KNOWLEDGE HYPERMARKET


Об’єкти , що можна вбудовувати до презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Об’єкти, що можна вбудовувати до презентації


Які об’єкти можна вбудовувати до презентації? Яким чином?

Усі  програми,  що  належать  до  пакета  прикладних  програм  Microsoft Office,  підтримують  технологію  OLE  (від  англ.  Object  Linking  and  Embedding  —  зв ’язування  та  вбудовування  об’єктів),  застосовуючи  яку можна працювати  з  даними шляхом  вбудовування  та зв ’язування об’єктів, наприклад,  вбудовування  текстового  документа  до  слайда  комп’ютерної презентації за допомогою вказівки меню Вставка/Об’єкт....

 • Об’єкти  (таблиці,  діаграми,  зображення,  формули  тощо),  створені за допомогою однієї програми,  а потім зв’язані чи  вбудовані в  іншу, є об’єктами OLE

Після вбудовування об’єкт стає частиною файла, до якого його вбудова­но.  На  відміну  від  вбудовування,  гіперпосилання  просто  вказує  на  місце збереження вихідного файла, який відкривається при виборі гіперпосилан­ня.  Основна відмінність між вбудованим  і зв’язаним файлами полягає в то­му, що вони мають різні місця збереження. Переваги і недоліки використан­ня вбудованих та зв’язаних файлів відображено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Таблиця 6.1

Вправа  6.5.1.   Вбудовування  до  презентації текстового  документа,  що  зберігається  на  СD-диску,  та  настрою­вання параметрів його відкриття під час демонстрації.

Завдання. Вбудувати до першого слайда презентації Маслоу.ррt текс­товий документ Теорія Маслоу.рdf налаштувати його відкриття під час показу презентації.

1.  Відкрийте  файл  Маслоу.ррї з  папки  Презентації,  що  зберігається  на  CD- диску. Збережіть його до папки Презентації вашої структури папок.

2.   Виділіть перший слайд. Виконайте вказівку меню Вставка/Об’єкт... та вста­новіть у діалоговому  вікні  Вставка  об’єкта,  що  відкривається  (мал.  6.17), перемикач у позицію Створити з файла  (1).

Вставка об’єкта

3.  Натисніть  кнопку  Огляд  (2)  та  як  ОLЕ-об’єкт  виберіть  файл  Теорія  Маслоу.pdf, що зберігається в папці Презентації на CD-диску.

4.  Для  визначення способу зв’язування  встановіть прапорець У  вигляді знач­ка  (3)  та змініть  його  вигляд,  змінивши  Підпис,  що  встановлюється  за за­мовчуванням, на  Теорія.

5.  Натисніть кнопку ОК.

Даний  документ  відображається  на слайді у  вигляді малюнка. Змініть його розміри та місце розташування.

Налаштуйте  значення  параметрів  вбудованого  текстового  документа для відкриття під час показу презентації у такий спосіб:

 • клацніть на значку вбудованого об’єкта;
 • у контекстному меню вбудованого об’єкта виберіть вказівку Настройка дії;
 • перейдіть на вкладинку Після клацання мишкою;
 • встановіть перемикач у полі Дія об’єкта та із списку, що розкривається при цьому, виберіть дію Відкрити;
 • натисніть кнопку ОК для збереження встановлених значень параметрів.


 • У разі вбудовування програм потрібно встановити  перемикач у по­ложення Запуск програми.

6.   Перейдіть до режиму Показ слайдів, пересвідчіться, що ОLЕ-об’єкт корект­но відкривається під час показу презентації. У разі потреби змініть значен­ня параметрів вбудованого об’єкта.

7.   Збережіть внесені зміни.

 • Обговорюємо

1.  Для чого в презентаціях використовуються анімаційні ефекти?

2.   Значення яких параметрів анімаційних ефектів можна задати та змінити?
Чи належить керування рухом об’єктів на слайдах до анімаційних ефектів?

3.  Що  розуміють під схемою анімації? Що  передбачає кожна схема анімації?

4.  У  чому  полягає  відмінність  застосування  двох  режимів  роботи  з  аніма­ціями:  Ефекти анімації та Настройка анімації?

5.  Які елементи області завдань Настройка анімації та області завдань Зміна слайдів спільні? Чи можна стверджувати, що встановлення ефекту зміни слайдів та анімування окремих об’єктів — це подібні операції? В чому по­лягає відмінність між ними?

6.  Чи  можна  вважати  презентацію,  що  містить  гіперпосилання,  гіпертекстом?  Чому?

7.  Для  чого  використовуються  кнопки дій?

8.  Чим  відрізняється  використання  в  презентаціях  кнопок дій  та  гіперпосилань?

9.  На які  о б ’єкти  можна створити  гіперпосилання?

10. Як  і для  чого  в  презентаціях використовуються  приховані  слайди?

 • Працюємо в парах

A .   1.  Сформулюйте  послідовність дій,  які  потрібно  виконати для  вставляння анімаційних ефектів до  презентації. Обговоріть у  парах.

2.  Обговоріть  у   парах  відмінності  між  схемою  анімації  та  анімаційними ефектами.

B.  3.  До  яких  об’єктів  слайдів  презентації  можна  прив’язати  гіперпосилан­ня? Для  відображення  результатів побудуйте радіальну діаграму. Обго­воріть у  парах.

4.  Сформулюйте  послідовність дій,  які  потрібно  виконати для  вставляння кнопок дій  до  презентації.  Які  ще  автофігури  можна  вставити  до  слай­да  презентації?  Які дії для  цього треба  виконати? Обговоріть у  парах.

C.  5.  Що  таке  внутрішнє  гіперпосилання?  Наведіть  приклад  використання внутрішнього  гіперпосилання  у   презентац і ї  Кращі  українські  фут­болісти.  Що таке  зовнішнє  гіперпосилання?  Поясніть  різницю  між внутрішніми  та  зовнішніми  гіперпосиланнями,  що  містяться  в  одній презентації. Обговоріть у  парах.

6.  Чи  можна  вбудувати  до  слайда  презентації  веб-сторінку? Обговоріть у парах.

7.  Наведіть випадки доцільного  використання  вбудованих о б ’єктів. Обго­воріть у  парах.

 • Працюємо самостійно

А .   1.  Виконайте  редагування  презентації Світ захоплень за таким сценарієм:

1.1.  Відкрийте  файл  Світ захоплень.ррt,  що  зберігається  в папці Презентації на СD-диску.

1.2.  Зробіть активним слайд із заголовком Бальні танці та встановіть анімаційні ефекти до об’єктів, розміщених на ньому.

1.3.  Вставте до слайда  із заголовком Яким є ваше захоплення? тексто­вий напис,  у  який  введіть  із  клавіатури  текст Туризм.

1.4.  Розташуйте  створений  текстовий  напис  на  слайді  всередині  лівої нижньої автофігури.  Згрупуйте  ці два об ’єкти.

1.5.  Встановіть два ефекти анімації створеного об’єкта: вхід — Виїжджання та Шляхи переміщення, як показано на малюнку 6.18.

1.6. Додайте  гіперпосилання  на файл Відпочинок.ppt,  що зберігається на CD -диску  в  папці Презентації,  яке зв’яжіть зі  словом  Туризм.

Ефекти анімації

1.7. Аналогічно створіть текстовий напис із назвою власного захоплен­ня,  згрупуйте  його  з  правою  верхньою  автофігурою  та зв’яжіть з утвореним об’єктом гіперпосилання на файл Моє захоплення з ва­шої структури папок. Перевірте використання навігації за встанов­леними гіперпосиланнями.

1.8.  За допомогою  створення  гіперпосилання додайте  «гостьову кни­гу». Для цього зв’яжіть анімоване зображення  (книжка), розміщене на  першому  слайді,  з  новим  файлом  Відгук.М,  який  створіть  у папці  Презентації  вашої  структури  папок.  Перевірте  виконання навігації за  встановленим  гіперпосиланням.  Попросіть товаришів залишити  свої відгуки щодо якості  виконання  вами  запропонова­них завдань у файлі Відгук.txt.

1.9.  Збережіть внесені до презентації зміни  та перегляньте  її в режимі показу  слайдів.  Перегляньте  записи  в  «гостьовій  книзі».  Зробіть висновки.

B.  2.  Установіть  нелінійну  навігацію  в  презентації  Кращі  українські футбо­лісти у такій послідовності:

2.1.  Відкрийте файл  Кращі українські футболісти.ppt із  папки  Презентації вашої структури папок.

2.2.  Перейдіть  до  другого  слайда  презентації  Кращі  ук­раїнські  футболісти.  Знайдіть  в  Інтернеті  фотоматеріали  про  українських футболістів-володарів  «Золо­того  м’яча».  Вставте  знайдені  вами  зображення  окре­мими  слайдами  презентації та додайте відповідні  гіперпосилання з другого слайда. Додайте інші фото. За потреби можна скористатися  зображеннями  з  CD-диска.  Пошук  потрібних  зображень  на диску здійсніть за допомогою Майстра пошуку.

2.3.  Вставте  відповідні  кнопки дій для  створення  нелінійної навігації у презентації Кращі українські футболісти.

2.4.  Знайдіть  в  Інтернеті  сайти,  на  яких містяться  відомості  про фут­болістів, дані про яких подано в таблиці на другому слайді. URL-адреси  знайдених  сайтів  розмістіть  як  зовнішні  гіперпосилання  на третьому слайді презентації.

2.5.  Збережіть внесені зміни у презентації.

C .  3.  Встановіть анімації об’єктів презентації Дорожній рух.ppt за таким сценарієм:

3.1.  Відкрийте  файл  Дорожній  рух.ppt  із  папки  Презентації  вашої структури папок.

3.2.  Вставте анімаційні ефекти для об’єктів, що розміщені на третьому, четвертому та п’ятому слайдах презентації.

3.3. Знайдіть  в  Інтернеті  правила  дорожнього  руху  та  перевірте коректність налагодження анімації у презентації Дорожній рух.

3.4.  Вбудуйте до титульного слайда презентації новий текстовий доку­мент,  створений  засобами  текстового  процесора MS Word,  вміс­том  якого  є  відомості  щодо  правил  дорожнього  руху,  які  слід  за допомогою буфера обміну скопіювати з  Інтернету.

Адреса  рекомендованого  сайта  міститься  на  титульному  слайді презентації.

3.5.  Перегляньте презентацію в режимі показу слайдів і збережіть вне­сені зміни.

4. Пригадайте умови логічної задачі про перевезення вовка, кози  і капус­ти з одного берега річки на  інший.  Якщо потрібно, знайдіть формулю­вання  задачі  в  Інтернеті.  Знайдіть  потрібні  зображення  чи  підготуйте засобами графічного редактора та створіть презентацію Логічна задача, в якій запишіть умову задачі та демонстрацію її розв’язування.

 • Досліджуємо

1. Відкрийте  файл  Kиїв.ppt  із  вашої  структури  папок  і  встановіть  до  його об’єктів  ефекти  анімації  та  змініть  навігацію.  Обґрунтуйте  запропоновану вами схему анімації та навігації.

Дослідіть, значення яких параметрів потрібно змінити для ефекту анімації, щоб на організаційній діаграмі об’єкти з’являлись один за одним, а не вся діаграма одразу.

2. Чи  завжди  можна  замінити  кнопки  дій  на  гіперпосилання?  А  навпаки? Перевірте  експериментальним  шляхом,  замінивши  у  презентації  Світ захоплень кнопку Повернення на відповідне гіперпосилання.

3. Відкрийте файл  Світ захоплень.ррґ,  що  зберігається  на  вашому комп’ютері  в  папці  Презентації.  Під час  перегляду презентації  в режимі показу слайдів дослідіть назви та призначення кнопок дій (мал.  6.14).

За  потреби  скористайтеся  спливаючими  підказками  чи довідкою.  Резуль­тати подайте у вигляді таблиці в зошиті.

4. Застосуйте  запропонований  алгоритм  зміни  властивостей  кнопок дій  до зміни  властивостей  автофігур  та  організаційних діаграм,  що  містяться  на четвертому слайді Екскурсійна програма презентації Київ із вашої структу­ри папок, а також до текстового напису. Зробіть висновки та узагальнення.

5. Порівняйте  зв’язані  та  вбудовані  об’єкти.  Для  цього  створіть  у  папці Презентації на вашому комп’ютері копію  презентації Світ захоплень —  файл з іменем Світ захоплень вбудовування —  та організуйте зв’язування та вбудо­вування тих самих фотоальбомів у презентації відповідно до їхньої назви. За результатами порівняння заповніть таблицю в зошиті.

Зробіть  висновки щодо  переваг та  недоліків застосування  ОLE- технології під час створення комп’ютерних презентацій.

 • Працюємо над проектом

Проект «Обираємо майбутню професію»

1. Відповідно до презентації зі створеною структурою «Моя майбутня про­фесія»  вставте  до  неї  другий  слайд,  в  якому  відображатиметься  схема навігації  цієї  презентації,  вставте  для  цього  потрібні  кнопки  дій  для
переходу на кожний  із запланованих розділів презентації.

2. За  потреби  вставте  до  презентації  анімаційні  ефекти.  Обґрунтуйте  їх доцільність.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.