KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке права та свободи людини

Гіпермаркет Знань>>Етика>>Етика 6 клас>>Що таке права та свободи людини


1. Що таке права людини.

2. Якими є права дитини.

3. Як поважають та захищають права людини в демократичному суспільстві.

4. Як співвідносяться права й обов'язки.


Після цього уроку ви зможете:

 • Пояснювати поняття « права людини », « права дитини », «обов'язки людини і громадянина України»;
 • Наводити приклади прав і обов'язків;
 • Висловлювати й аргументувати власні думки про права й обов'язки учня, людини та громадянина в Україні.


Поняття, які треба вміти застосовувати: права людини, права дитини, права і обов'язки людини та громадянина.


1. Що таке права людини

Кожен із нас завжди пов'язаний з іншими людьми: друзями, знайомими. У школі ви учень, вдома для батьків - дитина, та насамперед - Людина. Саме тому ми мусимо зважати на тих, хто нас оточує.


Усі хочуть бути коханими, здоровими, сильними, щасливими й потрібними комусь. Більшість людей шукають дружби, відчувають біль, потребують захисту, безпеки та впевненості, хочуть, аби їх поважали.


Для того щоб усвідомити ці прості істини, людство багато пережило. Лише після Другої світової війни стало зрозумілим, що тільки домовленість між різними країнами може забезпечити справжній захист прав людини в усьому світі. У 1948 р. всесвітня Організація Об'єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини. Проголошені права людини включають, зокрема, можливість розвивати і використовувати свої людські й моральні якості, інтелект, таланти для задоволення духовних й інших інтересів і потреб. Права людини, що захищаються міжнародними документами і законами нашої держави, засновані на моральних нормах і цінностях: справедливості, рівності, повазі до людської гідності. Кожна країна, яка підтримує міжнародні документи про права людини, бере на себе зобов'язання забезпечити такі права для всіх людей на своїй території. Прийняла на себе обов'язки й наша держава. Громадяни України мають багато прав.


Декларація - офіційний документ, у якому проголошено певні принципи та положення.

Права людини - можливості людини мати певні матеріальні, культурні і духовні блага, необхідні їй для нормального життя та розвитку.

Прочитайте уривок із Загальної декларації прав людини та поміркуйте. Про що йдеться в документі? Коли людина отримує свої права? Поясніть твердження з Декларації про те, що «люди народжуються рівними у своїй гідності й правах». Як ви розумієте поняття «взаємини в дусі братерства»? Чи має хтось перевагу у своїх правах?


Із Загальної декларації прав людини

Стаття 1
Усі люди народжуються рівними у своїй гідності й правах. Вони наділені розумом і совістю і мають чинити по відношенню один до одного в дусі братерства.


Стаття 2
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Ознайомтесь у парах, які з прав в Загальній декларації прав людини названо такими, що надані людині від народження. Поясніть, що означає кожне з цих прав. Наведіть із власного досвіду приклади реалізації цих прав. Обміняйтеся думками з найближчими сусідами, а потім з іншими однокласниками.


У Загальній декларації прав людини проголошено, що кожна людина має право:
-    на життя, на свободу, гуманне поводження з боку інших;
-    на участь в управлінні своєю країною, на вільний доступ до інформації, на свободу думки і переконань;
-    на працю, освіту, вільний час і медичну допомогу;
-    на участь у культурному житті.


2. Якими є права дитини

Якими ж є права дитини? У загальних рисах вони такі самі, як і в дорослих. Однак діти частіше відчувають образу та несправедливість, оскільки є слабшими і беззахисними. Тому ООН було складено й проголошено спеціальну Декларацію прав дитини (1959 р.) і ухвалено міжнародну Конвенцію про права дитини (1989 р.). Якщо перший документ лише проголошував ці права, то другий - зобов'язував держави, що його підписали, забезпечити його виконання. Відповідно до статті 1 названої Конвенції, дитиною є кожна людина, доки не досягне 18-річного віку. Права дитини - це певні спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для життя і досягнення зрілості. Кожна дитина, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового стану, стану здоров'я, має рівні права з усіма іншими дітьми.


Конвенція - договір між державами з якогось спеціального питання.

Оберіть одне з прав дитини й, працюючи в малих групах, спро¬буйте втілити його в символічному малюнку. Доберіть підпис до нього.


З Конвенції про права дитини
-    Дитина має право на особливий захист і турботу, якісну їжу, житло й медичну допомогу.
-    Дитина з фізичними та розумовими вадами має право на спеціальну допомогу та турботу.
-    Дитина має право на любов і розуміння в сім'ї. Має право ходити до школи та розвивати свої здібності.
-    Дитина має право на освіту, яка має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі, на підготовку дитини до свідомого життя в суспільстві.
-    Дитина має право у складних обставинах на першочерговий захист і допомогу.
-    Дитину не можна примушувати до важкої праці і піддавати жорстокому поводженню.
-    Дитині не можна виносити смертний вирок або карати її довічним ув'язненням.


3. Як поважають та захищають права людини в демократичному суспільстві

Сьогодні більшість країн світу намагається враховувати основні положення Загальної декларації прав людини. Вони є складовою конституцій і законів усіх демократичних держав. Якщо влада не поважатиме цих прав, люди мусять їх відстоювати. Наприклад, якщо представник влади (зокрема, державний службовець) порушить чиїсь права або свободи, громадянин має право звернутися до суду.


Однак багато чого для дотримання прав людини можемо зробити й ми самі: підтримати слабшого, допомогти тим, хто потрапив у біду тощо. Навіть спілкування ми можемо зробити людянішим. Якщо важко захищати свої права та права людини одному, треба шукати однодумців, з якими легше подолати труднощі. Саме тому в багатьох країнах молоді люди об'єднуються в громадські організації і товариства.

Проведіть «мозковий штурм» з проблеми: що нам до снаги зробити, щоб допомагати державі й суспільству захищати права людини і дитини. Обміркуйте отриманий перелік і подумайте, як ви можете використати напрацьовані вами правила поведінки в буденному житті.


4. Як співвідносяться права й обов'язки

Міжнародні документи надають дітям і дорослим багато прав, проте нам дозволено далеко не все. Здійснюючи свої права, не можна діяти всупереч інтересам інших або обмежувати їхні права. Права передбачають і певні обов'язки. Наприклад: кожна дитина має право на освіту, але й обов'язок ходити до школи;
•    кожна дитина має право на медичну допомогу, але й обов'язок турбуватися про своє здоров'я;
•    кожна дитина має право висловлювати свої думки. Проте вона мусить зважати на думки інших.


Чи замислювалися ви над тим, що життя ґрунтується на виконанні обов'язку? Бувають різні обов'язки - легкі й обтяжливі, проте всі їх слід виконувати. Є професійні обов'язки, які треба виконувати, обіймаючи певну посаду. Більшість людей виконують сімейні обов'язки, обов'язки щодо своїх родичів і друзів тощо. Нерідко трапляється, що людина сама бере на себе відповідальність за певну справу, тобто добровільний обов'язок щось робити. Наш Основний закон - Конституція України - визначає обов'язки громадян України. У документі, зокрема, зазначено, що кожен громадянин повинен захищати Батьківщину та її незалежність, шанувати державні символи, не чинити шкоди природі, культурній спадщині українського народу, сплачувати необхідні податки, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не зазіхати на права й свободи, честь і гідність інших людей.

Розділіть аркуш навпіл. Ліворуч запишіть свої права, праворуч - обов'язки. Намагайтеся врахувати свої права як дитини, людини, громадянина, члена сім'ї, учня та ін. Який перелік вийшов довшим? Що вам було важче визначити: права чи обов'язки? Чому?


Поділіться результатами своєї роботи з класом.

І. Оцініть себе, зарахувавши за відповіді 1-5 по 1 балу, 6-7 по 1,5 бала, 8-9 по 2 бали.


1. Що таке права людини?

2. Чому вони є природними?

3. Які права має людина від народження?

4. Що таке права дитини?

5. Які права мають діти?

6. Порівняйте права дитини й дорослої людини. Які особливості мають права дитини?

7. Чи володіє дитина правами дорослої людини? Чому ви так думаєте?

8. Чому немає прав без обов'язків?

9. Якими є обов'язки дорослих, а якими дітей?


II.    Поверніться до фотографій, які ви розглядали на початку уроку. Які права мають діти на першому фото? Які права дитини порушено щодо тих, хто зображений на другому знімку? Поясніть свою думку.


1.    Поясніть на прикладах із власного досвіду, що таке права людини.
2.    Напишіть невеличкий твір на тему: «Чому потрібно знати права людини? ».
3.    Чи вважаєте ви слушним висловлювання: «Твої права закінчуються там, де починається ніс твого сусіда»? Відповідь обґрунтуйте прикладами з власного досвіду.
4.    Поміркуйте, чи стосуються міжнародні документи, про які йшлося в тексті параграфа, вас особисто. Чи є вони важливими для вас? Чому?
5.    Прочитайте історію зі шкільного життя і визначте, які моральні норми і хто порушив у цьому випадку. Чому ви так гадаєте? Поясніть. Обговоріть у класі: хто і яким чином, на ваш погляд, відповідатиме за свої порушення. Як ви думаєте, чи існують закони, які захищали б права людини та дитини?


Одного дня на перерві дев'ятикласник Василь силою відібрав у шестикласника Петра гроші, які мама дала тому на сніданок. Шестикласники, зібравшись навколо потерпілого, намагалися втішити його. Пролунав дзвоник і діти почали, перекрикуючи один одного, розповідати цю історію вчительці й вимагати від неї негайного втручання.


Вчителька мала свої плани щодо уроку і спочатку спробувала «навести в класі порядок». Однак діти не вгамовувались, а кричали ще голосніше. Тоді, втративши терпіння, вона також почала кричати на них, схопила Петрика і потягла його до кабінету директора школи.


Етика. 6 клас. Данилевська О., Пометун О.

Повний перелік тем з етики, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з етики для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.