KNOWLEDGE HYPERMARKET


Обговорення на тему: Робота з даними

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Призначення та функції табличного процесора

Презентація до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Робота з даними».

Розгляд теми: Призначення та функції табличного процесора                                                                                                                                                                                  До ледачих натхнення не приходить 


                                                                                                                                                                                                                Чайковський П. І.


                                                                           Робота з даними

1. Теоретичні відомості


Введення та редагування даних. У клітини робочого листа Ехсеl можна вводити значення даних і формули. Формули – це записані відповідним чином арифметичні вирази, які використовують комбінації значень даних, які містяться у клітинах, і функцій. При введенні даних, вони з'являються у рядку формул у верхній частині вікна. В рядку формул курсор вказує, де будуть з'являтись дані. В момент введення даних, у рядку формул стають доступними кнопки [Ввод] і [Отмена]. Введення даних завершується натисненням на кнопку [Ввод] або ? на клавішу [Еntег]. Якщо необхідно відмовитись від введених даних, натискується на кнопку [Отмена] у рядку формул або ? на клавішу [Еsc].

Крім кнопок [Ввод] і [Отмена], у рядку формул є кнопки [Список] і [Изменить формулу]([=]). Список показує адресу або координати активної клітини. У списку можна подивитись список поіменованих діапазонів поточної робочої книги. Якщо натиснути на кнопку [Изменить формулу], запускається майстер функцій, який допоможе застосувати у формулі потрібні функції. В одну клітину можна ввести до 255 символів. Якщо потрібну кількість символів неможливо ввести в клітину через недостатню ширину стовпця, можна змінити її ширину, пересунувши праву межу стовпця. Для цього необхідно встановити курсор між кнопками назви стовпців, натиснути ліву кнопку миші, і не відпускаючи її, пересунути межу.

Текстові записи являють собою послідовність літер, цифр і спеціальних символів. Для введення або редагування даних у клітині таблиці, необхідно її вибрати, тобто зробити активною. Перед введенням можна вибрати потрібний шрифт, його розмір і фонт.
 Завершення введення даних виконується одним із способів:
натиснення клавіша [Еntег];
клацання мишкою по кнопці Ввод у рядку формул;
покинути клітинку за допомогою клавіш управління текстовим курсором або мишкою.

Для редагування раніше введених даних в активній клітині, необхідно двічі натиснути ліву кнопку миші всередині клітини або натиснути клавішу [F2]. Можна редагувати дані і в рядку формул, для цього необхідно натиснути лівою копкою миші в рядку формул. Після цього курсор набирає вигляду вертикальної риски, яку можна переміщувати за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою миші.

За замовчуванням Ехсеl вирівнює текст по лівій стороні клітини. Для зміни вирівнювання тексту можна скористатись кнопками вирівнювання на панелі інструментів форматування. Якщо необхідно ввести число як текстове значення, потрібно перед числом поставити знак апострофа.

Введення окремих чисел автоматично сприймається як дані цифрового типу. Можна вводити цілі числа, дроби або десяткові дроби. Відразу після введення числа, Ехсеl намагається визначити його формат. Формат та інші атрибути для кожної клітини може визначити користувач за власним бажанням командою. Значення дати і часу необхідно вводити в певному форматі. Якщо цього формату не дотримуватись, вони не будуть розпізнані правильно. Для введення поточної дати застосовують команду [Сtr1+:].Ехсеl зберігає дані у тому вигляді, в якому ввони були введені, але виводить їх на екран у відповідності з встановленими правилами форматування.

Редагування даних можна виконувати як безпосередньо у клітинках, так і у рядку формул. Для редагуванні вмісту клітини у рядку формул потрібно встановити табличний курсор у клітину, дані якої необхідно відредагувати, потім встановити вказівник миші в рядку формул, у місце, де необхідно виконати редагування, і натиснути ліву клавішу миші. Для редагування даних прямо у клітині, потрібно встановити на неї вказівник миші і двічі клацнути лівою клавішою миші, або вибрати клітину і натиснути клавішу [F2]. Після цього курсор з'явиться безпосередньо у клітині і буде надана можливість редпгування. Для завершення редагування потрібно натиснути клавішу [Еntег].

Знищення вмісту клітин досягається натисненням клавіші [Dеlеte]. Для того, щоб разом з даними знищити всі додаткові атрибути форматування і примітки потрібно виділити потрібну клітину або діапазон і виконати команду:
 Правка\Очистить\Всё.

Копіювання і переміщення даних у клітинах. Після попереднього виділення клітин, з якими треба виконати дії копіювання або переміщення даних з одного місця в інше, існує два засоби: за допомогою команд Вирізати, Копіювати і Вставити (аналогічно діям в редакторі MS Word) і за допомогою миші. Клітини, які були скопійовані(вирізані), виділяться пунктирною лінією. Копіювання можна продовжувати поки клітини виділені. Якщо в якості ділянки, куди вставляються дані, вибрана одна клітина, а скопійовано декілька, то вибрана клітина буде вміщувати дані верхньої лівої скопійованої зони. Для зняття виділення, натискується клавіша [Еsс]. Дії можна виконувати, як у межах одного робочого листа, так і з одного листа в інший.

Для копіювання і переміщення даних за допомогою миші виділяється клітина (або група клітин), яку необхідно перемістити, натискується клавіша миші на рамку виділення і, не відпускаючи її, пересувається виділена клітина (або група клітин) на нове місце. При переміщенні вказівника миші переміщується і рамка. По завершенні операції відпускається клавіша миші. При цьому інформація в ділянці, куди ви перемістилась клітина, буде замінена новими даними. При копіюванні клітин або діапазону необхідно утримувати натиснутою клавішу [Сtrl].

Для копіювання даних за допомогою команди Вставити вибирається клітина, дані котрої потрібно скопіювати у сусідні. Після цього натискується ліва клавіша миші, вибираються клітини, в які необхідно скопіювати дані першої, і виконується команда Правка\Вставить. У підменю, що з'явиться, вибирається напрямок заповнення.

Заповнення даних у сусідні клітини маніпулятором миш здійснюється наступним чином: просто перемістити маркер заповнення (маленький прямокутник у нижньому правому куті рамки виділення), у клітини в які потрібно скопіювати дані, і відпустити клавішу миші.

Для виділення суміжного діапазону клітин необхідно використовувати стандартні прийоми виділення блоків. Для виділення колонки або рядка натискується показчиком миші по назві заголовка колонки або номеру рядка, а для виділення кількох колонок або рядків необхідно, не відпускаючи лівої клавіші миші, перетягнути її покажчик по колонках або рядках, які треба виділити. Несуміжний діапазон виділяється при постійно натиснутій клавіші [Сtrl]. Виділити всі клітини можна, натиснувши кнопку на перетині заголовків стовпців та номерів рядків, або за допомогою команди Правка\ Выделить все.

Переміщувати(копіювати) діапазон клітин можна також маніпулятором миша стандартним способом. Необхідно виділити клітини (тільки сумісні), розташувати вказівник миші в будь-якому місці на межі виділеного діапазону і, утримуючи натиснутою ліву кнопку, пересунути весь діапазон на нове місце. Після відпущення кнопки маніпулятора, вміст виділених клітин буде видалено в початковому положенні і вставлено в поточний. Якщо в час виконання цієї операції утримувати натисненою клавішу [Сtrl], виникає копія виділеного діапазону.

Типи даних. Кожна клітина може бути порожньою або містити один з таких типів даних: Общий, Числовой, Денежный, Финансовый, Дата, Время, Процентный, Дробный, Экспоненциальный, Текстовой, Дополнительный, Пользовательский .

При індикації чисел у клітині форма їх представлення залежить від ширини стовпця. Якщо зображення числа містить більше, ніж вісім символів, то воно округлюється або виводиться у експоненціальному вигляді. Якщо ширина колонки недостатня для виведення значення результату, клітина заповнюється символами #.

Робота з формулами. Формула - це сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками операцій і круглими дужками. Формули дозволяють виконувати математичні операції над значеннями клітин робочого листа. Формула може містити функції і математичні оператори, порядок обчислення яких прийняті в математиці. Результати обрахування формул, які включають арифметичні оператори, є числовими значеннями, а обрахування формул з операторами порівняння - логічними значеннями Тгuе (Истина) або Fаlse(не истина).

Таблиця арифметичних операторів і операторів відношеньОператор     Значення     Оператор     Значення
(    Відкрити дужки     =    Дорівнює
)    Закрити дужки    <    Менше
^    Підвести до степеня    <=    Менше або дорівнює
*    Помножити    >    Більше
/    Поділити    >=    Більше або дорівнює
+    Додати    <>    Не дорівнює
-    Відняти


Арифметичні оператори в таблиці представлені в порядку зростання їх пріоритету при обрахуваннях. Над текстовими даними виконується єдина операція & , яка єднає текстові дані. Текстові дані у формулі обмежуються лапками.

Посилання на клітину записується її адресою ? назва стовпчика і номер рядка на перехресті яких знаходиться клітина, наприклад, В6, А10. За допомогою посилань використовуються у формулі дані, які можуть знаходитись у різних місцях листа, на інших листах книги або навіть іншій книзі. Посилання на клітини інших книг називаються зовнішніми.По замовчуванні в Місгоsoft Ехсеl використовуються посилання типу А1, в якому стовпчики позначаються буквами від А до IV (256 стовпчиків максимально), а рядки числами – від 1 до 65536.

Виділяють посилання відносні, абсолютні і змішані. Принцип відносної адресації означає наступне: адреси клітинок, що використовуються у формулах, визначені не абсолютно, а щодо місця розташування формули. Цей принцип призводить до того, що при всякому переміщенні формули в інше місце таблиці змінюються імена клітинок у формулі. Переміщення формул здійснюється при різноманітних маніпуляціях з фрагментами таблиці (копіюванні, вставках, вилучені, перенесенні). Посилання, яке включає назву колонки і номер рядка, називається відносним. При копіюванні формули, а також при редагуванні листа таке посилання буде модифікуватись.

При необхідності копіювання формули без зміни адресації клітинки застосовується  абсолютна адресація (“заморожування адреси”). В абсолютних посиланнях перед назвою колонки і номером рядка ставиться символ $. Для “заморожування” всієї адреси символ $ ставиться двічі. Наприклад: $B$2. Таке посилання не модифікуються. Можна “заморозити” тільки стовпець ($B2) або тільки рядок (B$2). В останньому прикладі використане  змішане посилання на клітинки. Узмішаних посиланнях абсолютною є назва колонки і відносною ? номер рядка або навпаки. Нариклад, $A1, A$1. У них модифікується лише відносна частина.

У формулі можуть бути посилання на діапазон клітинок. Діапазон може бути тільки прямокутним. При посиланні на діапазони клітин, вводиться адреса верхньої лівої клітини діапазону і через двокрапку “:”адреса правої нижньої клітини діапазону. Якщо у формулі є посилання на клітини іншого листа, то посилання повинно містити ім’я листа, знак оклику та адресу клітини, наприклад, лист1!А1. Варіанти можливих посилань:
А10 - клітина на перехресті стовпчика А і 10-го рядка;
А10:А20 - діапазон клітин в стовпчику А з 10-го по 20-й рядок;
В15:Е15 - діапазон клітин у 15-му рядку зі стовпчика В по стовпчик Е;
Н:Н - всі клітини у стовпчику Н;
Н:J - всі клітини між стовпчиками Н та J .

 В клітини робочого листа вводяться не тільки значення, а й формули. Ці формули використовуються для розрахунків і використовують значення з інших клітин робочого листа.

Обчислення. Уведення формули для обчислення розпочинається символом “=”. Якщо, наприклад, необхідно додати дані із клітин А1 та В1 і вивести їх суму у клітині СІ, потрібно встановити табличний курсор на клітину СІ і ввести формулу = А1+В2. Для того, щоб створити формулу, необхідно використовувати адреси клітин, значення яких приймають участь у розрахунках. Після введення у клітину символу рівняння, він і курсор з'являться у рядку формул. При введенні формули вона з'явиться у рядку формул. Після натиснення [Еnteг], Ехсеl виконає розрахунки, які вказані у формулі, і в клітині відобразиться результат. Для редагування формули потрібно двічі клацнути на клітину і редагувати формулу безпосередньо в клітині.

Адреси клітин можна вводити, вибираючи потрібну клітину мишкою. Це дозволяє зменшити ризик вводу помилок в адресі і назві клітин. Для цього вибирається клітина, в яку необхідно ввести формулу, і введіть знак рівняння =. Далі потрібно встановити вказівник миші на клітину, координати якої повинні стояти в формулі, і натиснути ліву кнопку миші. Потім вводиться знак арифметичної дії або інший символ, який продовжує формулу. Далі вводиться адреса наступної клітини і т. д.

По замовчуванні Ехсеl відображує в клітинах результати обрахування введених в клітини формул. Формули редагуються так, як і вміст клітин. Переглянути або відредагувати формулу можна у рядку формул, або безпосередньо в клітинці. Для того, щоб побачити всі формули робочого листа, необхідно виконати команду
 Сервис\Параметры\Вид.

 У групі Параметри вікна потрібно встановити прапорець Формулы і натиснути на кнопку [ОК]. Після цього на робочому листі замість значень формул будуть виводитись самі фoрмули.По замовчуванні Ехсеl перераховує всі формули робочого листа кожного разу при внесенні змін у клітини, на які здійснено посилання у формулах. У великих таблицях цe може заважати, оскільки виконується багато розрахунків кожного разу, коли змінюється значення в клітинах. Функцію автоматичного перерахунку можна вимкнути і виконувати відповідні розрахунки тільки тоді, коли це необхідно. Для цього необхідно у вкладці Обрахування діалогового вікна Параметры з меню Сервис встановити вибір у списку Вычисления на вручную. Після цього для повторного обрахування потрібно натиснути клавішу [F9].

Робота з функціями. Функції в Ехсеl - це готові перетворення даних або груп даних. Функції виконують спеціальні розрахунки, які забирають багато часу і сил при виконанні їх у вигляді простих арифметичних дій. Наприклад, функція СУММ() сумує вказаний діапазон значень і замість формули = В2+ВЗ+В4+..., можна набрати =СУММ(В2:В4). Кожна функція складається з її назви та аргументу. Назва функцій (наприклад, СУММ(), ППЛАТ() або СРЗНАЧ()) вказує на тип дії над даними, а аргумент (наприклад, В2 : В4) означає - адреси клітин, які містять ці дані. Функції вводяться безпосередньо у рядку формул або у клітину, як правило, за допомогою майстра функцій.

Однією із самих корисних можливостей Ехсеl є майстер функцій. Він допомагає користувачу ввести потрібну функцію у створювану формулу. Для цього потрібно помістити табличний курсор на клітину, в яку буде вводитись функція, і натискуєтья на кнопку [ fx ] (вставка функції) стандартної панелі інструментів, або виконується команда Вставка\Функція  і далі виконуються інструкції майстра. У діалоговому вікні майстра функцій, у списку Категория вибирається потрібна категорія функції. Після чого, у списку Функция вибирається функція, яку потрібно ввести у формулу, і натискується на кнопку [ОК]. На екрані з'явиться наступне діалогове вікно, відповідне типу вибраної функції. Для аргументів функції введяться потрібні значення або діапазони клітин. Щоб додати функцію у формулу натискується в діалоговому вікні на кнопку [ОК].

2. Практичне завдання


Завдання 1


Завантажити MS Excel;
Розпрацювати прайс за варіантом наданим викладачем;
Оформити таблицю і підготовити аркуш для друкування;
Створений прайс представити текстовим документом в середовищі MS Word;
Зберегти документи на дискету і завершити роботу.

Завдання 2


Завантажити MS Excel;
Розпрацювати таблицю "Відомість нарахування заробітної плати" показану на малюнку і виконати розрахунки у незаповнених полях таблиці;
 
Підібрати зручний для роботи масштаб;
Встановити поточну дату (функція СЕГОДНЯ());
Надрукувати список співробітників із десяти прізвищ і виконати для усіх працівникв розрахунки;
Обчислити вік (використати функцію ДНЕЙ360()), нарахування заробітної плати, отримано заробітної плати в гривнях, з урахуванням статусу співробітника (функція ЕСЛИ()) для кожного співробітника ;
Обчислити отриману заробітну плату в гривнях і в умовних одиницях, курс гривні показати окремим рядком;
Показати суму заробітної плати у рядку Разом (АВТОСУММА);
Окремим рядком показати заробітну плату співробітнків, що проживають у Білій Церкві (функція СУММЕСЛИ());
Окремим рядком показати cередню заробітну плату(функція СРЗНАЧ();
Обчислити кількість працівників із заробітною платою меншою 100 умовних одиниць;
Оформити таблицю і підготовити аркуш для друкування;
Зберегти документ на дискету і завершити роботу.


Завдання 3

        Розрахувати і порівняти якість навчання (в балах) хлопців і дівчат з інформаційних технологій.
        Алгоритм рішення задачі:
Завантажити MS Excel;
Розпрацювати труктуру таблиці "Якість навчання студентів з дисципліни "Інформаційні технології" з полями: №п/п, ПІБ, Стать, Якість навчання, Пропущено годин;
Під таблицею показати пункти і визначити клітинки для результатів обчислень: сума балів всіх хлопців, сума балів всіх дівчат, кількість хлопців, кількість дівчат, середній бал хлопців і дівчат окремо, середній бал групи студентів, середнєарифметичне пропускв хлопців і дівчат окремо і загалом;
Надрукувати список співробітників із десяти прізвищ;
Зробити необхідні обчислення (використати функції СУММЕСЛИ(), СЧЁТЕСЛИ(), СРЗНАЧ());
Зробити аналіз результатів, написати висновок;
Оформити таблицю і підготовити аркуш для друкування;
Зберегти документ на дискету і завершити роботу.


Завдання 4

Одна склянка лимонаду містить 15 калорій, 1 шматок торта — 150 калорій, 1 драже — 2 калорії. Під час святкового обіду Буратіно випив 5 склянок лимонаду, з'їв 20 драже і 4 шматки торта. Мальвіна з'їла 2 драже, 1 шматок торта і випила 1 склянку лимонаду. П'єро випив 2 склянки лимонаду і з'їв 2 шматки торта. Дуремар з'їв 3 шматки торта і випив 2 склянки лимонаду.

Побудувати електронну таблицю, з якої буде видно: скільки всього стаканів лимонаду було випито, шматків торта і драже з'їдено; скільки калорій спожив кожен учасник святкового обіду; скільки калорій містилося у всьому випитому лимонаді, всіх з'їдених шматках торта і драже. У всіх варіантах використовувати посилання на абсолютні адреси клітинок.

       Оформити таблицю і підготовити аркуш для друкування.
       Зберегти документ на дискету і завершити роботу.


3. Звіт

 1) Привести алгортм виконання завдання.
 2) Надати перелік команд, застосованих при виконанні практичного завдання, і пояснення їх дію .


4. Контрольні питання


Структура робочого листка.
Система адрес клітин і поняття діапазону клітин.
Оператори і порядок виконання дій у формулах.
Робота з функціями.
Редагування формул.
Форматування клітин.


Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І.

Підручники по всім предметам скачати, розробка планів уроків для вчителів, Інформатика для 11 класу онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Призначення та функції табличного процесора > Призначення та функції табличного процесора. Обговорення