KNOWLEDGE HYPERMARKET


Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови
192. Прочитайте. Від яких слів (основ) і яким способом утворене кожне з виділених слів? Які це частини мови?
1. Час такий — твори, дерзай і дій. За труди берися без вагання. Отче поле виори й засій (М. Луків). 2.1 земля заспіва, зацвіте, запишається, і побільшає в світі добра (С. Литвин). 3. А од неправди тоншають вуста (О. Забужко). 3. Повсідались дерева рядком, як на призьбі бабусі (Я. Яковенко).
 
Дієслова творяться від дієслів (домалювати, підкреслити), іменників (солити, косити), прикметників (червоніти, синіти), числівників (потроїти), займенників (якати, викати).
Найуживанішими способами дієслівного словотворення є:
• префіксальний (відрізати <- різати; дочитати <- читати; змити <- мити);
• суфіксальний (учителювати <- учитель; киснути <- кислий);
• префіксально-суфіксальний (покращувати <- кращий; приспівувати <- співати).
Складні дієслова здебільшого утворюються від складних іменників: вільнодумствувати <- вільнодумство.

193. Від поданих слів утворіть дієслова різними способами, запишіть їх.
Творити, яскравий, гарний, світло, людина.
• В утворених дієсловах виділіть словотвірні суфікси та префікси. Визначте способи словотворення.

194. Прочитайте. Визначте дієслова, що є авторськими неологізмами. Визначте спосіб творення кожного.
1. Ні, я себе не можу уявить без тебе, Дніпре, як і без тополі, що в серці моїм змалку тополить (М. Вінгра новськии). 2. Весніє небо, і травніє луг, кульбабіють горбочки і узгір'я. Втікає поле геть за виднокруг, бере з собою тихе надвечір'я (І. Коваленко). 3. Вербіє озеро, і березіе гай. А зелень світла, радісна і чиста (І. Коваленко). 4. Даль павутиниться зелена, мов пряжа (Я. Камінецький). 5. Уже сніги відснігували, уже дощі передощили (О. Слоньовська).
• Поясніть роль авторських неологізмів у поетичному мовленні. Пригадайте, хто з українських письменників творив неологізми.
Придумайте й запишіть 2—3 дієслова-неологізми. Поясніть, яким способом словотворення ви скористалися.

195. Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте спосіб творення виділених дієслів.   
1. Пр..буває здоров'я, натхнення, краси. Мир вам, отчі простори, з води і роси! (А. Каміннук). 2. Усмішка материнська світ розвеснює (В. Сторожук). 3. Зл..мати, ро..топтати, зібгати всі застороги і табу. О, як мене в мені багато, неначе неба у степу! (А. Перерва). 4. Сніг підійшов м'який, ласкавий і непомітно все пр..крив (Л. Череватенко).

196. Прочитайте вірш, визначте в ньому спільнокореневі слова. З'ясуйте спосіб творення кожного з них.
                Світлячка, що в травах мерехтів,
                обережно вніс я до світлиці.
                Вимкнув світло, але він світиться
                в кам'яному брані не хотів.
                Я тоді надвір його узяв,
                і стріпнулись криленята кволі,
                і, відчувши, що ізнов на волі,
                світлячок од щастя засіяв.
                                           М. Луків.
Який настрій викликає у вас яскраве світло? Чому?
3 опорою на ілюстрації складіть казку про пригоди Світлячка у великому місті.Скільки дієслів ви вжили? Визначте спосіб творення двох-трьох із них.

Світлячок.jpg
Поясніть вислів східного філософа Конфуція «Замість того, щоб нарікати на темряву, засвіти свою свічку». Що символізує світло?
 
Запитання і завдання для самоконтролю.

* Яка частина мови називається дієсловом? Спробуйте розповісти про початок вашого дня без уживання дієслів. Чи вдалося це вам? Чому?
* Як розрізнити дієслова недоконаного і доконаного виду? Наведіть приклади. Складіть жартівливий діалог між дієсловом доконаного і дієсловом недоконаного виду, у якому кожне з дієслів доводить свої переваги у мисленні й мовленні людини.
* Які дієслова називають перехідними? Наведіть приклади.
* Навіщо дієслова поділяють на дієвідміни? За якими формами дієслів визначають їхню дієвідміну? За якими значущими частинами?
* Які часові форми має дієслово? У формі якого способу дієслово змінюється за часами? Наведіть приклади.
* Які способи дієслова утворюються за допомогою частки б (би)? хай, нехай? Наведіть приклади.
* Які риси вдачі мали б дієслова умовного та наказового способів, якби ви характеризували їх як живих істот?
* Як змінюються дієслова в теперішньому та майбутньому часах? У минулому?

* Які способи творення дієслів найпоширеніші? Наведіть приклади дієслів, утворених цими способами.
* Якими членами речення можуть бути дієслова? Складіть речення, у якому дієслово знати (неозначена форма) є підметом, присудком, додатком, а потім речення, у якому це дієслово в особовій формі є присудком.
* Порівняйте ознаки дієслова в українській мові із його граматичними ознаками в іноземній мові, яку ви вивчаєте.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.