бойню.
ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:
Брокер Джон Сміт, що вискочив з вікна 54 поверха на Wall Street, після удару в землю підскочив на 10 метрів, таким чином відігравши частково своє ранкове падіння.
ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:


 •  Що таке банк? Назвіть його основні функції?
 •  Дайте характеристику класифікації банків.
 •  Розкажіть про історію створення банків?
 •  Назвіть основні функції банків.

Тому епіграфом до нової теми уроку є слова невідомого автора "Гроші, гроші... напевно, коли їх не було, було набагато простіше..."
У чому головний зміст цього вислову?
План.
1. Поняття небанківських фінансових установ.
Що відноситься до небанківських установ?
Що вам відомо про них?
Чи чули ви, що їх ще називають парабанківськими установами? (мозкова атака)
Що ви можете сказати про них?
(Небанківські фінансово-кредитні установи теж є фінансовими посередниками грошового ринку, які і здійснюють акумуляцію заощаджень і розміщення їх у дохідні активи: у цінні папери та кредити (переважно довгострокові).
Чим же тоді вони відрізняються від банків? А тим, що є більш спеціалізованими і спеціалізуються на виконанні окремих фінансових послуг, на відміну від банків.
2. Основні небанківські фінансові посередники.
Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди акумулюють кошти приватних осіб або компаній, випускаючи власні цінні папери. Отримані кошти вони з метою одержання прибутків вкладають в акції чи облігації інших підприємств, стають їхніми інвесторами. В Україні такі компанії та фонди в процесі приватизації здійснювали також обмін приватизаційних сертифікатів громадян на власні акції і вкладали ці сертифікати в акції роздержавлення підприємств.
Трастові (довірчі) товариства здійснюють управління майном підприємств або приватних осіб. Вони вкладають кошти клієнтів (за їхнім дорученням) у цінні папери, продаючи одні та купуючи інші з метою одержання прибутків.
Страхові компанії надають можливість домогосподарствам і фірмам знизити ризик через продаж контрактів особливого типу — страхових полісів. Страховий бізнес ґрунтується на природному прагненні людини убезпечити себе і свою власність від різних непередбачуваних ситуацій. Такі установи акумулюють страхові внески громадян та організацій з умовою, що в ра:іі лиха вони сплатять постраждалому зазначену суму. 
Ris.jpeg
Пенсійні фонди акумулюють цільові внески громадян для збільшення їхньої майбутньої пенсії. Діяльність цих фондів також дещо подібна до страхового бізнесу. На залучені кошти фонди купують цінні папери, надають кредити з метою одержання прибутку.
Ощадні установи залучають порівняно невеликі заощадження багатьох громадян. Акумульовані кошти ці установи розміщують в інших ринкових організаціях, щоб одержувати прибуток.
Брокерські фірми — це посередники між продавцями та покупцями цінних паперів на біржі. Крім того, вони надають клієнтам додаткові послуги, зокрема, у вигляді інформації про кон'юнктуру ринку, рекламу тощо.
Як бачимо, фінансово-кредитні посередники виконують великий спектр різноманітних функцій, надають послуги підприємствам та окремим громадянам, забезпечують взаємозв'язок між суб'єктами господарювання, сприяють створенню і раціональному використанню такого фактора виробництва, як капітал.
3. Ринок цінних паперів
.
Ми підійшли майже до самого кінця розляду теми фінансових ринків, проте не варто забувати і про ринок цінних паперів без якого не було б повноцінно функціонування як корпорацій так і всієї ринкової економіки.
Важливою складовою фінансового ринку є ринок цінних паперів, який ще називають фондовим ринком. Хоча ці питання не варто ототожнювати, так як це різні поняття, про що ви дізнаєтесь пізніше, якщо виберете спеціальність економіста =)
Найпростіша фондова взаємодія відбувається між головними учасниками ринку цінних паперів, тобто між інвесторами та емітентами, за такою формулою:
Мал. 49. Спрощена схема фондової взаємодії первинного розміщення (передплати) акцій в акціонерному товаристві.
Як видно зі схеми, відбувається прямий обмін грошових коштів на акції товариства чи банку або облігації банку. Якщо засновник (акціонер) вносить до статутного фонду акціонерного товариства або банку майно, будь-які майнові чи інтелектуальні права та іншу власність, їхній обмін на цінні папери (акції) здійснюється у грошовому еквіваленті. При цьому відбувається зустрічний рух акцій та грошей: від інвестора (вкладника) до емітента надходять гроші, а від емітента до інвестора — цінні папери.
В усьому світі найбільшу частку в обігу цінних паперів становлять акції. Акція — цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує внесення паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на пропорційну внескові участь в управлінні ним (вирішальний чи дорадчий голос) та на отримання відповідної частки прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства.
Акції можуть бути іменними та на пред'явника, безплатними, привілейованими і звичайними (простими).
На фондовому ринку відбувається і обіг боргових зобов'язань та інструментів власності. Наприклад, якщо підприємство залучає кошти на певний період, воно може випустити цінні папери, які засвідчують його зобов'язання повернути борг у зазначений термін із фіксованою винагородою. До боргових зобов'язань належать облігації, векселі, сертифікати. Такі цінні папери можуть випускати й органи державної влади: муніципальні облігації, облігації внутрішньої державної позики тощо. Номінальна вартість облігації повертається її власникові після погашення.
Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений строк з виплатою фіксованого процента. Облігації можуть бути іменними та на пред'явника (подібно до акцій).
.Державне казначейське зобов'язання — вид цінних паперів на пред'явника, який засвідчує внесення його власником коштів до бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу. їх випускають строком на 5-25 років (довготермінові), від 1 до 5 років (середньої тривалості) і короткотермінові — до 1 року.
Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після певного терміну визначену суму грошей власникові векселя (векселеутримувачу).
За характером руху цінних паперів фінансовий ринок поділяють на первинний і вторинний. На первинному купують і продають цінні папери нових випусків. На вторинному — перепродають раніше випущені.
За формою організації фондовий ринок поділяють на організований і розподілений. Прикладом організованого ринку є фондові біржі, або біржі цінних паперів, які треба відрізняти від товарних бірж.
ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
1. Виберіть, які з названих суб'єктів є фінансово-кредитними посередниками:
а) банки; д) інвестиційні компанії;
б) фондові біржі; е) довірчі товариства;
в) товарні біржі; є) взаємні фонди;
г) страхові компанії; ж) пенсійні фонди.
2. Чи правильне твердження, що основною функцією фінансових посередників є залучення тимчасово вільних коштів та їхнє інвестування у різні галузі й сфери економіки?
3. Ви позичили б гроші під найпростіше боргове зобов'язання: «Я вам винен певну суму. Поверну через місяць»? Які причини вплинуть на ваш вибір?
4. Назвіть, які основні операції здійснюють фінансово-кредитні установи:
а) надають позики;
б) проводять розрахунки між підприємствами;
в) обслуговують взаємодію різних галузей і регіонів;
г) відкривають депозитні рахунки для окремих людей (фізичних осіб) і підприємств.
V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів


 •  Припустимо, ви є управляючим одного з інвестиційно-страхових фондів. Опишіть, які капіталовкладення ви здійснили б. Поясніть свою думку. 
 •  На світових ринках капіталу за день обертається близько 1,5 трлн дол. Поясніть, як фінансові установи забезпечують обіг грошей в економіці. Які з них найважливіші у цих процесах?.


VI Додаткові завдання
Цікаві факти:
 Згідно думці ряду учених, глобальна фінансова криза другої половини 2000-х рр. показала неспроможність як кількісних, так і концептуальних моделей, які лежали в основі теорії вільних ринків.
 Топ-10 найбільших бірж світу за обсягом продажу акцій
(World federation of exchanges, 2009) млрд $
1 Nasdaq Stock Market (Національна американська асоціація дилерів цінних паперів)
36,446
2 NYSE Group (Нью-Йоркська біржа)
33,639
3 London Stock Exchange (Лондонська фондова біржа)
6,474
4 Tokyo Stock Exchange Group (Токійська біржа)
5,586
5 Euronext (Євронекст)
4,454
VII Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:


 • Підручник стор. 130-142;
  VIII Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
  Підсумки.
  “Талант и знанья - яркий свет, без них из тьмы исхода нет.”. (А. Рудакі)
  Література:
 •  Гальчинський А.С.,Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. 
 •  Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. 
 •  Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; 
 •  Гроші та кредит. За ред. М.І.Савлука.
 •  Підручник з економіки 10 клас.
 

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники > Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники конспект уроку і опорний каркас