KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник


Клімат нашої планети
199.1. Відпрацюйте вимову слів у рамці. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення, назвіть його ознаки в тексті. З'ясуйте основну думку. Як пов'язаний зміст тексту з його заголовком та назвою пізнавальної теми уроку? Запропонуйте свій варіант заголовка.


Сніг - найважливіша ознака зими
Узимку вода замерзає. Ґрунт укривається великим шаром снігу й льоду, недобираючи значну частину тепла.
Після стійкого замерзання річок та озер повітря охоло¬джується. Такий період із мінусовими температурами триває в Україні близько ста тридцяти днів на рік. Повсюди, крім південних районів, утворюється сталий сніговий покрив, надійно захищаючи озимі культури та  багаторічні трави від морозів. Так, п'ятисантиметровий шар снігу «стримує» десять градусів морозу.


Накопичуючи1 сніг на полях, зберігаючи вологу, аграрії2 дбають про майбутній урожай (За М. Міщенко).


1Накопичувати — рос. накапливать, скапливать.

2Аграрій — тут: працівник сільського господарства.

Для чого треба утримувати сніговий покрив на полях?


III.    Знайдіть у тексті власні назви та поясніть їх правопис. Порівняйте написання числівників, які є в тексті, з аналогічними в російській мові.


IV.    Зачитайте вголос речення з дієприслівниками, поясніть уживання розділових знаків. Як утворилися ці дієприслівники? Яка їх роль у тексті? Поясніть правопис виділеного дієприслівника, розберіть його як особливу форму дієслова (письмово).


200.1. Спишіть текст, замінюючи виділені дієслова дієприслівниками. Визначте вид дієприслівників та поясніть їх творення.


У балці на косогорі стоїть невелика пасіка, ховається в густому садку. Коло пасіки ростуть яблуні й груші, посхиляли гілля над вуликами. Джеря сидить на пеньку коло вогню, тримає на руках замурзаного медом онучка. Любка принесла дідові харч. Вона стала під гіллям груші, схилила голову і підперла щоку долонею (За І. Нечуєм-Левицьким).


II. У третьому реченні знайдіть дієприкметниковий зворот. Чому його не виділено комою?


201. Спишіть текст, доповнюючи речення дієприслівниковими зворотами з довідки. Яку основну дію вони уточнюють? Поясніть уживання розділових знаків.


Благословенна тиша навкруги. Лише пробіжить десь суха зелена ящірка, ... , бризнуть з-під ніг коники та ще жайворонки дзюркочуть у тиші, .... Кожна стеблина прагне вижити, .... Зрідка видніються над ковилою кущі молодого кураю, які восени, ... , стануть перекотиполем1 (За О. Гончаром).


Довідка: ховаючись у траві; проймаючи її вверх і вниз; закоренившись у суху, місцями вже потріскану землю; відломившись від власного кореня.


202.1. Прочитайте текст. Визначте його тему, доберіть заголовок. Чи є у вашому місті (селищі) пам'ятки архітектури? Чи потребують вони реставрації?


II. Спишіть текст, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис дієприслівників. Назвіть дієприслівникові звороти.


Двісті років стояла в центрі Києва фортеця2, (не) знаюч.. війн, (не) чуюч.. лютих ворожих голосів. Війни приходили і минали, щасливо обминаюч.. могутні башти3 й бастіони4. Та на далекі відстані.

1 Перекотиполе — степова рослина, яка має слабкий корінь, після достигання відламується і переноситься вітром

2 Фортеця — рос. крепость.

3 Башта — рос. башня.

4 Бастіон — укріплення, бойова споруда.

Ukrmova7-bondarenko-25.jpg

Київська фортеця

Прийшло двадцяте століття, порушивш.. тривалий спокій фор¬теці, принісш.. страшні зміни. Ураганом пронеслися революції, війни, живого місця (не) лишаюч.. на її велетенському тілі. Пізніше, квапляч..сь із новобудовами, люди руйнували її вали й стіни. Нині реставратори1 відновлюють Київську фортецю, даруюч.. їй ще років двісті життя (З календаря).


III. Зверніть увагу на зміну голосного у виділених словах під час відмінювання. Поясніть це фонетичне явище.
203. Перекладіть текст українською мовою. Запишіть, порівнюючи суфікси дієприслівників у російській та українській мовах.


Буря усилилась. Высокие сосны скрипели, раскачиваясь от сильного ветра. Осины2 трепетали3. Их листья, отрываясь, неслись на лагерь противника, осыпая воинов. Дождь лил непрерывно4. Буря проносилась через вековой лес, ломая деревья, вырывая их с корнями. Только берёзы, крепко уцепившись5 корнями за землю, раскачивались, склоняясь, затем снова выпрямлялись (В. Ян).


1 Реставратор — той, хто відновлює твори мистецтва, будівлі.
2 Осина — укр. осика.

3 Трепетать — укр. тремтіти.

4 Непрерывно — укр. безперервно.

5 Уцепиться — укр. вчепитися.

204.    Спишіть речення, виправляючи граматичні помилки — неправильно утворені дієприслівники та неправильно побудовані речення з дієприслівниковими зворотами.


1. Читая книги, ми пізнаємо світ. 2. Подзвонивши, мені почулися кроки за дверима. 3. Повертаючись додому, пішов сніг. 4. Почувши знайому мелодію, мені захотілося співати. 5. Я дивився, не відриваясь, на вогонь. 6. Крича і кидая угору шапки, за літаком бігли люди (З учн. творів).


205.    І. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Складіть і запишіть план стислого переказу тексту.


Вам, напевно, відомо, що, уважно вивчивши спиляний стовбур, можна дізнатися не тільки про вік дерева, а й про зміни погодних умов протягом його життя. Наприклад, у холодні й посушливі роки деревина наростає повільно, «записуючи» кожен рік тонкими кільцями.


Ще детальніший «літопис» історії Землі ведуть льодовики. Перебуваючи на вершинах найвищих гір і в недоступних полярних широтах, вони зберігають у своїй «пам'яті» сліди минулих епох.


Сніг, що випадає на льодовик, лягає різними шарами на його поверхню. Зимові відкладення за будовою відрізняються від літніх. Льодовик «росте», давні відкладення снігу залишаються на великій глибині, і вся товща криги розбивається на річні шари, схожі на річні кільця дерев. За допомогою спеціальних розрахунків можна визначити вік кожного льодовикового шару.


Деякі висновки вчених про клімат минулих епох зроблено саме на підставі досліджень льодовиків. Так, науковцям відомо, що вміст важкої води в кризі залежить від температури, за якої вона утворилася. Вимірявши кількість важкої води в товщі льоду, можна точно визначити, яка температура була в момент його відкладення. А зробивши аналіз атмосферного пилу, який залишився на поверхні льоду багато тисяч років тому, можна дізнатися про рівень забруднення повітря в минулому, великі виверження вулканів та вітри, що дули на Землі в ті часи (3 «Енциклопедії для дітей»).


II.    Визначте всі дієприслівники в тексті. З'ясуйте їх синтаксичну роль.
III.    Виділені дієприслівники розберіть як особливу форму дієслова (письмово).


IV. Перше речення третього абзацу перебудуйте на речення з дієприслівниковим зворотом і запишіть.
206.    Підготуйте усну розповідь про дієприслівник як особливу форму дієслова. Обіграйте її у вигляді діалогу.


207. І. Випишіть із тексту «Сніг — найважливіша ознака зими» ре¬чення з дієприслівниками, зробіть їх письмовий розбір як особливої форми дієслова.


II. Повторіть вивчене про дієприслівник, даючи відповіді на запи¬тання і виконуючи завдання.


Запитання і завдання для повторення
1.    Які ознаки дієслова властиві дієприслівнику? Покажіть це на прикладах.
2.    Які ознаки прислівника властиві дієприслівнику? Наведіть приклади.
3.    Утворіть від дієслів темніти, втікати дієприслівники недоконаного виду й поясніть, як ви це зробили.
4.    Утворіть від дієслів відчувати, зупинитися дієприслівники доконаного виду й поясніть їх творення.
5.    Яку роль відіграє вид дієслова у творенні дієприслівників? Поясніть це на прикладах.
6.    З'ясуйте, коли на місці крапок у наведених словах треба писати і, а коли — и: стояч.. води — стояч.. біля вікна; кроку-юч.. екскаватори — крокуюч.. вулицею.
7.    Поясніть написання не з поданими дієприслівниками: (не)поспішаючи, (не)навидячи, (недовиконавши, (недочуваючи, (не)почувши.
8.    Що таке дієприслівниковий зворот? Наведіть приклади речень із дієприслівниковими зворотами, поясніть вживання розділових знаків.
9.    Що спільного між дієприкметником та дієприслівником?Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.