KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різниця між підготовкою інформаційного буклета та бюлетня. Бібліотека макетів Microsoft Office Publisher

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Різниця між підготовкою інформаційного буклета та бюлетня. Бібліотека макетів Microsoft Office Publisher


Чим відрізняється підготовка інформаційного буклета від підготовки бюлетеня?

Оскільки  буклети  належать  до  стандартних шаблонів  публікацій  для друку,  їх створення в середовищі MS Publisher відбувається аналогічно до створення бюлетенів. Водночас слід враховувати деякі особливості, пов’я­зані як із обраним типом публікації, так і з засобами програми MS Publisher.

До останніх належать:

 • кількість смуг буклета — стандартним є розміщення вмісту буклета на чотирьох чи шести смугах; 
 • тип  буклета  —  розрізняють  інформаційні  буклети,  прейскуранти, події та благодійні акції;
 • наявність чи відсутність додаткових сторінок та їхня кількість;
 • спосіб розміщення буклета на сторінці.

Відповідно до призначення буклетів слід добирати їх вміст. При цьому в буклеті, на відміну від бюлетенів, як правило, не розміщують статті, а ма­теріали подають у вигляді окремих блоків, які можуть містити анонси, пропозиції, план дій, огляд програмних продуктів, висновки тощо.

Вправа 22.5.1  Створення  інформаційного буклета.

Завдання. Створити інформаційний буклет Блоґи буклет.pub за допо­могою макета Кубики.

1. Завантажте  програму MS Publisher одним  із  відомих вам  способів.

2.  В  області завдань  Нова  публікація  у  розділі  Почати  з  макета  виконайте вказівку Публікації для  друку/Буклети/Інформаційні.

3.  Перегляньте  стандартний набір макетів буклетів та  оберіть макет Кубики —  на  екрані  з’явиться  макет буклета,  що  складається  з двох сторінок та  шести   смуг.

4. Збережіть  нову  публікацію  під   ім’ям  Блоґи  буклет у  папці  Публікації вашої структури папок.


Які графічні об’єкти містяться у бібліотеці макетів Microsoft Office Publisher?

Під  час  створення  комп’ютерних публікацій  нерідко  виникає  потреба змінити  стандартні  шаблони  чи  макети  шляхом  заміни  чи  додавання графічних  об’єктів. Деякі  з  них,  наприклад  малюнки,  написи,  автофігури, можна  вставляти  до  сторінок  публікації  за  допомогою  вказівок  меню Вставка чи інструментів панелі Малювання. Разом з тим, до складу програ­ми MS Publisher входить  бібліотека  стандартних  макетів,  які  можна  пере­глянути, натиснувши кнопку Об’єкт бібліотеки макетів  панелі  інстру­ментів  Об’єкти.  Подібні  об’єкти  (календарі,  заголовки,  емблеми  та  іп.) можна побачити у звичних для повсякденного життя друкованих виданнях, наприклад у газетах, оголошеннях, грамотах.

Вправа 22.6.1  Додавання  графічних об’єктів до  бюлетеня.

Завдання. До  другої  сторінки  бюлетеня  Суржик.pub,  що зберігається на CD-диску у папці Публікації, додати календар із стандартного набору бібліотеки макетів MS Publisher.

1.  Відкрийте  файл  Суржик.pub,  що  зберігається  на  CD-диску  в  папці  Публі­кації, та перейдіть до другої сторінки бюлетеня.

Додавання графічних об’єктів до бюлетеня

2.  Вставте до другої сторінки бюлетеня  календар, що міститься у розділі Ка­лендарі бібліотеки макетів Microsoft Office Publisher та встановіть парамет­ри його відображення за зразком  (мал.  22.9).

 • За допомогою спеціального  інструмента  (9) можна змінити  макет обраного об’єкта та значення деяких  інших його параметрів.

3.  Змініть розміри клітинок таблиці,  в якій міститься календар так, щоб відоб­ражались усі дані: дати та назва місяця.

4 .   Застосуйте  заливку  кольором  окремих  клітинок  таблиці  відповідно  до етапів підготовки до проведення круглого столу «Геть, суржик!».

5.  Додайте бокову панель із розділу Бокові панелі бібліотеки макетів Microsoft Office Publisher та застосуйте до неї макет Капсули.  Вмістом цієї панелі має бути план підготовки до круглого столу.

6.  Перевірте макет публікації та за потреби внесіть зміни.

7 .   Збережіть публікацію з тим самим  іменем у папці Публікації вашої структури папок.

 • Обговорюємо

1. Як  створити  засобами  програми  MS  Publisher  бюлетень?  Чи  є  різниця  у створенні  інформаційного буклета та бюлетеня?
2. Які  графічні об’єкти може містити  комп’ютерна публікація,  створена засо­бами програми MS Publisher?
3. Чи  існують особливості у роботі з  графічними об’єктами  під час створення публікації?
4. Які основні властивості має об’єкт Малюнок?
5. Як можна замінити малюнки-заповнювачі власними малюнками?
6. У чому полягає основна подібність роботи з текстом та малюнками у прог­рамі MS Publisher?
7. Для чого використовуються об’єкти Бібліотеки макетів MS Publisher?
8. Як можна змінити стандартний шаблон публікації?

 • Працюємо в парах

A. 1. Які  існують  особливості  друкування  на  принтері  комп’ютерних  пуб­лікацій порівняно  із друкуванням текстових документів та слайдів пре­зентацій? Обговоріть у парах. Застосуйте технологію «3-2-1».

2. Чи  подібними  є  процеси  вставляння  малюнків  у  текстові  документи, комп’ютерні  публікації та презентації? Обговоріть у парах. Застосуйте технологію «3-2-1».

B. 3. Знайдіть спільне та відмінне в опрацюванні графічних зобра­жень засобами програм MS Publisher, MS Word та MS Power­ Point. Обговоріть у парах. За результатами порівняння побу­дуйте у зошиті діаграму Венна.

4. Які об’єкти можна зв’язувати у комп’ютерних публікаціях під час робо­ти  в  середовищі  MS  Publisher  і  як  це  зробити?  Чи  можна  засобами програми MS Publisher створювати складені зображення так само, як у текстових документах? Обговоріть у парах.

С. 5. Чим схожі і чим  відрізняються пішій міді отовки  гексгового документ, публікації  т   слайдової  презентації?  Які  Існують  особливості?  Обго­воріть у парах. Складіть порівняльну таблицю.

6.  Чи  шаблон  текстового  документа  та  шаблон  комп'ютерної  публікації одне й те саме? Відповідь аргументуйте. Обговоріть у парах. Застосуй­те технологію  «3 -2 -1 » .

7.  Чи  існує  відповідність  між  поняттями  майстра  автовмісту,  шаблону оформлення  презентації,  макета  і шаблону публікації? Що  спільного у майстрі  автовмісту  комп’ютерної  презентації  та  шаблонах публікації?  Чи  подібні  за  своїм  функціональним  призна­ченням  шаблон  оформлення  презентації  та  макет  ком­п’ютерної публікації? Обговоріть у парах. Побудуйте у зошиті порівняльну схему.

 • Працюємо самостійно

A. 1.  Прочитайте пункт 22.1  підручника та складіть критерії оціню­вання  публікації.

Розроблені  критерії  подайте  у  вигляді  таблиці.  За  основу можна взяти таблицю Критерії оцінювання презентацій. Перегляньте  комп’ютерні  публікації,  що зберігається  на CD - диску  в  папці  Публікації,  оберіть дві  найбільш  вдалі  та  аргу­ментуйте  ваш  вибір.  Заповніть  створену  вами  таблицю Критерії оцінювання комп’ютерних публікацій.

B. 2.  Відкрийте  файл  Блоґосфера.pub,   що  зберігається  в  папці Публікації вашої структури папок,  та завершіть його створення. Якщо  у  папці  такого  файла  немає,  виконайте  вправи  22.2.1,  2 2 .3 .1  та  22.3.2.

2.1.  Підготуйте  файл  Переваги.doc,  вмістом  якого  є  опис  перенпі використання  блоґів.  Вміст  цього  файла  —   текст  статті  Чому блоґи? бюлетеня Блоґосфера. Для  створення  документа  скористайтесь матеріалами, що містяться у файлі Блоґосфера.doc,  який зберігаєть­ся на CD -диску в папці Публікації чи на сайті за адресою http:/ /www.eduwiki.uran.net.ua

2.2.  Розмістіть  у  сатті  із  заголовком  Блоґозакладки  (на  2-й  сторінці) назви  цікавих для  вас блоґів та їхні URL-адреси

2.3.  Подайте  анонс  конкурсу  на  кращий  блоґ,  створений  вашими однокласниками,  —   вміст  об’єкта  Особлива  пропозиція та заповніть  бланк  опитування  для  визначення  блоґу,  найкращою з тих, адреси яких подано на сайті Вікіосвіти.

2.4.  Оцініть створену публікацію згідно з  розробленими  критеріями  та за потреби доопрацюйте її.

C. 3.  Завантажте  блоґ  Зроби сам  за адресою  http:/ /www.zrobysama.com.ua та перегляньте його.

3.1.   Створіть буклет з назвою Зроби сам,  в якому розмістіть ідеї,  приклади та поради щодо створення подарунків власноруч,  використвуючи матеріали  однойменного  блоґу  із дотриманням  Закону про авторське право.

3.2.  Запишіть  порядок  дій,  необхідних  для  підготовки  та створення  цього буклета.

Створюючи  буклет,  за  потреби  розгляньте  приклад буклета Диски.pub, що зберігається на CD -диску в папці Публікації (мал. 22.10).

Публікації

3.3.  Розробіть  критерії  оцінювання  інформаційних  буклетів.  Чи  відріз­няються  критерії оцінювання  комп’ютерних публікацій  залежно  від виду  обраної   публікації?

3.4.  Оцініть  за  розробленими   критеріями  буклети  Диски.pub та  Зроби сам.pub.

 • Досліджуємо

1. Оцініть  способи  створення  та  додавання  зображень  із  підписами  до комп’ютерної  публікації.  Для  цього  розгляньте  три  способи:  додавання об’єкта Підписи під картинками із бібліотеки макетів програми MS Publisher (мал.  22.9):  вставка малюнка та напису  із наступним  групуванням та вико­нання вказівки меню Вставка/Малюнок/Очистити рамку малюнка із наступ­ною  зміною  малюнка.  Запишіть  рекомендації щодо долучення  різних зображень засобами програми MS Publisher.

2. Чи можна застосувати шаблон публікації Бланк, що міститься в області зав­дань Нова публікація у розділі Почати з макета/Набори макетів/Основні ма­кети,  як шаблон текстового документа?

3. Визначте можливі причини створення кількох видів публікацій з однієї теми.

Для цього:

3.1.  Перегляньте  презентацію  Блоґи.ppt,  що  зберігається  на CD-диску  в  папці  Презентації,  матеріали  уроку  та  сайти, знайдені  за  допомогою  пошукової  системи,  за  цією  те­мою.

3.2.  Відкрийте  файл  Блоґи  буклет.pub,  що  зберігається  в  папці Публікації вашої структури  папок,  та заповніть його потрібними да­ними.  Чи  можна  було  б  створити  не  інформаційний  буклет,  а, скажімо, буклет за шаблоном Подія? Визначте можливе призначен­ня такого буклета.

3.3.  Визначте  та  запишіть у  зошит особливості  використання різних видів публікацій.

3.4.  Засобами  програми FreeMind створіть схему, де поясніть призначення  та  особливості  кожного документа  на  прик­ладі  презентації,  буклета  та  публікації,  присвячених  огляду та  кла­сифікації блоґів.

4. Дослідіть  можливі  формні збереження  комп'ютерних публікацій,  cтвороених засобами програми MS Publisher. За результатами розробіті.  таблицю. Чи можна опублікувати комп'юторну публікацію в Інтернаті? Як це зробити?

 • Працюємо над проектом.

Проект  «Обираємо майбутню професію»

1.  Створіть  інформаційний  бюлетень  з   відомостями  про  виконання  завдань проекту.

2.  Створіть  власний  блоґ Моя  професія.  Для  його  створення  пропонуємо скористатися  різними  навчальними інформаційними  джерелами,   на­приклад  матеріалами  дистанційного міні-курсу   Блоґи,  що розміщується на сайті Вікіосвіта  (мал. 22.11),  чи документом Настанови.doc,  що  зберігається на CD-диску   у  папці Публікації.

Сайті Вікіосвіта

Інтернет-ресурси


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.