KNOWLEDGE HYPERMARKET


Прислівник як частина мови (7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Прислівник як частина мови (7 клас)


Підкорювачі вершин
208. І.  Прочитайте текст, визначте його тему.  В якому реченні сформульовано основну думку тексту?


Альпіністи
Той, хто якось захопився альпінізмом, пронесе любов до нього через усе життя.


У горах альпіністи йдуть рівно, спокійно, кожен крок роблять обережно. Одягнені вони по-похідному.


До високогірної мандрівки спортсмени готуються наполегливо1, довго й ретельно.  Вони повинні уміти робити все: правильно укласти рюкзак, уміло розвести багаття, вільно, швидко та точно орієнтуватися на місцевості, зокрема за картою та компасом.


Альпіністи знають, що таке небезпека2 і справжня дружба. Завжди і всюди вони намагаються ставитися один до одного3 уважно, турботливо, по-товариськи. Ніколи й ніде альпініст не залишить товариша в біді (З журналу).


II. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.


1.    Що таке альпінізм?
2.    Якими рисами характеру повинен володіти спортсмен-альпініст? Що він повинен уміти?
3.    Що зображено на малюнку? Чого вчить нас ставлення альпіністів один до одного?


1 Наполегливо — рос. настойчиво.

2 Небезпека — рос. опасность.
3 Ставитися один до одного — рос. относиться друг к другу.

Знайдіть у тексті слова, які пояснюють дієслова і вказують на ознаку дії. На які питання вони відповідають? Як називаються? Що ви знаєте про цю частину мови?


IV.    Випишіть сполучення дієслів із прислівниками, поставте питання до прислівників.


V.    На прикладі тексту розкажіть про роль прислівників у мовленні.


Прислівник (рос. наречие)
— незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки або ознаку предмета.


Прислівники відповідають на питання як?, якою мірою?, коли?, де?, куди?, звідки?, з якої причини?, з якою метою?.


Прислівник здебільшого відноситься до дієслова, дієприслівника або дієприкметника й означає:
1)    час дії (кол и?) придбати торік;
2)    ознаку дії (як?) сказати рішуче;
3)    місце дії (д е?) бути вдома;
4)    причину дії (з якої причин и?)  кинути спересердя;
5)    мету дії (з якою метою?) зробити навмисне.


209. Розгляньте таблицю; з'ясуйте, які є розряди прислівників за значенням та які їх основні ознаки.
Розряди прислівників за значенням

Назва розряду Питання Приклади
Способу дії
як? яким способом? доводити переконливо, прийти пішки
Міри і ступеня дії
скільки? наскільки? якою мірою? надто рано, дуже голосно, трохи сумно, досить тепло, удвічі довше
Часу дії коли? з якого часу? до якого часу? бачитися зрідка (щодня), почав звечора, завжди встигає, щойно прийшов
 Місця дії
де? куди? звідки? стоїть зліва, летіти вниз, приїхав здалеку, ходімо звідси
Причини дії
чому? через що? з якої причини? грюкнув зопалу, сказав згарячу
Мети дії
для чого? з якою метою? навіщо? виставити напоказ, вистояти наперекір

       
Прислівник може також відноситися:
1)    до іншого прислівника: втричі (наскільки?) дорожче;
2)    до прикметника: цікавий (наскільки?) дуже;
3)    до іменника: читання (я к е?) мовчки.


У реченні прислівники зазвичай бувають обставинами: Опівночі айстри в саду розцвіли (Олександр Олесь).


Можуть бути означеннями: Супермаркет у будинку навпроти. Також відіграють роль присудків: У приміщенні душно.


210.    Прочитайте речення. Випишіть словосполучення з прислівниками за зразком. Що означають прислівники: а) ознаку дії; б) ознаку іншої ознаки; в) ознаку предмета? З якими словами вони пов'язуються, на які питання відповідають?


Зразок. 1. Висипали (я к?) рясно.


1. На небо рясно висипали великі чисті зорі (Василь Шев¬чук). 2. Такі тихі та ясні, по-літньому духмяні ночі бувають тільки у Таврії (Д. Міщенко). 3. Постійні відвідувачі цього кафе зазвичай замовляють котлету по-київськи.


211.    Спишіть речення, зробіть їх синтаксичний розбір. Визначте синтаксичну роль прислівників.


1. Сонячно цвіла осінь (Я. Гоян). 2. Ми переглянули насправді цікавий фільм. 3. Я тобі навдивовижу гарну квітку покажу (Д. Павличко). 4. Дорогу я знав дуже добре. 5. Я люблю ліс узимку.


212.    І. Прочитайте прислівники, правильно наголошуючи; з'ясуйте їх значення. Доберіть до прислівників дієслова з довідки, що підходять за змістом. Запишіть за зразком.


Зразок. Іти (я к?) навпростець.


Навпіл, напам'ять, ненавмисне, щодня, нашвидкуруч1, назустріч, скраю, спідлоба, дибки.
Довідка: рушити, приготувати (сніданок), сидіти, ділити, зламати, вивчити, дивитися, умиватися, ставати. II. З виділеними прислівниками складіть і запишіть речення.


213'. І. Замініть виділені словосполучення одним словом — прислівником із довідки (с. 100) й запишіть, проставляючи наголос.


Зразок. 1. Лежати навзнак.


1. Лежати обличчям догори. 2. Прийти в призначену годи¬ну. 3. Побачити перший раз. 4. Бігти, переганяючи один одного. 5. Йти, не знаючи дороги.


1Нашвидкуруч — рос. на скорую руку.

Довідка: наввипередки, навмання, вчасно, вперше, навзнак.


II. Прочитайте утворені словосполучення, правильно наголошуючи їх. Запам'ятайте значення прислівників.
214.    Прочитайте пари речень. У котрому з них прислівник означає стан, а в котрому — спосіб дії?


1. Клоун смішно кривлявся.— Глядачам було смішно. 2. Чоловік холодно привітався.— Мені холодно. 3. Жінка сумно посміхнулася.— Iй було сумно.


215.    Прочитайте, правильно наголошуючи прислівники; з'ясуйте  значення незнайомих слів. Згрупуйте і запишіть прислівники-синоніми.


Раптово, вічно, уперто, таємно, стійко, повсякчас, не¬сподівано, потай, наполегливо.


216.1. Доберіть до прислівників антоніми з довідки й запишіть по¬парно.
Зараз, удень, голосно, назовні1, брудно, сміливо, попереду, завжди, вгорі, знизу, здалеку.
Довідка: чисто, тихо, зблизька, позаду, вночі, боязко, внизу, всередину, ніколи, згори, потім.

II. Прочитайте утворені пари слів, правильно наголошуючи їх. З виділеними прислівниками складіть і запишіть речення.


217. Прочитайте речення, зіставте виділені слова. На які питання вони відповідають, що означають і до яких частин мови належать?


1. Гаряче пахнуть насичені сонцем трави (О. Гончар) — Молоко було гаряче. 2. Я врятувався дивом.— Усі милувалися тим дивом. 3. Нехай буде по-вашому.— По вашому саду приємно гуляти.


Прислівники слід відрізняти від однозвучних поєднань прийменників з відмінковими формами інших частин мови.
Однозвучні з прислівниками
Прислівники
слова інших частин мови
бачив востаннє    зайшов в останнє купе
працюю вдень    в день приїзду
скласти звечора    прийшли з вечора зустрічі
розділити надвоє    тюль на двоє вікон


1Назовні — рос. наружу.

218.    З'ясуйте значення незнайомих фразеологізмів за словничком наприкінці підручника. Замініть фразеологічні звороти близькими за значенням прислівниками з довідки й запишіть за зразком.
Зразок. 1. Працювати старанно.


1. Працювати не покладаючи рук. 2. Вставати ні світ ні зо¬ря. 3. Знати назубок. 4. Яблуку ніде впасти. 5. Відкладати в довгий ящик. 6. Писати як курка лапою. 7. Почуватися як ри¬ба у воді. 8. Як вітром здуло. 9. Рукою подати. 10. Хоч в око стрель. 11. Ні в сих ні в тих.


Довідка: природно, темно, старанно, людно, ніяково, на¬довго, безслідно, рано-вранці, нерозбірливо, близько, напам'ять.


219.    Доберіть заголовок і запишіть текст, вибираючи з дужок потрібний прислівник. Умотивуйте свій вибір. Прислівники підкресліть.

Настав теплий, тихий рожевий літній вечір. Ось гаснуть (потім, уже, тоді) останні промені сонця, і землю (зненацька1, зрідка, поступово) огортає нічна пітьма і прохолода. Небо вкривається безліччю зірок, а (раптом, згодом, завзято) і місяць випливає над обрієм.


Як (гарно, весело, чарівно) в тихий нічний час плисти річкою на човні! Дивишся (довкола, праворуч, вгору) — там світять тобі зорі. Глянеш (навскоси, униз, кудись), на воду,— і там світяться тобі зорі.


(Недалеко, згори, вгорі) пливе місяць, і під тобою пливе місяць. Тихе плесо ріки, ніби велетенське люстро, відбиває в собі небесну далечінь (Марко Вовчок).


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.