KNOWLEDGE HYPERMARKET


59. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану.Содержание

§52. Взаємодія біосфери з іншими оболонками Землі

Пригадайте.
1. Приклади взаємодії біосфери з різними оболонками планети?
2. Що таке ґрунт? Чим він відрізняється від гірської породи?
3. Які ґрунти зустрічаються у вашій місцевості?
4. Наведіть приклади позитивного та негативного впливу людини на рослини та тварин.

Вплив організмів на зовнішні оболонки Землі

Перетворення навколишнього середовища рослинами і тваринами триває весь час. Так, в океанах формуються коралові рифи, у вкритих мохом північних болотах щорічно відкладається до 1 мм торфу, на скелях селяться водорості й лишайники, які руйнують гірські породи та сприяють утворенню ґрунтів. Отже, органічний світ здійснює постійний вплив на середовище та змінює його.

Організми значно змінюють поверхню літосфери. Під впливом рослин, тварин та мікроорганізмів відбувається руйнування гірських порід – органічне вивітрювання.

Завдання. З теми “Літосфера” пригадайте, як відбувається процес органічного вивітрювання та його наслідки.

Значна частина літосфери складена гірськими породами органічного походження.

Завдання. Наведіть приклади осадових порід органічного походження та поясніть, як вони утворювалися в земній корі.

Взаємозвязки біосфери з оболонками Землі

На території України зустрічається багато гірських порід органічного походження. Так, на Донбасі є значні поклади кам’яного вугілля, які утворилися з решток давніх папоротей. Вапняки-черепашники Причорномор’я виникли за рахунокнашарування решток морських молюсків на дні давнього моря, яке затоплювало південь сучасноїтериторії України в минулі геологічні ери. З відмерлих решток організмів також сформувалися нафта, природний газ, торф, крейда.

Особливі зв’язки склалися між біосферою та атмосферою. Первинна атмосфера Землі, яка виникла в результаті вулканічних вивержень, була насичена вуглекислим газом та майже позбавлена кисню. Саме завдяки зеленим рослинам суттєво змінився газовий склад повітряної оболонки. Так, рослини у процесі фотосинтезу поглинули значну частину вуглекислого газу та збагатили повітрякиснем. Цей процес триває й в наш час.

Завдання. З курсу природознавства поясніть, як відбувається процес фотосинтезу. Яке він має значення для самих рослин та для існування життя на планеті?

Рослини також очищують повітря від пилу, вихлопних газів автомобілів, шкідливих викидів виробництва.

Біосфера здійснює великий плив на гідросферу, впливаючи на хімічний склад води. Зелені водорості планктону, що живуть на поверхні Світового океану, як і рослини суходолу, постійно збагачують воду киснем, поглинаючи при цьому вуглекислий газ. Морські тварини, засвоюючи різноманітні речовини з води, будують з них своє тіло. Відмерлі решки морських організмів осідають на дно, з часом утворюючи товщі осадових порід.

Ґрунт як особливе природне утворення

Світ живої природи постійно взаємодіє з неживими тілами – мінералами й гірськими породами, повітрям, водою. На межі їх взаємодії виникло особливе природне тіло – ґрунти. Саме в ґрунтах найбільш проникають одна в одну зовнішні оболонки Землі: літосфера, атмосфера, гідросфера та біосфера.

Ґрунт є найбільш близьким для кожної людини компонентом природи хоча б тому, що ми щодня ходимо по ньому. Водночас ґрунт – це та частина природи, яка почала відкривати нам свої таємниці лише 100-150 років тому.

Головною властивістю ґрунтів є родючість – здатність забезпечувати рослини елементами мінерального живлення та вологою. Кожний, хто хоча б один раз копав землю на городі або обкопував навесні дерева, знає, що верхній шар ґрунту майже завжди має темний колір. Такого забарвлення йому надає гумус (перегній), який утворився з решток живих організмів. Він містить основні поживні речовини, необхідні для життя рослин.Чим більше гумусу в ґрунті, тим вища його родючість. Але рослини не здатні безпосередньо споживати складні органічні речовини гумусу. Мікроорганізми, що мешкають в ґрунті, розкладають їх до простих мінеральних речовин. Саме їх й поглинають рослини.

Сучасні уявлення про ґрунти та закономірності їх поширення на планеті науково обґрунтував наприкінці XIX ст. російський учений Василь Докучаев. Для своїх досліджень він вивчав найкращі в світі ґрунти – українські чорноземи.

В.Докучаєв

Ґрунт – це верхній пухких родючий шар землі. Він є комплексним природним тілом, яке утворилося в результаті спільної дії різних чинників. До основних з них належать вивітрювання, живі організми, кліматичні умови, рельєф, водний режим.

Утворення ґрунтів відбувається дуже повільно. Так, шар ґрунту в 1 см залежно від природних умов певної території формується від 50 до 200 років. А на утворення шару ґрунту в 1 м, природа витрачає 10 тис. років! Водночас, при неправильних методах землеробства цей шар ґрунту може бути знищений в короткий термін. Тому ґрунти слід берегти, як зіницю ока, оскільки вони є основним джерелом, що забезпечує людство продуктами харчування.

Останнім часом ґрунти досить швидко змінюють свої властивості під впливом людини. Наслідком неправильного використання та обробітку ґрунтів є постійне скорочення площ орних земель.

Ґрунти поширені на земній поверхні залежно від кліматичних умов та типів рослинності. Вони закономірно змінюються на рівнинах від екватора до полюсів, а в горах — з висотою.

Вплив людини та біосферу

У процесі своєї господарської діяльності людина здійснює істотний вплив на біосферу. Цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. У зв’язку із зростанням кількості людей на планеті, збільшується негативний вплив на живу природу. Це відбувається внаслідок будівництва заводів і фабрик, прокладання доріг, розширення існуючих та створення нових населених пунктів. Під час неконтрольованого полювання на тварин, вилову риби та інших водних організмів, вирубання лісів, використання земель зменшується кількість видів рослин та тварин. Так, з вини людини зникли європейські бики тури, дикі коні тарпани, моська корова. Нині на межі виживання опинилися людинопобідні мавпи, уссурійський тигр, кінь Пржевальського, зубр, степовий орел, окремі види китів, морські котики, тюлені, моржі та багато інших тварин. Рідкісні та зникаючи види тварин та рослин занесені у Червоні книги окремих країн та Міжнародну Червону книгу. Збирання інформації для Червоної книги розпочалося з другої половини ХХ ст. Ця книга виходить протягом чотирьох десятиліть й з кожним наступним перевиданням кількість занесених до неї рослин та тварин зростає. Червона книга України виходить з 1976 року.

Завдання. Наведіть приклади рідкісних видів тварин та рослин, що зустрічаються у вашій місцевості. Які необхідні заходи для їх збереження?

Лісова пожежа

З метою збереження та відтворення зникаючих видів рослин та тварин створюються різні природоохоронні території. Найбільш відомі з них природні заповідники та природні національні парки.

Вплив людини на живі організми буває прямим та опосередкованим. Прямим є безпосередній вплив людини на ті чи інші організми. Наприклад: вирубування дерев, полювання на тварин, виловлювання риби тощо. Прямий вплив швидко призводить до зменшення біологічних ресурсів планети. Але він є підконтрольним людині. Існують численні закони та програми, які обмежують пряме втручання людини в біосферу. Вони контролюють промисел певних видів тварин та рослин з метою запобігання їх зникненню.

Опосередкований вплив людини на біосферу відбувається в результаті зміни природного середовища існування рослин та тварин. Оскільки всі види живої природи пристосувалися до певних умов життя, їх кардинальна зміна призводить до зникнення одних видів рослин та тварин й заміни їх іншими. Наприклад, вирубування лісів веде до зникнення лісових тварин. Їх місце займають тварини відкритих просторів. Розорювання земель у степах викликає витіснення дикорослих рослин культурними та вимирання тварин степу. Це підтверджує, що існують тісні взаємозв’язки між живою та неживою природою. Їх порушення призводить до неконтрольованих змін у біосфері.

Висновки


1.Організми біосфери впливають на всі зовнішні оболонки Землі та істотні змінюють їх.
2.Ґрунт – це верхній пухких родючий шар землі. Він виник в результаті тривалої взаємодії всіх зовнішніх оболонок планети.
3.Людина здійснює істотний вплив на біосферу. Цей вплив може бути позитивним та негативним. Розрізняють також прямий та опосередкований вплив людини на живі організми.

Питання для самоконтролю


1.Наведіть приклади взаємодії біосфери з різними оболонками Землі.
2.Що таке ґрунт? Як він утворився?
3.Як і чому змінюються ґрунти на земній поверхні?
4.Наведіть приклади позитивного та негативного впливу діяльності людини на рослини і тварини.
5.Поміркуйте, які заходи необхідні для збереження та відновлення рідких й зникаючих видів рослин та тварин у вашій місцевості.

Сторінка для допитливих

  • В різні геологічні епохи неодноразово змінювався рослинний та тваринний світ нашої планети. Так, сотні мільйонів років тому були поширені ліси з деревоподібних папоротей, хвощів та плавунів. Серед тварин панували велетенські ящери – динозаври, місце яких з часом зайняли птахи та звірі.

  • Найвища трава в світі – це бамбук, з стебел якого роблять вудочки. Він росте надзирайте швидко, досягаючи висоти 30-40 м. Інколи за добу ця трава виростає на 1 метр.

  • Найвищим деревом в світі є евкаліпт, який сягає висоти понад 150 метрів. Це відповідає хмарочосу в 50 поверхів. Його батьківщиною є Австралія. Існує близько 500 видів евкаліптів. Серед них зустрічаються й карлики, які не досягають й 2-3 метрів висоти. Є навіть евкаліпти-чагарники. Щоосені замість скидання листя, евкаліпти звільняються від старої кори.

  • Деякі види рослин живуть наваго довше, ніж тварини. Наприклад, в Японії знайшли кедр, якому понад 7 тис. років. Довжина коло його стовбура сягає 16 метрів. Баобаб живе до 5,5 тис. років, а окремі види сосни доживають до віку 4-4,5 тис. років. Але найстарішою рослиною світу визнано дерево макрацамію в Австралії. За розрахунками вчених це дерево має вік 15 тис. років.

  • Найбільші квіти має рафлезія Арнольда, яка росте в джунглях Індонезії. Квітка цієї рослини досягає 1 м в діаметрі й важить 4-6 кг. Вона нагадує великі шматки сирого м’яса й має відворотній запах гнилі. Тому в лісі цю рослину легко відшукати за специфічним запахом.

  • Чемпіонами за висотою проживання є деякі види птахів: орли, грифи та кондори. Вони зустрічаються у найвищих горах світу на висоті понад 7 тис. м. Вглиб землі тварини проникають всього на кілька метрів. Більшість мешканців живе у багатому на їжу верхньому метрову шарі.

  • Найсильніші в світі тварини – комахи. Так, деякі деревні жуки можуть переносити вантаж, що у 850 разів перевищує його власну масу. Тягти жуки здатні ще більші за масою тіла, які у 4200 разівбільші за них самих. Водночас слон здатний підняти вагу, яка складає лише 30-50% від його маси.

  • Найбільшим у світі метеликом є австралійська вікторія орнітоптерія. Вона має розмах крил до 30 см! Місцеві жителі з задоволенням їх використовують в їжу. На полювання за метеликами-велетнями виходять не з сачками, а з луками й навіть з рушницями.

  • Найбільші яйця ніс нелітаючих птах епіорніс – велетень триметрової висоти, знищений людиною у ХVІІІ ст. Цей птах жив в Африці та на острові Мадагаскар. Довжина яєць епіорніса сягала 35 см. Одне яйце вміщувало до 9 літрів рідини (як 180 курячих яєць). Серед сучасних птахів найбільші яйця несуть африканські страуси. Їх довжина – до 15 см, об’єм – понад 2 л (як 25 курячих яєць).

  • Найбільшою з сучасних наземних тварин є африканський слон. Маса найбільших представників перевищує 7 тон. Найбільшою твариною України є зубр. Маса дорослих особин досягає 1 тони. Названі тварини-велетні є травоїдними. Через надмірне полювання вони стали дуже рідкісними й занесені до Червоної крини.


Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас